info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Stockholm 14 juni 2018
Till: Saco
Gem 2018/0158

Sveriges läkarförbund tackar för inbjudan att få lämna synpunkter på ovanstående rapport.

Läkarförbundet ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i rapporten. Rapporten har flera styrkor som vi vill trycka på, därtill ser vi några otydligheter och svagheter som vi vill fästa uppmärksamheten på.

Vi ser positivt på att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått ett utökat uppdrag, från att gälla kvalitetssäkring av utbildning till att omfatta kvalitetssäkring av högskolans hela verksamhet. Detta tror vi kommer att leda till att kopplingen mellan utbildning och forskning ökar vilket borgar för att säkerställa en hög kvalitet inom båda dessa områden. Vi ser positivt på att UKÄ:s uppdrag är att utveckla och inkludera forskning i det nuvarande nationella kvalitetssäkringssystemet och inte att bygga ett helt nytt system. Vi anser generellt att UKÄ:s bedömning av hur uppdraget ska genomföras är klokt och väl avvägt. Särskilt uppskattar vi att ägandeskapet för forskningens kvalitet ligger på lärosätena själva medan UKÄ:s huvudsyfte är att granska processerna för kvalitetssäkring och säkerställa att lärosätena tar sitt ansvar. UKÄ:s förslag är relativt generellt hållet vilket innebär att man bör kunna ta hänsyn till lärosätenas olika förutsättningar och verksamheter. Vidare ser vi en styrka i att både kvalitativa och kvantitativa underlag kommer att användas i granskningen och att granskningen föreslås utföras av en oberoende bedömargrupp för att få en så bred och objektiv bedömning som möjligt. Peer-review är ett traditionellt system för utvärdering och det har visat sig fungera bra. De medicinska lärosätena har idag utvärderingssystem som bland annat innefattar bibliometri och extern expertgranskning. En UKÄ-granskning bör dock kunna bidra med en standardisering av metod för utvärdering.

Det vi ställer oss mycket tveksamma till i rapporten är att ett negativt utfall i UKÄ:s granskning av forskningens kvalitetssäkring kan leda till ett utökat antal utvärderingar på forskarutbildningsnivå. Vi tror inte att detta är en sanktion som leder till stärkt kvalitetssäkring av forskning. Dels eftersom det är långt ifrån givet med ett samband mellan forskningens kvalitetssäkringssystem och forskarutbildningens kvalitet och upplägg, och dels eftersom samtliga lärosäten inte har forskarutbildning och examensrätt på forskarnivå. Om sanktioner ska användas så bör de ha en tydligare koppling till forskningens kvalitetssäkring och vara kvalitetsdrivande.

ProSale Signing Referensnummer: 560786

Framgent kommer en tydligare och mer konkret modell för utvärdering av forskningens kvalitet att behövas. I dagsläget är exempelvis sambanden mellan de olika bedömningsgrunderna och kvalitetssäkring av forskning inte alltid tydlig och given.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND Avdelningen för Politik och profession

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbunds Utbildnings- och forskningsdelegation

Ulrika Kaby Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

arrow_back Visa alla remisser
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.