Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen

Kalender

9
okt

RISK-barn

RISK-barn; för tidigt födda med riskfaktorer. Hur går det för dem? Vilka medicinska eller neuropsykiatriska problem konstateras under uppväxten? Hur kan bedömning, behandling och samarbete fungera?

Läs mer

Prematurfödda barn i skolan

Thérese Saksö, nationell skolöverläkare för AcadeMedias, har skrivit en senaste artikel i Skolhälsan, Riksföreningens tidning. I artikeln finns ett förslag på rutin för prematurfödda barn i skolan. OBS! Vänta en stund för att hela artikeln ska kunna laddas upp. 

Skolläkardagarna 2023 - Länkar till föreläsarnas presentationer - nu sju presentationer

Vi jobbar vidare för att få in fler länkar. Klicka här så kommer du direkt till ”Dokument” / ”Skolläkardagar”.

Gå med i Facebook - EUSUHM

Dear colleagues,
You are gladly invited to the EUSUHM’s Expert Forum.
The forum is an online platform to promote discussions, and contextualized contributions on a member-to-member basis. The exchange of knowledge and ”best practices” are aimed to foster member’s teamwork, and networking.
The forum is placed on Facebook as a private group, and you can join us by:
     1) Typing ”EUSUHM Expert Forum” in your Facebook in-app or desktop search bar.
     2) Clicking on the ”Join” button besides the group icon.
     3) Answering the questionnaire.
You can also easily join us by scanning the attached QR code with your smartphone. This will automatically redirect you to the group.

QR code

 

Barnedometrios.se - Ny kunskapsplattform

Barnedometrios.se är en kunskapsplattform med webbutbildning som syftar till att öka insikten om att även barn och tonåringar kan insjukna i endometrios. Barn, tonåringar, närstående och alla inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar och inom sjukvården kan här få aktuell kunskap om symptom och behandling av sjukdomen. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser.

Enligt studier har var 10:e tonårsflicka misstänkt endometrios. 70% av patienter med diagnosen endometrios anger symtom före 20 års ålder och 38% före 15 års ålder. Endometrios kan redan i tidig ålder innebära stort lidande och återkommande frånvaro från skolan. Prevalensen för endometrios är 65% vid terapiresistent (adekvat smärtlindring) menstruationssmärta. Om fortsatt smärta trots kontinuerlig hormonbehandling är prevalensen betydligt högre.  

Läs vidare. 

 

Motion för ökade resurser till utbildning av och krav på specialistkompetens i skolhälsovård

Motion till Läkarförbundets fullmäktige 2023

Fullmäktige föreslås besluta • att läkarförbundet reviderar sin ”kompetensförsörjningspolicy, förutsättningar för en kompetensförsörjning i balans”, och där inkluderar läkare som arbetar utanför den regionala hälso-och sjukvårdsverksamheten. • att Läkarförbundet aktivt verkar för att skolornas huvudmän avsätter resurser för att ge skolläkare möjlighet att bli specialister i skolhälsovård • att Läkarförbundet aktivt verkar för att specialistkompetens i skolhälsovård ses som ett självklart krav vid arbete som skolläkare och efterfrågas vid alla tillsättningar av skolläkartjänster

"Ny webbplats framtagen: könsstympning.se

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck varit med och tagit fram webbplatsen. 
Syftet är att förebygga brottet könsstympning och få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård.
– Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Genom samlad och tillgänglig information på webben hoppas vi bidra till ökad kunskap i det gemensamma arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.”

Debattartikel SvD 5/9-23 - ”Alla elever kan inte nå skolans kunskapskrav” - Gillberg, Fernell, Lindblad, Westerlund

Alla har inte samma förutsättningar att klara kunskaps­kraven/betygs­kriterierna i den grundskola som i dag utformats. Läroplanen behöver anpassas, skriver flera debattörer.

Läroplanen måste anpassas till elevers olika kognitiva förutsättningar och det måste bli möjligt att komma in på ett yrkes­inriktat gymnasie­program utan att uppfylla motsvarande teoretiska krav i matematik, svenska och engelska som till ett teoretiskt gymnasie­program. Läs hela artikeln.

Särskolan har bytt namn till Anpassas grund- och gymnasieskola. Träningsskola tas bort.

Dokument - Utredning av lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Nytt dokument:

”När barn och ungdomar uppmärksammas i skolan för svårigheter som kan tala för
lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Handläggning inom Elevhälsan ur ett barnrättsperspektiv – Stöd för skolläkare och skolpsykologer”.

Dokument är utarbetat av en arbetsgrupp av läkare och psykologer på initiativ av Svenska Skolläkarföreningen, 2023. Ett incitament till dokuments är att lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär så mycket mer än frågan om skolform!

Under ”dokument” hittar du även bilagorna: Skolläkarens ansvar och uppgiftAnamnes och statusFörslag på text intygFlödesschema.

Ny utgåva - Vägledning för vaccination

En ny utgåva av vägledning för vaccination är publicerad. I denna version har Folkhälsomyndigheten uppdaterat innehållet utifrån att nya vacciner mot rotavirus och pneumokocker har upphandlats och gjort några mindre revideringar av texten i vissa avsnitt.

Vägledning för vaccination

Nu finns Vägledning för elevhälsa på Kunskapsguiden i digitaliserad form

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport om barnvaccinationsprogrammet har publicerats

LÄS! - Rapport Fokus FAS 1

Den första nationella konferensen med fokus på alkoholrelaterade fosterskador arrangerades av FAS-föreningen den 9–10 februari 2023. Konferensen ägde rum på Ågrenska på Lilla Amundön utanför Göteborg, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och hälsotillstånd. Konferensen sändes även digitalt. Totalt deltog omkring 120 personer.

Redan den 14 november 2023 är det återigen dags för nästa konferens, Fokus FAS 2. Denna gång i Stockholm och digitalt. Både nya och tidigare deltagare är välkomna och konferensen här helt kostnadsfri.

Rapport Fokus FAS 1

Ingår du i något lokalt /regionalt nätverk för skolläkare?

Vi planerar att sammanställa vilka regionala/lokala skolläkarnätverk som finns i vårt avlånga land och lägga ut den informationen på vår hemsida. Detta som ett led i styrelsens arbete att öka kommunikationen med sina medlemmar och skolläkare, till exempel för att kunna inhämta bredare underlag när vi besvarar remisser. Vi hoppas att en kartläggning även kan möjliggöra ökat samarbete mellan olika nätverken.

Maila uppgifter om ert nätverk samt vem som är samordnare till styrelsesuppleant Jenny Nystedt Read: suppleant3@skollakarforeningen.com

Elever vid Riksidrottsgymnasier - Riktade hjärtkontroller

Anna Carlén föreläste på Barnveckan

 • Plötsliga dödsfall under idrott bland unga (< 35 år) beror i många fall på tidigare odiagnostiserade underliggande hjärtsjukdomar.
 • Många av dessa tillstånd kan identifieras med vilo-EKG, anamnes och fysikaliskt status, vilket är hörnstenarna i den rekommenderade screeningen
 • Riksidrottsförbundet rekommenderar riktade hjärtkontroll av unga elitidrottare från 16 års ålder.Riksidrottsgymnasie-elever omfattas av rekommendationen
 • Undersökning och tolkning av fynd bör göras av person med kompetens inom idrottskardiologi. Guidelinesfinns som stöd

PP från Barnveckan

Ja! Skolläkarspecialist kan uppmärksamma alla barn med neurologiska utvecklingsavvikelser i åk 1.

Läs här: Rapport från en FÖRSTUDIE i form av kvalitetsuppföljning i egen kommun. ”Skolläkarspecialistens möjlighet att tidigt identifiera elever med neurologiska utvecklingsavvikelser”. Författare: Anna-Karin Söderström, specialist i skolhälsovård. Förstudien var finansierad av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

 

Webbinariet ESSENCE - över 1000 deltagare! Länkar nedan till föreläsningarna.

Webbinarium 9 februari 2023 var eftertraktat och efterlängtat får man tro. Visst måste vi komma med en uppföljning på teamet!

Mer än 1 000 personer deltog. I listan hittar man förutom skolläkare och skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, psykologer, rektorer, barnhälsovårdspersonal, förskolepedagoger, logopeder, verksamhetschefer för elevhälsan, SYV mm. Vilken bredd! 

Här hittar ni länkarna till föreläsarnas presentationer:

Learn to move, Ulrika Myhr – Barnfysioterapeut

ESSENCE hos barn i skolåldern -en översikt, Elisabeth Fernell,MD, PhD  Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Språkstörning hos barn i skolåldern, Annelie Westlund, specialpedagog

Nytt om EUSUHM!

EUSUHM välkomnar The Austrian Association of Medical School Health Doctors, som nya medlemmar! https://eusuhm.org/about-us/members/

EUSUHM har även ingått samarbete med The Pan-European Mental Health Coalition (WHO). https://eusuhm.org/network/cooperating-institutions/

LÄS! Studieresa till Finland oktober 2022

Finland har en högklassig skolhälsovård som regleras i både lag och förordning. Skolläkaren ansvarar för de mer omfattande hälsobesöken som sker  i årskurs 1, 5 och 8, samt i gymnasiet, i samarbete med hälsovårdaren (ssk). Hälsovårdaren träffar dessutom alla elever med vårdnadshavare i övriga årskurser.

De har:

 • Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården, inkl elevantal/heltid
 • Nationella riktlinjer
 • Gemensamt journalsystem med vården

och de ansvarar även för uppföljning inkl läkemedelsförskrivning till elever med ADHD diagnos.

Klicka på länken!         Studieresa Finland

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Tack till er alla, för er medverkan vid vårt 100-års jubileum!

Vilka föreläsare! Vilka deltagare! Vilken fest! Nog blev det ett värdigt 100-års firande!

 • Just nu håller vi på att samla in de föreläsarpresentationerna som vi får ta del av. Dessa kommer läggas ut på en lösenordskyddad sida. Så fort det arbetet är klart, kommer ett mejl om hur ni kommer åt materialet.
 • En kortare enkät kommer också skickas till er som var med, så ni kan tycka till och påverka kommande Skolläkardagar.

 

Ny rapport från SBU om att flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande! okt -22

Läs mer ur rapporten: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad.

SBU:s utvärdering visar att det finns tillförlitliga resultat för att

 • SEL-program har positiv effekt på barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens samt resiliens
 • mindfulness-program förbättrar livskvalitet och resiliens, särskilt för flickor
 • barn och ungdomar upplevde att programmen ger ökat psykiskt välbefinnande och förmåga att hantera känslor och relationer

Har du frågor om rapporten? Kontakta projektledare Lotta Ryk på: lotta.ryk@sbu.se eller tel 08-412 32 35

Vi är åter medlemmar i EUSUHM! - European Union för School and University Health and Medicine

EUSUHM:s hemsida

INTERNATIONELL SAMVERKAN
1960-90-tal och nu igen!
L´Union Europeenne d´Hygiene et de Medicine Scolaires et Universitaires

Under 60-90-talet var SSLF mycket engagerade inom UEHMSU. I samband med kongressenen 1973 i Moskva valdes SSLF:s ordf Sven-Ivar Rollof till ordförande i UEHMSU och Per Sennerfeldt, vår dåvarande sekreterare blev vald till generalsekreterare.

 

Senaste WHO:s riktlinjer om skolhälsa, Tjänster (SHS) – (2021)

WHO rekommenderar starkt omfattande SHS med adekvata resurser.

Om skolhälsovården implementeras väl kommer det få varaktiga positiva effekter.

https://slf.se/svenska-skollakarforeningen/app/uploads/2022/09/WHO-Rapport.pdf

Tema Neonatala Överlevare

I senaste numret av Barnläkaren nr 3 / 2022 kan du läsa om denna ökande elevgrupp och om hur du som skolläkare kan följa upp för tidigt födda barn under skoltiden. Klicka på länken.

I samma nummer hittar du ”Partiledarna: Så ska barns hälsa och välbefinnande förbättras.”

Äntligen något om ENKÄTEN!

”Hitta alla kommunalt anställda skolläkare”

Som ni nog blev varse sökte vi under läsåret 20/21 med ljus och lykta efter alla skolläkare verksamma i kommunala skolor. Totalt hittades 330 skolläkare med den reservationen att en skolläkare kan arbeta i flera kommuner och registreras då flera gånger. Enkätsvar lämnades för varje kommun man arbeta inom.

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. 87% av kommunerna (252 av 290) svarade att de hade minst en skolläkare. 10 kommuner svarade att de saknar skolläkare – kommunerna låg jämt spritt över landet. 28 kommuner svarade inte alls – ofta mindre kommuner 4 000 elever eller mindre och kommuner i nordligaste Sverige var överrepresenterade. Resultat enkäten.

Även SKR skickade ut en enkät under 2021 och de fick till svar att 89% av kommunerna hade skolläkare.

Bra att veta – Alla kommuner har egna grundskolor. Den minsta kommunen har 1 grundskola och den största 277 grundskolor. Sverige är förhållandevis stort till ytan och relativt glesbefolkat – vi har en skolstruktur med i huvudsak små eller mycket små skolenheter. Drygt hälften av landets grundskolor har färre än 200 elever.

Från SKR:s enkät (som riktade sig till ansvarig för grundskolans elevhälsa på förvaltningsnivå) fick vi bl a veta att mest nöjda med elevhälsans organisation är storstäder och storstadsnära kommuner och minst nöjda är mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner. Allra mest positiva, 91%, är kommunerna i sin skattning av rektors tillgång till elevhälsans kompetenser, 91 %. 83 % av kommunerna är ganska eller mycket positiva i sin bedömning när det gäller lärarnas tillgång till elevhälsans kompetenser. Länk till SKR:s hela enkät.

 

Lyssna på eleverna! - ny rapport

Enligt eleverna är det mer inflytande, starkare elevhälsa och utbildade lärare med höjda löner som är de viktigaste förslagen för att förbättra skolan. Rapporten tar även upp behovet av att hantera den utbredda psykiska ohälsan bland unga och förslag på att ändra betygssystemet som skapar stress och oro.

Lyssna på  eleverna!

Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.

Utifrån publicerade samband mellan psykiska symptom och livsstil eller livsomständigheter föreslår Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp fem konkreta interventioner där vi ser skolan som en viktig arena då man når alla unga i skolåldern

 1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet – gärna i anslutning till skoltid.
 2. Hjälpa unga att nå en balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.
 3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera stress och skapa positiva förändringar.
 4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
 5. Satsa på program för tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.

Läs aktuell information om Kraftsamlingen på Läkarsällskapets hemsida.

Ladda ned ”Sammanfattning & slutsatser” som pdf

 

Presentationer från Barnhälsodagen den 28 januari 2022.

Webbinariet arrangerades av Svenska Skolläkarföreningen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Här hittar du presentationerna, klicka på respektive länk.

Barn och ungdomar med Covid 19, Hertting

Vaccination 12-16 år, FHM

SBU Skolbaserade program

IBIS – Inkluderande Beteendestöd i Skolan – Martin Karlberg

Sammanfattning - Årsmöte 2022

Covid -19 - Här hittar du all information vi lagt ut på hemsidan under pandemin

Elever per heltid skolläkare - 4000! Inte som utredningen föreslår 7000.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen”, SOU 2021:11, fick som tilläggsdirektiv bl a att:

 • analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.

Styrelsens kommentar till förslaget i Läkartidningen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare