fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Vi kommer att på många sätt verka för en fortsatt möjlighet att vara småföretagare i Vårdsverige. Mer information kommer att läggas ut om detta under hela hösten. Nu när utredningen har lämnats till Regeringen är det en lång väg kvar innan det eventuellt kommer lagförslag med anledning av utredningen. Länk till utredningen hittar du längst ner på sidan.

Remissvar från Svenska privatläkarföreningen (SPLF) avseende God och nära vård, En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19

SPLF har huvudsakligen synpunkter på förslagen kring integrering av lagen om läkarvårdsersättning (LOL) även kallad ”nationella taxan” men har även några synpunkter på andra delar. Först måste vi tyvärr konstatera att utredningen har misslyckats vad gäller LOL. Uppdraget var att integrera verksamheter som bedrivs enligt LOL, inte att stoppa verksamheten vilket är vad man föreslår. Nationella taxan som styrs av lagen om läkarvårdsersättning sätter patientbesök i centrum, minimerar administration samt maximerar sjukvårdsproduktion. Nationella taxan passar också utmärkt för småskalig professionsstyrd vård med lika villkor för patienter och vårdgivare över hela landet. Denna grund bör det byggas vidare på.

Kap 4 Samverkansstrukturer för hälso- och sjukvården

SPLF håller med utredningen i att för att nå en bättre koordination krävs en sammanhållen journalföring mellan hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Det skall vara ett krav att huvudmännen ska kunna dela information med varandra för att kunna driva patientsäker vård. Privata vårdgivare skall ha samma möjligheter och erbjudas samma lösningar som vård som drivs av regionen.

Ett annat viktigare hinder är den uppdelning av ansvar som Ädelreformen medförde och att kommunerna har ett ansvar för sjukvård som de har svårt att axla då sjukvårdskompetens saknas i kommunerna. Men har enbart sjuksköterskor som är specialiserade på omvårdnad. Många kommuner vill inte se det stora sjukvårdsbehov som patienter i hemsjukvård har. En tydligare roll för läkare inom kommunal sjukvård är nödvändig för att förändra detta.

Kap 5 Patientkontrakt

Som utredningen visar har svenska patienter inte en väl koordinerad vård, jämfört med vad patienter i många av våra grannländer får. Det är inte patientkontrakt och samverkansdokument i andra länder som gör att deras patienter känner sig mer involverade i sin vård, utan ett personligt förhållande till en egen läkare som man är listad hos och har förtroende för.

Att ytterligare byråkratisera en redan överdokumenterande vård är inte en lösning på några problem utan riskerar att ytterligare förvärra detta. Vad som behövs är en klar samordningsroll för primärvårdsläkare som har en lista med patienter som de har ansvar för och som de koordinerar vården för. Då krävs fler allmänläkare med ett tydligt och avgränsat uppdrag. Och en lista som är möjlig att hantera. Listningstak är helt nödvändigt för att kunna hålla en hög kvalitet.

Kap 6 Utbildningens och forskningens roll i omställningen till en god och nära vård

Vi stödjer idén att i lag förtydliga att vårdgivare är skyldiga att medverka till utbildning och forskning inom all hälso- och sjukvård som kommuner och regioner ansvarar för, dvs verksamhet i egen regi och när de köper in hälso- och sjukvårdstjänster eller inrättar vårdvalsförfarande. Detta kräver att finansiering tydligt följer med när regioner och kommuner upphandlar vård så att även privat driven verksamhet kan delta i FoU verksamhet på lika villkor.

Kap 7 Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Här måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte fullföljt sitt uppdrag som var att integrera taxeläkare i övrig öppen sjukvård. Att nationella taxan behöver ses över och moderniseras för att passa in i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem är sant men integrera är inte detsamma som avveckling. ”En utgångspunkt för utredningen är att det ska finnas möjlighet att verka i den offentligt finansierade vården på̊ olika sätt och eget företagande är ett av dem.  ”Att avskaffa taxan utan möjlighet till anslutning någon annanstans skulle ha negativa konsekvenser för företagen” säger utredning varefter man föreslår precis det för majoriteten av läkare verksamma enligt LOL.

Det är dock bra att utredningen föreslår en lång omställningstid på 7 år ifall förslagen skulle bli verklighet. Däremot saknas tydliga diskussioner om det ekonomiska värdet av en etablering och diskussioner kring om vårdgivarna bör ekonomiskt kompenseras ifall man landar i att avskaffa systemet och därmed saboterar utkomsten för läkare som arbetar enligt LOL.

Utredningens förslag utgår tyvärr från ett byråkratperspektiv där regionernas svårigheter att ”planera” och önskan om ett ”enhetligt system” går före patienternas möjligheter till god och tillgänglig vård. Vi delar utredningens syn på att ett huvudproblem i svensk sjukvård är de olika villkor som står till buds för patienter i olika delar av landet. Det är ett slags ”postkodlotteri” som avgör vilken vård man får. Detta åtgärdas inte med att ta bort ett system av småskalig vård med hög tillgänglighet och kontinuitet utan det vore mer ändamålsenligt att i enlighet med flera av våra grannländer ha ett stort inslag av småskalig privatdriven vård på lika villkor i hela landet.

 

Scenario 1. Fler obligatoriska vårdval.

Att införa obligatoriska vårdval kunde vara ett sätt att minska skillnaderna inom landet. Tyvärr är ju erfarenheten från det enda exempel som finns, primärvård, att regionerna i stället skapar så olika system att det snarare ökar skillnaderna.  Regionerna väljer ofta så tungrodda och komplicerade lösningar att det är svårt för småföretagare att hantera. Dessutom ändras villkoren ofta, vilket gör det otryggt för både företagare och patienter.

När utredningen då föreslår ytterligare två obligatorier riskerar det alltså att bli än värre än det redan är med ”postkodlotteriet” eftersom regionerna ges full rätt att själva bestämma villkoren för även de nya vårdvalen. De kan göras hur komplicerade eller små som helst.

Vi instämmer i att sjukvården har problem med fragmentisering och dålig tillgänglighet, men ser inte hur avskaffande att möjligheten för specialister i allmänmedicin att verka inom nationella taxan förbättrar detta – den småskaliga verksamhet som taxeläkarna bedriver erbjuder god tillgänglighet och möjlighet till hög kontinuitet. Just det avgränsade uppdraget, långsiktiga villkor och därmed hög egenkontroll är några av de stora fördelarna med att vara verksam inom nationella taxan. 21 procent av läkarna verksamma inom nationella taxan är specialister i allmänmedicin, vilket är en större andel än specialitetens andel i övrig vård. Vi tolkar detta som att taxan erbjuder mer attraktiva villkor och haft större framgång att attrahera specialister i allmänmedicin än vårdvalen, vilket ytterst gynnar patienterna. Denna insikt bör tas tillvara.

Om man avser att avskaffa taxan och ersätta med vårdval borde utredningen föreslagit hur vårdval skall göras lika i landet och mer attraktiva för etablering även för små verksamheter. Vårdval i många regioner präglas av att premiera stora vårdgivare och även om det idag finns utredningsförslag att ändra det så att småskalighet skall vara möjlig är det mycket stor risk att regionerna kommer att sabotera detta så mycket man kan i kraft av principen om det kommunala självstyret. Man skulle kanske i stället kalla det för vad det alltför ofta är; det kommunala vanstyret.

När utredningen föreslår enbart dessa två obligatoriska vårdval blir det även uppenbart att man misslyckats i att föreslå förändringar som möjliggör småskalig vård då majoriteten av läkarverksamheten inom dagens taxa skulle omöjliggöras. Vi avstyrker kraftigt scenario 1.

 

Scenario 2. Ett nytt statligt reglerat system.

Här lämnar utredningen förslag som skulle kunna utgöra en grund för en reform som skulle ge ökad tillgänglighet till specialiserad vård i hela landet och minska de geografiska orättvisorna. Man pekar på hur svårt regionerna har att skapa god vård på lika villkor i hela landet och att det finns behov av statlig styrning.

Vi instämmer i utredningens bedömning att sjukvården i glesbygd behöver förstärkas och att det är motiverat med ett kompletterande system för anslutning till offentligt finansierad vård. Man bedömer att det behövs ett system där ersättningen ska vara nationellt fastslagen och att kontraktstiderna måste vara långa.  Tanken är att regioner ska kunna göra inköp av hälso- och sjukvårdstjänster enligt detta regelverk. Förslaget ger möjligheter att utveckla ett bra system. Man föreslår att Socialstyrelsen tillsammans med professionen och SKR ska skapa ett nytt regelverk som ska gälla i hela landet och som regelbundet ska ses över av parterna så att man följer med i den medicinska utvecklingen. Det här påminner mycket om hur det fungerar i våra grannländer. Utredningen föreslår här att staten skall ge stöd till etableringar i glesbygd. Så långt allt väl. Men sedan går det fel. Eftersom förslaget enbart avser etablering i extrem glesbygd så kommer det i praktiken att medföra att alla etableringar inom LOL avslutas. Det finns troligen inga regioner som kommer att satsa på etableringar för annat än möjligen fysioterapi i glesbefolkade områden. Om även allmänmedicin varit en del av systemet kunde det ha varit attraktivt för en del läkare och medfört fler etableringar men här sätter ju utredningens förslag stopp. Se resonemanget ovan om varför även det inom allmänmedicin behövs statligt reglerade regler för att småskalig vård skall bli möjlig.

Utredningen har dock i scenario 2 pekat på några av de stora problem som finns och som kunde åtgärdas med ett statligt reglerat system för öppen specialiserad vård där regionerna fick stöd att på ett enkelt vis skapa möjligheter att få fler specialister utan att behöva skapa egna omfattande komplicerade vårdvalssystem. Om staten fastställer villkoren och där SKR och professionen kommer överens om dessa får man ett stabilt system som påminner om t.ex. det som finns i Danmark och som under lång tid skapat god kontinuitet och tillgänglighet till specialistvård i hela landet.

Det som föreslås av utredningen är dock ingen framkomlig väg. Även scenario 2 avstyrker vi.

Utredningen säger själv att det ska finnas möjlighet att verka i den offentligt finansierade vården på olika sätt och eget företagande skall vara ett av dem. Man har misslyckats då båda förslagen innebär att den lilla del egenföretagande som idag finns i svensk sjukvård enligt LOL/LOF skulle raderas utan att annat än fragment möjligen återstår i både de scenarier man föreslår. SPLF ser fördelar med att man utvecklar ett nytt system där man möjliggör för enskilda läkare att ha en etablering – men det ska då gälla i hela Sverige och omfatta en möjlighet för alla i dag verksamma läkare på taxan att gå över till det nya systemet. Regionerna kan inrätta nya etableringar där man ser behov av det. Det skulle ge möjligheter att få bättre ordning på den i dag ofta illa fungerande öppenvården i många specialiteter och minska den regionala ojämlikheten. Genom att regelverket är detsamma i hela landet minskar byråkratin. Staten kan gärna stötta fler etableringar i glesbygd, men då måste definitionen av glesbygd vidgas kraftigt.

Då återstår möjligheten att reformera de befintliga lagarna vilket är ett enkelt sätt att förbättra tillgången på läkare i öppenvård om systemet öppnas för nya etableringar. Här finns redan en Departementspromemoria som utredningen även påminner om. DS 2018:32. Denna ger en grund för att förändra nuvarande LOL/LOF så att de bättre motsvarar moderna krav. I vårt svar på denna promemoria har vi angett hur vi ser på möjligheten att modernisera LOL. De förslag som framförs i promemorian behöver modifieras men det är en bättre väg än att slå sönder systemet helt. På sikt bör småskalig specialistvård utvecklas till fromma för effektivitet, tillgänglighet och jämlik vård i hela landet. I de flesta länder i nordvästra Europa är läkare ofta företagare. För patienterna har det genomgående visat sig vara ett välfungerande sätt att organisera vård med god tillgänglighet och hög läkarkontinuitet. Det krävs robusta system som är stabila över tid och som har enkla men säkra kontrollmekanismer, så att utövare och skattebetalare kan vara trygga i att vården bedrivs på ett seriöst sätt med minimal byråkrati och frihet att utforma vården på ett för patienterna gynnsamt sätt

Kap 8 En ändamålsenlig struktur för styrning av hälso och sjukvården

Utredning finner behov av nya begrepp som bättre avspeglar dagens sjukvårdsstruktur. Det finns idag många möjligheter att bedriva det som förr var ”slutenvård” utanför sjukhus. Då det även ofta är effektivare att vården ges utanför stora sjukhus är det viktigt med begrepp som avspeglar detta. Den vård som kan bedrivas inom småskalig verksamhet är idag mycket avancerad och ett ökat användande av små specialistmottagningar skulle kraftigt kunna minska det stora problem som idag finns med köer inom många områden.

Vi håller med om förslaget att utreda begrepp och möjligheter att skapa incitament för att möjliggöra att vård kan ges och adekvat beskrivas på lägsta effektiva omhändertagandenivå.

För SPLF

Sven Söderberg
Ordförande

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.