Hoppa till innehåll

Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SFMR:s företagsstipendier 2023: Pediatrisk radiologi

Pediatrisk radiologi

Stipendium från GE healthcare tilldelas Finn Lennartsson

Titel: Bedside MR-undersökning av nyfödda med fosterasfyxi

Hypoxisk-ischemisk encefalopati (HIE) är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd som orsakas av perinatal asfyxi. Modern neonatalvård räddar merparten av nyfödda med HIE, men de växer upp med stor risk för framtida neurologisk dysfunktion. Diffusionsviktad MR-undersökning har ett stort prognostiskt värde för framtida neurologisk funktion i HIE [1]. Tidpunkten för ADC-mätningen är viktig då det sker en successiv pseudo-normalisering under andra levnadsveckan. För att hitta den optimala tidpunkten för ADC-mätning krävs seriella MR-undersökningar. Detta är inte praktiskt möjligt med nuvarande rutiner då det dels innebär stora ansträngningar för familjerna och även eftersom MR-undersökningar av barn med HIE kräver stora resurser i mån av extra personal för att garantera säkerheten vid undersökning.

Portabla MR-kameror med låg fältstyrka (<0,1mT) möjliggör MR-undersökningar på vårdavdelning. Det låga magnetfältet minskar riskerna för barnet, och genom att flytta MR-kameran till patienten minskar påfrestningen på familjen. I Lund har vi den första portabla MR-kameran i Norden, Hyperfine Swoop med fältstyrka på 64 mT (Hyperfine Inc., CT, USA). Vårt mål är att implementera Hyperfine Swoop i studier för att göra seriella ADC-mätningar efter födsel hos barn med HIE för att identifiera den optimala tidpunkten för ADC-mätningen med det högsta prediktiva värdet för framtida neurologisk funktion. Med detta stipendium kommer vi att utföra förarbetena till studien, vilket inkluderar införskaffande av utrustning, genomgående riskbedömning för användning av Hyperfine Swoop på en neonatal intensivvårdsavdelning, reproducerbarhet av ADC-mätningar på avdelning i närhet av annan utrustning, samt etikansökan.

Referenser: [1] Ouwehand et al., Neonatology (2020)

Stipendium från Philips MR tilldelas Ivan Cetinic

Titel: Detaljkarakterisering av pediatrisk lever utan biopsi

Bakgrund
Idag detaljkarakteriseras levern, vid utredning och uppföljning hos barn, med invasiva biopsier, vilket förutom risk för bl a blödning även innebär att barnet måste sövas. Under senaste åren har ultraljudsteknologierna Shear Wave Elastography (SWE) och Attenuation Imaging (ATI) visat sig lovande för att estimera fibrosgrad respektive fettinnehållet i levern. Dock saknas dylika storskaliga prospektiva studier på barn. En ny teknik, Shear Wave Dispersion (SWD), har i experimentella studier och enstaka små studier på vuxna visats representera vävnadsviskositet och därmed potentiellt kunna spegla inflammation.

Metod:
Prospektivt under en 5 år period inkluderas konsekutivt samtliga leversjuka barn remitterade för biopsi (Ca 400 patienter/100 kontroller) där utöver konventionellt ultraljud mätningar av SWE, SWD och ATI utförs i samband med leverbiopsin. Estimaten hos patienterna jämförs med kontroller och korreleras med histologi och serologi.

Resultat:
Preliminära data på 50 patienter visar att SWE korrelerar med grad av fibros (r=0.7; p<0.0001) med signifikant skillnad i SWE-värde (p = 0.003). SWE ≤ 4.7 kPa kan med 100% sensitivitet och 86% specificitet utesluta signifikant fibros. Signifikant skillnad (p = 0.003) föreligger mellan inflammationsgrad 0-1 (median:13.6 m/s kHz) och 2-3 (16.3 m/s kHz). I kontroller (n=15) ses ett SWD värde på 11.7 (9.4; 13.7) m/s kHz.
I patienter (n=23) med biopsiverifierad avsaknad av steatos mäter ATI 0.56 dB/cm/MHz.

Diskussion:

SWE, SWD och ATI har potential att icke-invasivt karakterisera levervävnad hos barn. I avvaktan på mer resultat kan de i första hand användas för att utesluta kliniskt signifikant fibros, inflammation och steatos.

Mer från Imago Medica

SFPR - Ordförande har ordet

Pediatrisk radiologi Ett av föreningens huvudmål är att jobba för en god och jämlik vård/diagnostik för barn i hela landet. De flesta radiologiska undersökningar av barn utförs på andra sjukhus än landets barnsjukhus och bedöms av allmänradiologer. Genom årliga kurser för ST-läkare …

Röntgenveckan 2024

Röntgenveckan 2024 är Röntgenveckan tillbaka i Örebro där allt en gång började. Vi i projektgruppen ser fram emot att än en gång får hålla en ”riktig” Röntgenvecka. 2020 fick vi snopet ställa in på grund av pandemin. Veckan 2021 blev digital …

SFMR:s årsmöte

Information från SFMR:s styrelse Vid mötets start serverades lite bubbel och tilltugg, och därefter blev det prisutdelning till alla duktiga stipendiater.