Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

Akut oftalmologi

Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom akutsjukvård. Färdiga specialister såväl som AT-läkare anses också ha stor användning av kursen. Läkare inom specialiteten allmänmedicin är också välkomna.

1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom akutmedicin. Färdiga specialister såväl som AT-läkare anses också ha stor användning av kursen. Läkare inom specialiteten allmänmedicin är också välkomna.

2. Behovsbeskrivning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall akutläkare kunna ”handlägga alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser”. Man skall därtill kunna ”värdera risken kontra nyttan med olika handläggningsalternativ ur ett medicinskt, logistiskt och etiskt perspektiv samt ur ett patientsäkerhetsperspektiv”.

Runt om i landet är det ofta akutläkare som gör den primära bedömningen av ögonfall kvälls- och helgtid då de flesta sjukhus inte har en ögonjour dessa tider. Detta ställer särskilda krav på akutläkarens förmåga att hantera akuta oftalmologiska fall enligt ovanstående riktlinjer.

Många randar sig en kortare tid på ögonklinik men långt ifrån alla. En randning kan ge viss vana att hantera akuta oftalmologiska fall men ingen teoretiskt utbildning. Denna kurs fokuserar på akutläkarens vardag och hur man skall hantera akuta ögonfall strikt ur en akutläkares perspektiv.

Enligt SWESEM´s utbildningsutskott är det också av stor vikt att akutläkaren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att, med sina begränsade resurser, avgöra tillståndets grad av akuticitet och kunna kommunicera sin bedömning med rätt terminologi samt initiera behandling av de mest akuta tillstånden.

Kursledningens ambition är att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall känna en trygghet i att handlägga akuta oftalmologiska fall enligt ovan nämnda riktlinjer.

3. Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

1. Bättre medicinskt omhändertagande av ögonpatienter på en akutmottagning
2. Färre och mer adekvata remisser till specialistenhet
3. Större trygghet att handlägga denna patientgrupps akuticitet samt initiera behandling av de mest akuta tillstånden.
4. Kunna värdera oftalmologiska fynd som misstänkt del i systemsjukdom

Resultat för deltagaren

Kursen utgår från SWESEMs utbildningsutskotts riktlinjer för ”akut oftalmologi”. Ambitionen är att de teoretiska och praktiska kunskapsmål som eftersträvas skall uppnås till stor del i denna kurs.

I övrigt syftar kursen till att ge deltagaren:

  1. Ökade teoretiska kunskapsmål inom oftalmologi
  2. Praktiska färdigheter i oftalmologisk undersökningsteknik adekvat på en akutmottagning
  3. Större trygghet i att hantera en akutögonpatient
  4. Mer adekvata remisser och bättre kommunikation med rätt terminologi med ögonjour
Resultat för patient och samhället

Patienterna gynnas genom säkrare handläggning och korrekt omhändertagande på rätt vårdnivå samt minskad risk att dels behöva uppsöka ögonakut i onödan och dels att ej bli remitterad när behovet finns. Samhället gynnas av att patienterna handläggs korrekt på rätt vårdnivå. En medicinskt omotiverad remiss ger ökad belastning på specialistkliniker vilket leder till ökade köer och sned resursfördelning vilket i förlängningen leder till felaktig fördelning av samhällets resurser.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Akutsjukvård

SOSFS 2015:8 delmål c1-c3, c5

HSLF-FS 2021:8 delmål STc2-STc3 och STc5-STc6

Avgift

8 990 kr exkl. moms

Kursmaterial, fika och lunch ingår bägge dagar.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar