fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

Gravid

Jour och graviditet

Idag finns ingen lagstadgad rätt för den gravida läkaren att bli befriad från jourtjänstgöring. Men i kollektivavtalet för landstingsanställda läkare finns en icke-bindande text som säger att arbetsgivaren bör ”beakta vilka möjligheter som finns att bereda gravida läkare, som så önskar, befrielse från jour- och beredskapstjänstgöring”.

Texten är inte bindande för arbetsgivarna, men den visar att också arbetsgivarorganisationerna SKR och Pacta tycker att jourbefrielse under graviditeten är rimligt.
Däremot är arbetsgivaren skyldig att göra en bedömning av risker i den gravida kvinnans arbetsmiljö. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:05 om gravida och ammande arbetstagare, och gäller för alla, inte bara läkare. Föreskrifterna radar upp en mängd riskfaktorer som bör undvikas, och talar om vilka krav som ställs på arbetsmiljön för gravida kvinnor. Bland annat gäller följande:

  • ”En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte beordras att utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet. Om det är praktiskt möjligt och rimligt ska hon erbjudas arbete under dagtid.” (AFS 2007:05, 9§)
  • ”Arbetet för gravida eller ammande arbetstagare ska ordnas så att det finns möjlighet för dem att under lämpliga förhållanden tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsstället.” (AFS 2007:05, 10§)
  • Som riskfaktorer anges bland andra fysisk uttröttning, starka psykiska påfrestningar och hot om våld. Dessutom tar man upp smitta och räknar i kommentarerna upp inte bara rubella och Toxoplasma gondii utan även erythema infectiosum, tuberkulos, CMV, hepatit B, hepatit C, herpes simplex, enterovirus, listeria, influensa och ytterligare några. (AFS 2007:5, bilaga Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden som avses i 4§)
  • ”Nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas under graviditet. Det kan t.ex. gälla arbete inom jourverksamhet eller liknande där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta. Under sådana omständigheter som beskrivs ovan är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid. Det gäller även för ammande kvinnor.” (AFS 2007:05, kommentar till 9§)
  • ”Det ökade behovet av vila hos många gravida och ammande kvinnor medför att ensamarbete kan vara olämpligt.” (AFS 2007:05, kommentar till 10§)

SYLF:s tolkning av AFS 2007:05 innebär att alla gravida kvinnor på egen begäran ska kunna befrias från den allra mesta jourverksamheten, såväl dag som natt.

Denna tolkning får stöd av Arbetsmiljöverkets överläkare i ett brev 2012-04-04 (finns att läsa på lokalaktivsidan), där de bland annat skriver att ”jourtjänstgöring på akuten kan innebära ökade risker” och att ”det finns stöd för en restriktiv hållning till nattarbete, särskilt skiftarbete, under graviditet och amningsperioden”.

Riskbedömningen ska göras genast, så fort arbetsgivaren fått kännedom om graviditeten. Den ska också göras individuellt och i samverkan med den berörda kvinnan.

Det är därför viktigt att du som är gravid berättar detta för din chef så snart som möjligt. Behöver du stöd i kontakterna med din chef ska du i första hand vända dig till ditt skyddsombud.

Graviditetspenning

Jobbet som läkare är ofta tungt och en del gravida klarar inte att utföra sina vanliga arbetsuppgifter under den senare delen av havandeskapet.

Graviditetspenning är en ersättning som försäkringskassan betalar och således inte belastar arbetsgivaren. Den är i nivå med sjukersättningen men utan karensdag.

Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel kan du ansöka om graviditetspenning.

Graviditetspenning kan du få från och med 60:e dagen till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Du kan dock få graviditetspenning under hela graviditeten om det finns risker i arbetsmiljön som gör att du inte får fortsätta ditt arbete och arbetsgivaren inte kan omplacera dig till annat arbete, se ovan.

I det senare fallet är det viktigt att både arbetsgivaren och du fyller i ansökningsblanketterna korrekt.Graviditetspenning betalas ut för varje dag du inte kan arbeta – utom för de sista 10 dagarna före beräknad förlossning.

Många läkare har vittnat om att de har fått avslag på sin ansökan om graviditetspenning, men det verkar nu som fler får det beviljat. OBS! Sök i god tid.

Försäkringskassan handläggningstid är på vissa orter lång (upp emot 3 månader). Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldrapenning under graviditet

Du kan ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Du måste senast tre månader i förväg anmäla detta till din arbetsgivare.

För att kunna få föräldrapenning behöver du ett moderskapsintyg, som du får från Mödravårdscentralen.

Rätt till besök på mödravårdcentral

Under graviditeten har båda föräldrarna rätt att vid högst två tillfällen besöka mödravårdcentral på betald arbetstid. Detta regleras i kollektivavtal för anställda hos landstingen och hos flera privata vårdgivare.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!