fbpx
Hoppa till innehåll

Läkarförbundet förhandlar

Läkarförbundet har sett till att medlemmarna kan förhandla om retroaktiva löneökningar för 2020 – nu pågår de lokala förhandlingarna om lönerna.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande 2014-2020 och Ove Rang, chef för avdelningen Arbetsliv och juridik berättar kort om det nya avtalet.

Frågor och svar om det nya kollektivavtalet

Här besvarar vi vanliga frågor om det nya kollektivavtalet mellan Sveriges läkarförbund och SKR och Sobona. Om du har frågor som inte besvaras här eller gäller din specifika arbetssituation är du välkommen att kontakta medlemsrådgivningen.

Läkarförbundet har slutit ett nytt avtal med SKR och Sobona som är helt unikt i sin konstruktion på svensk arbetsmarknad. I avtalet har Läkarförbundet lyckats driva igenom tydliga förbättringar för läkarkåren, och vi har genom konstruktiva förhandlingar hittat en modell som under perioden ger både löneökningar och retroaktiv lönerevision.

Det här avtalet utgör en grund för att förstärka tilliten mellan regionerna och Sveriges läkare.

Nu har vi ett modernt avtal på plats där vi för första gången på fyra decennier, sedan 1970-talet, tydligt förbättrat villkoren i jour- och beredskapsavtalet.

Det nya kollektivavtalet innebär bland annat:

 • Retroaktiv lönerevision från den 1 april 2020
 • Angivna löneökningsnivåer för resterande avtalsperiod
 • Att Beredskap B upphör. Det är något som Läkarförbundet kämpat för under lång tid. Här ligger ett stort ekonomiskt värde för läkarna
 • Att lokala kollektivavtal nu möjliggör måltidsuppehåll och en möjlighet till förkortade arbetsdagar
 • Att kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenning kortas ner från 365 till 180 dagar
 • Att schema ska meddelas senast 14 dagar förde det börjar gälla. Läkare ska kunna planera både sitt arbete och sin fritid
 • Att kvalificeringstid för tillsvidareanställning med vikariat respektive allmän visstidsanställning har kortats till 18 månader. Unga läkare ska inte behöva hoppa mellan osäkra anställningar
 • Att parterna kommer att inleda ett partsgemensamt arbete att följa upp flödet i läkares utbildningstjänstgöring. Unga läkare behöver snabbare komma vidare i sin karriär
 • Att möjligheterna förstärks lokalt att diskutera lönestruktur – detta gäller även medlemmar med tidsbegränsade anställningar, inkl. Medicine studerande

Det nya avtalet sträcker sig över fyra år och gäller från den 1 april 2020 till den 31 mars 2024.

 • 2020: Ingen angiven nivå från 1 april – 31 mars 2021. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april.
 • 2021: Som lägst 2 procent från 1 april – 31 mars 2022
 • 2022: Som lägst 1,6 procent från 1 april 2022 – 31 mars 2023
 • 2023: från 1 april 2023 – 31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter.

Alla läkare anställda i regioner och kommuner samt Sobonaföretag omfattas av det nya avtalet.

Du får din nya lön när den lokala löneöversynen är genomförd. Detta görs av läkarföreningen och arbetsgivaren i din region.

Den nya lönen kommer att utbetalas retroaktivt from 1 april 2020.

 • Retroaktiv lön from 1 april 2020 var en viktig fråga för förbundet.
 • Beredskap B kommer att tas bort helt och hållet from 1 oktober 2021.
 • Anställningstiden för att få föräldrapenningtillägg kortas till 180 dagar istället för dagens 365 dagar from 1 januari 2022.
 • Scheman ska presenteras senast 14 dagar innan det ska börja gälla och arbetsgivaren har ett ansvar att se till att schemat omfattar hela perioden, dvs att man vet hur hela schemaperioden ser ut senast 14 dagar innan det börjar.
 • Specialbestämmelserna innehåller en tydlig möjlighet att teckna lokala avtal om måltidsuppehåll istället för lunchrast. Frågan är aktuell i de situationer när det inte är möjligt att ha sin lunchrast i lugn och ro.
 • Anställningstiden kortas ned till 18 månader istället för 24 för att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning.

Det innebär att de lokala parterna, dvs läkarförening i respektive region, förhandlar frågan med arbetsgivaren när årets löneöversyn genomförs. Att 2020 är sifferlöst innebär att Sveriges läkare får lönerevision från den 1 april 2020. Det vill säga retroaktivitet.

Detta avtal är säkrat angående löneökningar för det fjärde året genom att ange industriavtalets nivå. Det betyder att det lägsta utrymmet för den lokala löneöversynen kommer att vara samma nivå som industriavtalets parter kommer överens om för 2024 när de förhandlar nytt avtal efter tre år.

Ja, framför allt när det gäller retroaktiv lön from 1 april i år och att beredskap B tas bort från avtalet nästa år. Dagens arbetssituation ser annorlunda ut jämfört med hur omvärld och verksamhet såg ut när bestämmelsen kom till för mer än 40 år sedan. Begreppet inställelsetid är idag inte alltid relevant när möjligheterna att sköta kommunikation ser helt annorlunda ut med mobil och dator.

Tydlig skrivning om möjligheten att teckna lokala kollektivavtal om måltidsuppehåll istället för lunchrast fick vi också igenom. Ytterligare krav som gav gehör var utfyllnad vid smittbärarpenning för lönenivå över 66,7 procent av prisbasbelopp. Läkarförbundets krav på motsvarande utfyllnad vid VAB gav rätten till föräldrapenningtillägg på kortare anställningstid än vad avtalet ger idag.

I och med ny utbildningsordning för läkare har vi nu en särskild bestämmelse för läkare i Bastjänstgöring (BT). Den innebär bla annat att grundprincipen för anställning är tidsbegränsad under 12 månader men möjligheter finns för överenskommelse om kortare förordnande eller tillsvidareanställning som ST.

Alla medlemmar inklusive de som anställs som Medicine studerande har gagnats i avtalet. Två nya bestämmelse som är kopplad till löneavtalet säger att de lokala parterna ska göra uppföljning och analys av genomförd löneöversyn för att särskild titta på lönestrukturen och det ska även göras för medlemmar med tidsbegränsade anställningar inklusive medlemmar som är anställda enligt avtalet för Medicine studerande. Uppföljning och analys ska göras på både lönestruktur och anställningsvillkor.

LÖN

 • Ny lön from 1 april 2020
 • Löneavtalsperiod tom 20240331
 • Lönenivåer:
  • ingen angiven nivå from 1 april 2020 tom 31 mars 2021
  • 2 % from 1 april 2021 tom 31 mars 2022
  • 1,6 % from 1 april 2022 tom 31 mars 2023
  • from 1 april 2024 nivå enligt märke som fastställts av industrins parter
 • Förstärkta möjligheter lokalt att diskutera lönestruktur – även medlemmar med tidsbegränsade anställningar inklusive medicine studerande
 • Möjlighet begära central konsultation av lokalförening om löneöversynsprocessen hamnar i ett läge där löneavtalets tillämpning och/eller utfall inte hanteras korrekt enligt avtalet

 

ÖVRIGA VILLKOR

Specialbestämmelserna:

 • Beredskap B, dvs beredskap med fysisk inställelsetid inom 2 timmar tas bort from 1 oktober 2021.
  • Lokala avtal fortsätter att gälla.
 • Lokala kollektivavtal för måltidsuppehåll möjligt om medlemmarna inte får ha sin lunchrast utan störningar

 

Övriga bestämmelser (AB och protkollsanteckningar):

 • Kvalificeringstid för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar from 20220101 (tidigare 365 dagar)
 • Schema ska meddelas senast 14 dagar före det ska börja gälla
 • Arbetsgivaren har uttalat ansvar för att hela schemaperioden ska vara fastlagd när det börjar gälla.
 • Förutsättningarna för hantering av individuell överenskommelse om annan lösning än kompensation enligt centralt kollektivavtal för tex övertidsarbete är tydliggjorda.
 • Ob-ersättningarna är uppräknade med 3 % from 1 april 2021 och 1,4 % from 1 april 2022
 • Om semesterledighet måste förläggas utanför normal semesterperiod from juni tom augusti och uttag av antal semesterdagar begränsats till 14 respektive 19 under perioden utbetalas extra ersättning på engångsbelopp 5 000 kr respektive 3 000 kr.
 • Utfyllnad vid smittbärarpenning för lön över 66,7 procent av prisbasbelopp samt motsvarande ca 10 % from dag 1 – 14 införs som försäkring i AGS-KL hos AFA Försäkring tidigast from 1 juli 2021.
 • Utfyllnad vid dagpenning enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) för lön över 66,7 procent av prisbasbelopp vid tjänstgöring inom totalförsvaret utbetalas av arbetsgivaren under vissa förutsättningar.
  • Ansökan om ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret ska om möjligt göras 3 månader före. Om det inte är möjligt ska det ske utan dröjsmål.
 • Ersättning vid övergång från sommartid till vintertid tydliggörs och finns som ny bestämmelse i AB. (Enkel övertid)
 • Kvalificeringstid för tillsvidare anställning med vikariat respektive allmän visstidsanställning har kortats till 18 månader
 • Partsgemensamt arbete om bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöring med några olika punkter för både uppföljning av BT-tjänstgöring och kopplingen till ST-tjänstgöring, vilka förutsättningar finns för snabbare möjligheter till AT-; BT- och ST-tjänstgöring finns
 • Partsgemensamt arbete för friskare arbetsplatser
 • Förmåner för vissa medlemmar i särskilda verksamheter som ger fler antal semsterdagar fortsätter gälla. (Sk röntgensemester)
 • Kompensation för jour och beredskap som inte kunnat ges i ledighet inom 12 månader utbetalas kontant. Lokala kollektivavtal fortsätter att gälla.
 • Tidsbegränsad anställning i form av projektanställning högst 4 år är ny bestämmelse

 

Bastjänstgöring – BT (börjar gälla 1 juli 2021)

 • Tidsbegränsad anställning högst 12 månader
  • Möjlighet till annat, tex kortare tid eller tillsvidareanställning genom överenskommelse med arbetsgivaren.
 • Förmåner motsvarande AT vid tidsbegränsad anställning avseende förlängd tjänstgöring pga frånvaro vid sjukdom, föräldraledighet mm samt förlängd tid med förmåner vid sjukdom och föräldraledighet om anställning upphör i period med redan pågående förmån.
 • Bestämmelsen kommer att kontinuerligt utvärderas.
 • Parterna är överens om att ny AID-etikett för BT ska skapas senast 1 juli 2021.

Bli medlem du också!

För ett tryggare arbetsliv med kollektivavtal. Med 55 000 medlemmar och samhället i ryggen gör vi skillnad.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar
SLF.se
Läkarförbundet förhandlar