fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

två kvinnliga läkare tittar på samma dokument

Rollen regleras i föreskrifterna för AT, BT och ST samt är en förutsättning för att AT-, BT- och ST-tjänstgöringen ska kunna godkännas av Socialstyrelsen. Handledningen ska vara strukturerad och det ska finnas utrymme för regelbundna utvecklingssamtal och kontinuerlig uppföljning. Brister i handledningen kan äventyra kvaliteten i AT-, BT- eller ST-läkarens vidareutbildning.

Handledarrollen innebär mycket ansvar och kan vara både givande och krävande. Den ställer stora krav och spänner över ett brett spektrum. Handledaren ska kunna vägleda och lyssna till utbildningsläkaren och återkoppla kritik samt vara en kunskapskälla och förebild i den kliniska yrkesrollen. Handledarrollen innebär även att bedöma utbildningsläkarens kompetens och progression.

Med de höga krav som ställs på handledaren ska uppdraget ses som en värdefull merit och vägas in vid lönesättningen. Det är även viktig att uppdraget dokumenteras, så att det beaktas vid diskussioner om befordran eller vid ansökan om en ny tjänst. Handledaren behöver också få tid, kompetensutveckling och stöd i sitt uppdrag. Kontinuerliga handledarträffar på arbetsplatsen är ett sätt att säkra kvaliteten i handledningen.

Handledning för AT-läkare enligt AT-föreskriften (SOSFS 1999:5)

AT-läkaren ska alltid ha nära till stöd och klinisk instruktion för att kunna fråga någon kollega om råd när ett problem uppstår under arbetet. Enligt patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska allmäntjänstgöringen fullgöras under handledning. Handledningen ska dels fullgöras av en specialistkompetent läkare under varje tjänstgöringsavsnitt (personlig handledare), dels av någon annan befattningshavare med ett övergripande ansvar för AT-läkarens sammanhållna kompetensutveckling (huvudhandledare).

Så snart som möjligt efter AT-läkarens anställning ska huvudhandledaren i samråd med vederbörande utforma en skriftlig individuell handlednings- och tjänstgöringsplan. AT-läkaren ska också ges möjlighet att tillsammans med den personliga handledaren och huvudhandledaren regelbundet utvärdera sin tjänstgöring. Arbetsgivaren ska även eftersträva kontinuitet i handledningen och i möjligaste mån undvika byte av handledare.

Handledning för ST-läkare enligt ST-föreskriften (SOSFS 2015:8)

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska specialiseringstjänstgöringen genomföras under handledning. Det är vårdgivaren som ska ansvara för att det finns tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning. Inom ramen för specialiseringstjänstgöringen finns huvudsakligen två handledarroller:

1. Huvudansvarig handledare
Den huvudansvarige handledaren ska ha specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren planerar att uppnå. Handledaren ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta handledning, pedagogik, metoder för bedömning, kommunikation samt etik. Den huvudansvariga handledaren bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring.

2. Handledare för specifik utbildningsperiod
ST-läkaren ska för varje tjänstgöringsperiod ha tillgång till en handledare. Det betyder att ST-läkaren ska ha en handledare lokalt på den arbetsplats där sidotjänstgöringen genomförs. Denna handledare ska ha relevant specialistkompetens och vara handledarutbildad.

Handledning ska ges fortlöpande med utgångspunkt i det individuella utbildningsprogrammet och beskrivs i föreskriften som stöd och vägledning. Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema.

Den huvudansvariga handledaren och den ansvarige verksamhetschefen ska i samråd med studierektorn bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Handledare och verksamhetschef skriver i slutändan under ansökan om specialistkompetensbevis. Det är viktigt att handledare och verksamhetschef inte är samma person, eftersom det ska vara två personer med den specialistkompetens som ST-läkaren avser uppnå, som bedömer ST-läkarens kompetens och skriver under ansökan till Socialstyrelsen.

Handledning för BT- och ST-läkare enligt BT- och ST-föreskriften HSLF-FS 2021:8

Bastjänstgöringen

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska bastjänstgöringen genomföras under handledning. Det är vårdgivaren som ska ansvarar för att det finns tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning. Inom ramen för bastjänstgöringen finns huvudsakligen två handledarroller:

1. Huvudansvarig handledare

Den huvudansvarige handledaren bör vara en specialistkompetent läkare. Handledaren ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning samt etik och kommunikation. Den huvudansvariga handledaren bör tjänstgöra vid ett av de tjänstgöringsställen där BT-läkaren genomför sin bastjänstgöring.

Den huvudansvarige handledaren ska följa BT-läkarens kompetensutveckling under hela bastjänstgöringen, samråda med de övriga handledarna och ta del av deras kompetensbedömningar. Den huvudansvarige handledaren och en av vårdgivaren utsedd extern bedömare ska göra en sammantagen bedömning av om BT-läkaren uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen innan ett intyg om uppnådd baskompetens kan utfärdas.

2. Handledare för specifik utbildningsperiod

BT-läkaren ska ha en handledare för varje del av bastjänstgöringen. Det betyder att BT-läkaren ska ha en handledare lokalt på de arbetsplatser bastjänstgöringen genomförs. Denna handledare ska antingen vara en specialistkompetent läkare eller ST-läkare. Handledaren ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning samt etik och kommunikation.

Handledning ska ges fortlöpande med utgångspunkt i målbeskrivningen för bastjänstgöringen och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningarna ska ske skriftligt. Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema.

Specialiseringstjänstgöringen

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska specialiseringstjänstgöringen genomföras under handledning. Det är vårdgivaren som ska ansvara för att det finns tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning. Inom ramen för specialiseringstjänstgöringen finns huvudsakligen två handledarroller:

1. Huvudansvarig handledare

Den huvudansvarige handledaren ska ha specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren planerar att uppnå. Handledaren ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning samt etik och kommunikation.

Den huvudansvariga handledaren ska bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningarna ska ske skriftligt. Huvudhandledaren och en av vårdgivaren utsedd läkare skriver i slutändan under ansökan om specialistkompetensbevis. Det är viktigt att huvudhandledare och den av vårdgivaren utsedda läkaren inte är samma person, eftersom det ska vara två personer med den specialistkompetens som ST-läkaren avser uppnå, som bedömer ST-läkarens kompetens och skriver under ansökan till Socialstyrelsen.

2. Handledare för specifik utbildningsperiod

ST-läkaren ska för varje tjänstgöringsperiod ha tillgång till en handledare. Det betyder att ST-läkaren ska ha en handledare lokalt på den arbetsplats där sidotjänstgöringen genomförs. Denna handledare ska ha relevant specialistkompetens. Handledaren ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning samt etik och kommunikation.

Handledning ska ges fortlöpande med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningarna ska ske skriftligt. Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema.

Handledning vid praktisk tjänstgöring

Enligt Socialstyrelsens regelverk ska den praktiska tjänstgöringen för läkare med utbildning utanför EU och EES ske under handledning av en utbildad handledare som har svensk legitimation som läkare och erfarenhet av att handleda AT-, BT- eller ST-läkare. Det är verksamheten som avgör om handledaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att handleda och bedöma personen som genomför den praktiska tjänstgöringen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem