Hoppa till innehåll

Samverkansavtal

Utvecklings- och samverkansavtal

Grundläggande värderingar

En väl fungerande arbetsplatsdemokrati är grunden i den dagliga verksamheten och utgångspunkt för detta avtal.
Det innebär att

• alla medarbetare har ett lika värde
• samverkan och samarbete mellan all personal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet
• alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara som en grund för verksamhetsutvecklingen
• ledarskapet utövas tydligt och aktivt och skapar förutsättningar för mötesplatser där medarbetarnas kompetens och kreativitet synliggörs och utvecklas i det dagliga arbetet

Mål och syfte
Målet med samverkan är att bidra till utveckling, stimulera till systematiskt  förbättringsarbete samt effektivisering av verksamheten. Detta leder till bra kvalitet och god tillgänglighet för medborgarna.

Samverkan ger också förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Ansvarstagande, delaktighet och inflytande är basen för samverkan. Så många frågor som möjligt behandlas därför av de som direkt berörs av dessa i sitt arbete.

Samverkan är en naturlig del i beslutsfattandet. Medbestämmande-, arbetsmiljö-, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor integreras därför med verksamhetsfrågor.

Landstingets riktlinjer för medarbetare och chefer ger vägledning för ett förhållningssätt som stimulerar till bra samverkan på alla nivåer i verksamheten.
Fackligt arbete är en viktig del i samverkan. Det bidrar till samarbete och utveckling av verksamheten.

Former för samverkan
Det börjar i vardagen
Delaktighet, utrymme för dialog och åsiktsutbyten, möjlighet till engagemang och tillvaratagande av förändringsvilja är grundläggande förut-sättningar för att verksamheten ska fungera väl och utvecklas.

Det är i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i teamet som verksamhetens bedrivande och utveckling sker. Det görs bäst genom ett arbetsklimat som stimulerar till  och främjar en god samverkan mellan alla anställda, chefer och medarbetare.

Chefen har ett övergripande ansvar för verksamheten och dess resultat. Resultatet uppnås genom de samlade insatser som alla medarbetare i verksamheten bidrar med.

Chefen har ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och en väl fungerande samverkan på arbetsplatsen. Utgångspunkten är att medarbetaren är sedd, blir tagen på allvar och har möjlighet till reell delaktighet i utformningen av arbetet och verksamhetens utveckling.

Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt bidra till en bra arbetsmiljö, ett gott samarbetsklimat och verksamhetens bedrivande och utveckling.

Dialog med medarbetare
Det är naturligt att medarbetare och chef för en kontinuerlig dialog om och kring verksamheten. Det är därför en självklarhet att varje chef har ett planerat och förberett medarbetarsamtal med sin medarbetare minst en gång per år.

Vid samtalet förs dialog om band annat verksamhetsmål och resultat samt om medarbetarens egen insats, kompetens- och löneutveckling. När en medarbetare slutar ska chefen genomföra ett avgångssamtal.

Arbetsplatsträffar
Arbetsplatsträffar är ett forum för information och diskussion mellan medarbetare och arbetsledning. De är till för gemensamt arbete med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området.

Systematiskt arbetsmiljöarbete integreras i verksamheten. Arbetsplatsträffarna ger förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla anställda.
Chef och medarbetare utvecklar tillsammans former för arbetsplatsträffarna så att alla känner lust att delta i utveckling av verksamheten.
Det åligger varje chef att se till att regelbundna träffar äger rum. De ska schemaläggas så att medarbetarna kan delta optimalt. Arbetsplatsträffarna som genomförs minst en gång per månad skall dokumenteras.
Frågor som rör enskilda personer och som kan vara av känslig natur ska inte diskuteras på arbetsplatsträffar.

Teamträffar
Teamträffar är ett forum där alla medarbetare som arbetar i verksamheten deltar, oavsett var i organisationen man hör hemma. Dessa är till för gemensamt arbete med planering, utveckling och uppföljning.

Partssamverkan
Partssamverkan sker i samverkansgrupper som knyts till beslutsnivåerna i organisationen. Genom partssamverkan får medarbetaren ytterligare möjlighet till inflytande i planerings-, förändrings- och beslutsprocessen.

Arbetsgivaren har att fullfölja åligganden i ärenden som regleras i medbestämmande-, arbetsmiljö-, diskriminerings- och jämställdhetslagen.
Arbetsmiljöansvaret innehas av Landstingsstyrelsen. Skriftlig delegation av arbetsuppgifter ska göras till underställda chefer.

Arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor är en del av övriga verksamhetsfrågor och samverkansgrupperna är tillika skyddskommittéer.

Samverkansgrupperna utgör forum för information och förhandling enligt MBL §11, 12, 19 och 38.

Parterna kan i samverkansgrupp på divisionsnivå komma överens om att arbetsplatsträffarna kan vara forum för information och förhandling enligt MBL §11 och 19.

Samverkansgrupp kan förekomma på verksamhetschefsnivå/motsvarande,  divisionschefs-  respektive landstingsdirektörsnivå. Nivåer för samverkan inom respektive division beslutas av parterna på divisionsnivå.

Representation
Parterna ska verka för en representation som ger god kontinuitet i gruppen och ett begränsat antal personer närvarande.
Representationen i grupperna på de olika chefsnivåerna ska vara anpassade till förhållandena inom respektive division/verksamhet.

Representanterna på verksamhetschefsnivå bör vara verksamma inom chefens ansvarsområde. Representationen i grupperna på divisionschefs- och verksamhetschefsnivå fastställs av respektive division.

Om ärende specifikt gäller en  facklig organisation som ej är representerad i samverkansgrupp ansvarar samverkansgrupp för att representant för berörda organisationer kallas in.

Arbetsordning
Samverkansgrupperna sammanträder regelbundet efter en i förväg fastställd årsplan.
Kallelse, föredragningslista och handlingar ska skickas ut minst sju dagar före varje möte om inte annat överenskommes.
I kallelse till samverkansgrupp ska arbetsgivaren särskilt ange de frågor som omfattas av förhandlingsskyldighet enligt MBL §11. Den fackliga organisationen redovisar på motsvarande sätt till arbetsgivaren i god tid före sammanträdet eventuella frågor där förhandling enligt MBL §12 påkallas. Part kan vid behandling av särskilda förhandlingsfrågor biträdas av någon som normalt inte tillhör samverkansgruppen.
Samverkansgruppens sammanträden protokollförs och undertecknas av parterna.
Vid oenighet i samverkansgrupp i fråga som omfattas av förhandlingsskyldigheten enligt MBL §11 och 12,  kan central förhandling påkallas i enlighet med de regler som gäller för förhandlingar enligt MBL §14.
Förhandling med berörd facklig organisation kan om part så begär ske utanför samverkansgruppens sammanträden.

Årlig uppföljning
En årlig uppföljning av intentionerna med utvecklings- och samverkans-avtalet ska genomföras. Samverkansgruppen på landstingsdirektörsnivå
ansvarar för att utse en uppföljningsgrupp. Uppföljningsgruppen skall ge förslag till fortsatt utveckling av samverkansavtalet och dess intentioner.

Facklig information
Facklig information på arbetstid kan genomföras av arbetstagarorganisationen efter samråd med chef/arbetsledare under fem timmar per år för varje medlem.
Uppsägning
Detta avtal kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.

Underskrifter

Elisabeth Holmgren
Norrbottens läns landsting

Siv Eliasson-Kurkinen    Ursula Johansson
AGRIFACK     CF

Klas Bergström     Katarina Berkowitz
CR      DIK

Karin Granbom     Toivo Armus
FSA      Ing

Anneli Elmertoft    Inga-Britt Svensson
JUSEK      Kommunal

Anders Wikgren    Maria Höök
Ledarna     LR

Marianne Björklund    Jan Lejon
LSR       Lärarförbundet

Maria Dahlberg     Robert Svartholm
Naturvetarförbundet    Norrbottens Läkarförening

Erik Parding     Ingrid Kringsman
NTT      Skolledarna

 

Anita Lindgren     Anders Nilsson
SKTF      SLF

Ann-Britt Engman Andersson   Aina Dahlgren-Flodin
SP       SRAT

Kjell Jonsson     Karl W Sandberg
SSR      SULF

Bo Strandberg     Lisbeth Löpare-Johansson
SYMF      Vårdförbundet

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare