Hoppa till innehåll
Nyheter
Medlemsbrev april 2022

Medlemsbrev april 2022

Nyhet

Medlemsbrev GLF april 2022

GLF hade årsmöte 2022-03-10. Vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna Kristina Fritz och Emma Svensson.

Alla medlemmar i GLF är välkomna till medlemskväll på Fornsalen 2022-05-04. Se separat kallelse från GLF:s kanslist.

Likaså ska till medlemsbrevet föras vikten av att lämna in jour- och beredskapslistor i god tid eftersom den enligt GLF:s jouravtal måste vara lönekontoret tillhanda senast tre månader efter intjänandet för att ersättning ska utgå, samt vikten av att inte skriva under anställningsavtal med förifylld bortkryssad rätt till ersättning för övertid.

Det är att notera att i teorin kan extra ersättning för beordrat extra arbete utebli om arbetstagaren har ”valt” att kryssa bort ersättning för övertid i sitt anställningsavtal.

Om inkomstförsäkring vid uppsägning:

Akademikernas A-kassa + SLF = inkomstförsäkring                

Senare i år förväntas politikerna överenskomma om en ändring i LAS (Lagen om anställningsskydd). Se nedan, tvister om ogiltigförklaring vid uppsägning.

Läkarförbundet har tecknat en inkomstförsäkring för SLF:s medlemmar. Inkomstförsäkringen kan tas i anspråk under förutsättning att läkaren är medlem i A-kassan. Det är starkt rekommenderat att ansöka om medlemskap i Akademikernas A-kassa som för närvarande kostar 130 kr/ månad.

Aviserad ändring i LAS (Lagen om anställningsskydd):

Tvister om ogiltigförklaring. En anställning kommer att upphöra vid uppsägningstidens slut, även om det pågår en tvist om uppsägningens giltighet. Det betyder att arbetsgivare inte längre behöver betala lön och andra anställningsförmåner så länge tvisten pågår, utan endast till uppsägningstidens utgång. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen ska lön dock utgå även för den tid som tvisten pågått efter uppsägningstidens slut. Sammantaget medför ändringen att de risker som arbetsgivaren tar vid uppsägningar kan minska. För att detta inte ska föranleda mindre välövervägda beslut från arbetsgivarens sida höjs de allmänna skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden. Samtidigt görs det ändringar till arbetstagarens fördel i andra regelverk, såsom arbetslöshetsersättningen.

Bland aviserade ändringar i LAS förekommer även automatisk konvertering till tillsvidareanställning efter 12 månader, vilket bör beaktas av framförallt vikarierande underläkare.

Om frivilligt ”extra arbete” / satsningar för kö-kortning

Region Gotland får 11 miljoner kronor ur statens s.k. ”Covidmiljard” till att beta av vårdskulden som byggts upp under pandemin. Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds ställa upp på extra arbete. Satsningar på kökortning innebär förstås en stor fördel för patienter som väntar på att bli inkallade. 

GLF följer upp utvecklingen och ser till att medlemmarna har bra förutsättningar. Det är önskvärt i högsta grad att ett sådant extraarbete regleras med ett kollektivavtal och samtliga fastanställda läkarkollegor får samma villkor i regionen. I nuläget är det oklart hur fördelningen av Gotlands andel av ”Covidmiljarden” är tänkt och en handlingsplan saknas. Någon ersättningsmodell för extraarbete har inte förhandlats heller. Olika enheter har dock kommit igång och planerar extra arbetspass i sin egen regi. 

Vi som ställer upp till extraarbete förtjänar fördelaktiga förmåner! 

GLF:s förhandlingsdelegation har tagit upp frågan med arbetsgivaren och börjat förhandla om ett kollektivavtal.

Tills vi har kommit i mål uppmuntrar vi våra medlemmar att avstå från något erbjudande rörande extra arbete.

Om lönerevisionen 2022

31 januari skickade GLF:s styrelse ett meddelande om vikten av läkarnas lönesamtal.

” …  Alla läkare bör begära lönesamtal respektive svara på chefens inbjudan. Vi vill också hänvisa till vårt senaste medlemsbrev för information (--> Medlemsbrev GLF januari 2022, utskick Maj-Britt Mattsson 220119).”

Som förbundets lokalföreningar i övrigt väljer GLF förhandlingsmodellen ”traditionell förhandling”.  Förhandlingsdelegationen har uppgift att bevaka chefernas lönesättning.

Det är dock enbart chefen som har ansvar och mandat att sätta lönen!

Om samverkan på Gotland:   

Under matrisens tid saknade vi möjlighet till tvärfacklig samverkan på verksamhetsnivå. Förvaltningens återgång till klinikstrukturen ger oss tillfälle att anknyta till samverkansavtalets intention. Avtalet stipulerar att den formella partsgemensamma samverkan börjar i verksamheten. Medarbetarna som tillhör samma verksamhet bör ha ett forum för att genom sina fackliga företrädare få sin talan hörd.

Läkaren som ställer upp som samverkansledamot på verksamhetsnivå/ klinikombud  förväntas i första hand vara kommunikatör som står ikontakt med GLF:s medlemmar och styrelsen. Medlemmarnas synpunkter och önskemål, liksom synpunkter som kommer upp på verksamhetens olika APT, bör tas till verksamhetens tvärfackliga samverkan.

Vid oenighet på samverkansmötet bör GLF:s styrelse (genom GLF:s ordf.) informeras. GLF:s ordförande kan ta frågorna vidare till SSG och FSG.

Samverkansmöten bör i görligaste mån vara schemalagda. Tiden för samverkan (inkl. tid åt förberedelse och efterarbete) registreras i Medvind som ”facklig tid med lön”.

Vårda vården!

SLF har, tillsammans med ett antal andra fackförbund inom hälso- och sjukvårdande yrken, lanserat ett upprop för bättre arbetsmiljö och fler vårdplatser: ”Vårda vården!” Namninsamlingen är tillgänglig till och med maj 2022 på nedanstående adress:
https://slf.se/var-politik/vardplatser/varda-varden/

Gösta Malmer, sekreterare GLF                                        Regina Göbel, ordf. GLF


Fler nyheterMedlemsbrev april 2023

Styrelsen rapporterar, EU:s skärpta regler om dygnsvila, förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) med mera

Medlemsbrev november-december 2022

I medlemsbrevet som gick ut till alla medlemmar i Gotlands Läkarförening kan ni läsa; rapport från styrelsen, information från medlemskväll, påminnelse att besvara löneenkäten.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare