fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Introduktion

Som klinikombud är du Sörmlands läkarförenings (SL) och i förlängningen Läkarförbundets (SLF) fackliga representant på arbetsplatsen. Detta dokument är tänkt att tjäna som en översiktlig beskrivning av detta upp­drag, inklusive de befogenheter och ansvar som följer med detta. Har du några ytterligare frågor eller behov av stöd är du alltid välkommen att vända dig direkt till Sörmlands läkarförening eller till Läkarförbundet centralt.

Tillsättning

Formellt utser styrelsen i SL sina klinikombud, men eftersom förankring och förtroende hos medlemmarna är viktigt är det en fördel om medlemmarna själva föreslår en kandidat, efter en lokalt driven demokratisk process på arbetsplatsen. Val av klinikombudskandidat och eventuell suppleant sker lämpligast genom att den vars mandatperiod gått ut (rekommenderad period 1-2 år) alternativt ämnar avgå aviserar att ett val ska ske. Finns ingen represen­tant kan annan medlem på arbetsplatsen kalla till val.

Samtliga medlemmar på kliniken har rätt att nominera representant, dock inte verksamhetschef. De nominerade ska helt kunna företräda arbetstagarsidan och kan således inte samtidigt inneha ledningsuppdrag av typen verksamhets­chef, enhetschef eller ansvar för rekrytering och schemaläggning av läkare.

Val kan ske i samband med möte på kliniken, t ex morgonmöte eller arbets­platsträff. Endast medlemmar i SLF har rösträtt, och verksamhetschef får ej närvara. Har man svårt att samlas till ett gemensamt möte kan röst avläggas i förväg via e-post eller ombud. Meddela valresultat till SLs kansli efter både nyval och avslutande av uppdrag.

Klinikombudets roller

Som klinikombud har man enligt samverkansavtalet följande roller:

 • Ledamot i klinikens samverkansgrupp (SVG)
 • Skyddsombud för medlemmarna på kliniken
 • Kontaktperson mellan medlemmarna och SLL

Delar av uppdraget kan efter överenskommelse delegeras till den som är vald till suppleant. Det bör betonas att varken klinikombud eller suppleant har delegation från SLL att teckna lokala avtal med arbetsgivaren.

Samverkansgrupp

Enligt samverkansavtalet ska arbetsgivaren kalla till facklig samverkan i frågor som berör de anställda på arbetsplatsen, och klinikombudet är SLLs representant i samverkansgruppen.

Exempel på frågor som ska samverkas är:

 • Aktuella verksamhetsfrågor
 • Ekonomi och budget
 • Kvalitetsutveckling
 • Organisations- och verksamhetsförändringar
 • Bemanningsplanering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Tillsättning av chef, biträdande chefer, sektionsledare och arbets­ledare

Skyddsombud

Som klinikombud är du samtidigt skyddsombud för medlemmarna på arbets­platsen och har till uppgift att påminna arbetsgivaren om ansvaret för arbets­miljön, och vid behov bevaka att nödvändiga åtgärder genomförs. Skydds­ombuden har ett omfattande rättsligt stöd, vilket regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen. Som skyddsombud för läkarna på din arbets­plats samverkar du med huvudskyddsombudet, som vid behov kan ge råd och stöd.

Skyddsombudet:

 • Företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
 • Verkar för en tillfredställande arbetsmiljö
 • Vakar över skyddet
 • Vakar över att arbetsgivaren genomför systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Deltar vid planering av nya eller ändrade lokaler etc.

Skyddsombud har rätt att:

 • Ta del av handlingar
 • Få de upplysningar som behövs
 • Rätt att ingå i skyddskommittén (samverkansgruppen i regionen)
 • Ta upp valfri arbetsmiljöfråga i skyddskommittén
 • Medverka vid skyddsrond
 • Stoppa arbete vid omedelbara och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa

På Läkarförbundets hemsida finns ytterligare information om vad det innebär att vara skyddsombud

Löneförhandling

I Region Sörmland förhandlas lönerna enligt s.k. traditionell modell, vilket innebär att SL förhandlar lönerna för sina medlemmar. Förhandlingsdelegation från SL förhandlar med lönesättande chef. Målet är att gemensamt försöka nå bästa möjliga löne­utveckling för våra medlemmar, samtidigt som hänsyn tas till både under­grupper och individer. Du förhandlar inte din egen lön, utan detta sköter SLs representant.

Fackliga luncher och utbildning

För att hålla klinikombuden uppdaterade med den senaste fackliga informa­tionen, och samtidigt ge gott utrymme till tvåvägskommunikation, bjuder SL sina klinikombud på fackliga luncher. Dessa hålls några gånger per år enligt särskild inbjudan.

Utbildning

För att stärka det fackliga arbetet på arbetsplatsen och öka kunskaperna om gällande lagar, förordningar och föreskrifter, erbjuder SLF anpassade kurser för dig som klinikombud. Dessutom håller SL ibland lokala informationsmöte, där det finns möjlighet för dig som klinik­ombud att öka både kunskaper och kontaktnät. Om du är intresserad av facklig utbildning, ta kontakt med SLs kansli för mer information. Kontaktuppgifter finns sist i detta dokument.

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Som klinikombud är man facklig förtroendeman i sin respektive verksamhet. Som facklig förtroendeman omfattas man av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Denna lag stipulerar de speciella rättigheter man som facklig förtroendeman har. För att lagen skall gälla måste man vara anmäld som förtroendeman till arbetsgivaren.

För förtroendemän gäller bland annat följande:

 • Arbetsgivaren får inte hindra förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag
 • Arbetsgivaren får inte ge sämre arbetsförhållanden till facklig förtroendeman
 • Rätt till ledighet för det fackliga arbete som erfordras (får dock ej medföra betydande hinder för den normala verksamheten)
 • Om tid ej kan avsättas (pga. arbetsgivaren) under arbetsdagen skall fackligt arbete (som rör arbetsplatsen), utfört på annan tid, ersättas i samma utsträckning som arbetet varit för arbetsgivarens räkning
  • Vid permitteringar eller uppsägningar pga. arbetsbrist har förtroende­män visst skydd.

Kontaktinformation

SLs kansli, Lotta Hallgren, 016-10 32 39.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.