Hoppa till innehåll

Verksamhetsberättelse 2020

Här kan du läsa 2020 års verksamhetsberättelse för Kalmar läns läkarförening.

Verksamhetsberättelse Kalmar läns läkarförening, år 2020.

Styrelsen har under 2020 naturligtvis på sedvanligt sätt ägnat ansenlig tid åt löneförhandlingar och representerat läkarkåren i Kalmar län, inom förbundet, samt centralt och lokalt i regionen. Det har blivit något lättare att bemanna fackliga poster, allt från basenhetsråd till förvaltningsråd, men det skulle behövas fler läkare som inser värdet att lyfta läkarkårens synpunkter i skyddskommittéer och MBL-förhandlingar. I dagsläget tar Vårdförbundet mycket plats och deras agerande var starkt bidragande till att samverkansavtalet upphörde 20200630. Det kan noteras att Vårdförbundets satsning på personcentrerad vård har fått stort genomslag och påverkar olika satsningar inom vårdutveckling. Tidigare har jag varnat för att läkare förlorar inflytande, status och på sikt hamnar efter i löneutvecklingen, vilket lönerörelsen 2020 kan vara ett tecken på.

SLF centralt hävdade att det centrala avtalet som slöts hösten 2020 skulle ge utrymme för förhandling, men så visade sig inte vara fallet, förutom i ett par regioner. Vi uppmanades att förhandla för ta igen en långsam eftersläpning i löneutvecklingen, men möttes av oförståelse från Regionens sida, som bestämt hävdade att de ensidigt bestämmer utfallet och att vi måste lita på deras goda ambitioner. För att göra Regionen attraktivt framförde styrelsen ett krav på 3% 2020 och retroaktivitet sedan april. Men som sagt det har aldrig varit tal om förhandling och stödet i denna fråga från centralt håll har varit tamt. Efter löneöversynen visar det sig att utfallet blir mellan 2,2-2,5%, vilket vi uttryckt missnöje med. Regionen har trots påstötningar ännu inte tagit initiativ till AT-läkarnas löneöversyn. Avtalet efter löneöversyn är ännu inte undertecknat, men tyvärr återstår nog inte så många alternativ, mer än att knyta näven i fickan, uttala sitt missnöje och meddela tjänstemän och politiker att vi inte kan rekommendera

kollegor att komma och arbeta i regionen. Professor emeritus Lars Calmfors hävdade 2019 att regionerna agerade som en kartell, vilket förklarar hyrläkarfenomenet och att läkarlönerna halkar efter, en misstanke som jag anser att senaste lönerörelsen bekräftar.

Vid flera möten med HR och politiker har hyrläkarsituationen diskuterats och problemet har blivit tydligare under pandemin. Fast anställd personal, med eller utan krislägesavtal uppmuntras, får klapp på axeln, samtidigt som hyrpersonal fortsätter att arbeta under oförändrade villkor, vilket är ett otillfredsställande faktum. Liksom tidigare konstateras att kontinuitet inte premieras genom att vara ett lönekriterium. Det blir än mer anmärkningsvärt eftersom fast läkarkontakt/vårdkontakt, i första hand i primärvården, är ett prioriterat mål, jmf Nära vård utredningen. Trots uttalade ambitioner är det klart att regionerna totalt har misslyckats att nå sitt ambitiösa mål att fasa ut hyrläkarna. Som stöd i detta arbete fanns tidigare SKL:s 60-punktslisom, som lyfte fram attraktivitet, fortbildning, flexibla arbetstider, m.m. I stort överensstämmer 60-punktslistan med Läkarföreningens mål, förutom att löneutveckling inte betonas i 60-punktslistan. Tyvärr har ingen inom HR under senaste åren nämnt 60-punktslistan.

Ett annat fenomen som avslutades 2018 är Tillitsdelegationen arbete, som har varit svårt att definiera. Ingen har kunnat ge ett klart och tydligt besked, även om Kalmar läns landsting har varit ett av två pilotprojekt. Av redovisning som tidigare överlämnats till civilministerns framgår att Kalmar läns landsting präglades av en tysthetskultur och lågt till tak. Ifall detta kommer att få några konsekvenser är oklart, jmf Louise Bringselius presentation i samband med årsmötet.

En annan viktig fråga som handlar om både arbetsmiljö och patientsäkerhet är informationsstressen, som hela tiden tenderar att öka. Information som ska hanteras strömmar in till läkare 24/7, från flera olika kanaler. Personalavdelningar har gjort trevande försöka att kartlägga detta under 2018. Ett konstruktivt angreppssätt har lyst med sin frånvaro och situationen förblev i stort oförändrad. Detta ledde till att föreningen i december 2019 lämnade in en 6.6a anmälan till Arbetsmiljöverket. Tidsfristen löpte ut 20200110, utan att Regionen kunde presentera något konkret förslag, förutom en vision om kartläggning. Sedan kom pandemin och de mesta pausades, så även denna fråga.

Det för världen och för sjukvården alltmer överskuggande problemet är klimathotet och här väljer jag att lägga till en bilaga, WMA:s resolution från mötet i Cordoba, oktober 2020, där även Heidi Stensmyren valdes till President elect.

Arbetet med nivåstrukturering har fortsatt under Socialstyrelsens ledning och det har framkommit kritik som går ut på att arbetet påskyndas utan konsekvensanalys. Hur detta kommer att påverka sjukvården lokalt och nationellt är oklart.

Oskarshamn 20210122

Olle Hollertz

Ordf.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare