fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Valberedningens förslag 2021

Ta del av alla nominerade och valberedningens förslag inför val vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte 2021


Allmän motivering till valberedningens förslag

I det förslag som valberedningen lägger fram för fullmäktige i år finns en stor bredd vad gäller fackliga kompetenser och erfarenheter, samt representation från olika yrkesgrupper. Utöver detta har valberedningens fokus legat på kommunikation, samarbete, stabilitet och långsiktighet, vilket valberedningen bedömer är grundförutsättningar för en bra och välfungerande förbundsstyrelse som kan vara effektiv och exekutiv till nytta för alla medlemmar.

Valberedningen lägger fram sitt förslag i konsensus.

Valberedningen föreslår:

(1) som mötesordförande

 • David Svaninger

(2) som vice mötesordförande

 • Henrik Hagström

(3) som förste vice ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2023

 • Lars Rocksén

(4) som ledamöter i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2023

 • Johan Styrud (omval, valbarhetsprövning krävs)
 • Tina Crafoord (omval)
 • Madeleine Liljegren (omval)
 • Shokoufeh Manouchehr Pour (omval)
 • Christofer Lindholm (nyval)
 • Gabriella Schanning (nyval)

(5) som förtroendemannarevisor under tiden till och med ordinarie FM 2024

 • Ove Andersson (nyval)

(6) som förtroendemannarevisorssuppleant under tiden till och med ordinarie FM 2024

 • Maria Ehlin Kolk (nyval)

(7) som auktoriserad revisor från och med verksamhetsåret 2021

 • Veronica Carlsson, PwC

Alla nominerade inför FUM 2021

Förste vice ordförande

Lars Rocksén

Förste vice ordförande (valberedningens förslag). Arbetsort: Örnsköldsvik. Nominerad av: Östergötlands läkarförening och Sjukhusläkarna.

Johan Styrud

Förste vice ordförande. Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: Stockholms läkarförening

Madeleine Liljegren

(Förste vice ordförande. Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: SYLF, Sveriges läkarförbunds Chefsförening, Nordvästra Skånes läkareförening – drog i september tillbaka sin kandidatur.)

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Förste vice ordförande

Lars Rocksén

Lars Rocksén är specialist i anestesi och intensivvård på Örnsköldsviks sjukhus, Region Västernorrland. Hans fackliga engagemang inleddes 2012 i SYLF Västernorrland och i Ångemanlands läkarförening, där han sedermera blev ordförande. Sedan 2019 har Lars suttit som ledamot i förbundsstyrelsen och har bland annat arbetat med att ta fram Strategi 2025. Han åtnjuter stort förtroende bland många av förbundets förtroendevalda och går under detta år Högre facklig ledarskapsutbildning. Lars brinner för ett strategiskt arbetssätt och har erfarenhet av att uppmärksamma och dra nytta av kompetenser i en grupp. Han är även en duktig skribent och är bland annat krönikör i tidningen Sjukhusläkaren.

I det fackliga arbetet tar han med sig de mindre sjukhusens perspektiv och kunskap om geografisk distribution av vård. Lars mångfacetterade kompetensprofil och personliga egenskaper utgör goda förutsättningar för att långsiktigt komplementera presidiet i dess uppgift att föra Läkarförbundet framåt.

Valberedningen föreslår nyval av Lars Rocksén till förste vice ordförande.

Omval till Förbundsstyrelsen

Johan Styrud

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: Stockholms läkarförening

Tina Crafoord

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Karlstad. Nominerad av: SYLF, Svenska Privatläkarföreningen och Sveriges läkarförbunds Chefsförening.

Madeleine Liljegren

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: Svenska Privatläkarföreningen.

Shokoufeh Manouchehr Pour

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Göteborg. Nominerad av: Västra Götalands läkareförening och Sjukhusläkarna.

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ledamöter, omval

Johan Styrud

Johan Styrud är kirurg och kärlkirug och arbetar på Danderyds sjukhus I Stockholm. Han är även docent sedan 2001.

Johan har en gedigen facklig erfarenhet både lokalfackligt som ordförande i Stockholms läkarförening och centralfackligt som ledamot i förbundsstyrelsen.

Johan har varit ledamot I Förhandlingsdelegationen sedan 2011 och hans erfarenhet av fackligt förhandlingsarbete är något som har haft stor betydelse för förbundets medlemmar.

Han är diplomatisk och handlingskraftig, är en god kommunikatör och van att på ett prestigelöst sätt samarbeta i fackliga sammanhang. Johan har en stark plattform och ett etablerat nätverk och därtill erfarenhet av att framgångsrikt förbättra läkares arbetsmiljö och synliggöra förbundets politik.

Valberedningen anser att det är värdefullt och angeläget både för förbundsstyrelsens interna arbete och för förbundets medlemmar att Johan, trots att han har fullgjort tre mandatperioder, nu bereds möjlighet att fortsätta som ledamot.

Valberedningen föreslår omval av Johan Styrud till ledamot och yrkar därmed på valbarhetsprövning.

 

Tina Crafoord

Tina Crafoord är specialist i anestesi och intensivvård. Hon har erfarenhet som verksamhetschef för An/Op/Iva i Karlstad, och på senare tid som Ambulansöverläkare.

Hon blev invald i FS 2019 efter att samma år blivit ordförande för Chefsföreningen. Tina har gedigna kunskaper i chefs- och ledarskapsfrågor, med utgångspunkten att ett gott ledarskap är nyckeln till att läkare ska få goda arbetsvillkor, gynnsam arbetsmiljö och nå fram i andra kärnfackliga frågor. Hon har värdefulla erfarenheter av arbete i ledningsgrupper och stor insikt i styrningen av sjukvården. Hon har genom detta visat sig ha goda förutsättningar för att knyta samman förbundets mål om läkares ställning och villkor med sjukvårdspolitiken. Tina är bra på att se helheten och samtidigt vara strategiskt och behålla fokus i sakfrågorna.

Valberedningen föreslår omval av Tina Crafoord till ledamot.

 

Madeleine Liljegren

Madeleine Liljegren är ST-läkare i psykiatri i Stockholm och är ordförande för SYLF med tidigare engagemang i förbundet sedan studenttiden. Hon är nu ordförande för Utbildning och forskningsrådet och har innan dess suttit i Förhandlingsdelegationen.

Madeleine har under sina två år i FS arbetat brett och engagerat för att bevaka medlemmarnas intressen, med särskild vikt på utbildning. Hon har belyst frågor om underläkarnas villkor, statlig styrning och införandet av BT för allmänheten och beslutsfattare. Madeleine är påläst och systematisk i sitt arbete, en god kommunikatör och har genom sociala medier ökat synligheten om Läkarförbundets arbete både internt och externt. Hon har visat att hon är en kraft att räkna med och har mycket kvar att ge till FS och förbundet.

Valberedningen föreslår omval av Madeleine Liljegren till ledamot.

 

Shokoufeh Manouchehr Pour

Shokoufeh Manouchehr Pour är specialist i gynekologi och obstetrik samt i gynekologisk onkologi och är nu överläkare på sektiontionen för avancerad sjukvård i hemmet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon har en facklig erfarenhet som spänner över mer än 20 år och innefattar lokala uppdrag som klinikombud, samverkansrepresentant, huvudskyddsombud, och just nu ledamot i sektion SU inom VGLF. Hon är ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019 och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik.

Shokoufeh är mycket engagerad i arbetsmiljöfrågor, vårdplatsproblemet och i att läkare ska ha ett hållbart arbetsliv. I FS har hon under det senaste året bland annat arbetat med den nya äldreomsorgslagen.

Hennes personliga egenskaper som innefattar god lyssnande förmåga och stort klokskap i kombination med lång och bred facklig erfarenhet och kunskap är en tillgång för FS.

Valberedningen föreslår omval av Shokoufeh Manouchehr Pour till ledamot.

Nyval till Förbundsstyrelsen

Christofer Lindholm

Ledamot till FS (nyval, valberedningens förslag). Arbetsort: Karlstad. Nominerad av: Värmlands läkarförening

Gabriella Schanning

Ledamot till FS (nyval, valberedningens förslag). Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: SYLF, Sveriges läkarförbunds Chefsförening.

Thomas Andersson

Ledamot till FS (nyval). Arbetsort: Helsingborg. Nominerad av: Svenska Privatläkarföreningen, Sveriges läkarförbunds Chefsförening.

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ledamöter, nyval

Christofer Lindholm

Christofer Lindholm är specialistläkare i anestesi och intensivvård på Centralsjukhuset i Karlstad. Han har sin fackliga hemvist i Värmlands läkarförening där han är ordförande, huvudskyddsombud och del av den lokala förhandlingsdelegationen och är således väl förankrad i det lokalfackliga arbetet. Han går också Läkarförbundets ledarskapsutbildning.

Arbetsmiljöfrågor är något som ligger Christofer extra varmt om hjärtat och har tagit stor del av hans arbetstid under pandemin, både lokalt men också som nyinvald i Arbetslivsgruppen i Läkarförbundet.

Christofers erfarenheter och stora engagemang tillsammans med hans diplomati och lugna men enträgna sätt att arbeta ser vi kommer vara hela medlemskåren till gagn och ett bra tillskott till FS.

Valberedningen föreslår nyval av Christofer Lindholm till ledamot.

 

Gabriella Schanning

Gabriella Schanning är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Capio Sankt Görans sjukhus, ordförande i SYLF Stockholm och ledamot i Stockholms läkarförening och är även aktiv i Sankt Görans läkarförening. Hon har arbetat regionalt med frågor gällande införandet av BT, rekrytering av underläkare och hon har suttit i Stockholms läkarförenings förhandlingsdelegation. Gabriellas förmåga att strukturera upp problem och komma med konkreta förbättringsförslag har gett underläkarfrågorna en självklar plats på de regionala politikernas bord. Hennes kompetenser så väl som hennes tålamod och målmedvetenhet kommer att kunna vara till nytta för FS och läkarkåren.

Valberedningen föreslår nyval av Gabriella Schanning till ledamot.

Förtroendemannarevisor

Ove Andersson

Förtroendemannarevisor (nyval, valberedningens förslag)

Maria Ehlin Kolk

Förtroendemannarevisorssuppleant (nyval, valberedningens förslag)

Valberedningen 2020-2021

Valberedningen har bestått av:

 • Kristina Jennische (ordförande)
 • Ulrika Mattsson
 • Robert Svartholm
 • Frida Schagelin
 • Kristin Arthur

Suppleanter:

 • Paula Wallmon
 • Elin Karlsson
 • Carin Larnert Hansson
Valberedningens uppdrag

Valberedningens formella uppdrag regleras i paragraferna 38 och 39 i Sveriges läkarförbunds stadgar.

§ 38 Valberedningen består av en ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter. Beredningen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Den sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 39 Valberedningen ska till ordinarie FM förbereda förekommande val enligt §§ 23 och 24. Den ska därvid bereda förbundets delföreningar tillfälle att till beredningen lämna förslag till val. Delföreningarnas förslag till val av förtroendemän och förbundskansliets förslag till val av auktoriserad revisor ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sextio dagar före mötet. Beredningen ska tillställa fullmäktige sina valförslag senast en vecka före FM.

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten.

Ta del av valberedningens samlade handlingar (PDF)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar