fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. SYLF Östra Skåne är en lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och utgör en
sammanslutning av medlemmar i SYLF verksamma inom upptagningsområdet för Östra Skånes
läkarförening (hädanefter refererat till som ”upptagningsområdet”).

Lokalavdelningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde i enlighet med SYLF:s stadgar
upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga,
sociala och ekonomiska intressen, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga
intressen samt befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 2. Lokalavdelningen åligger
– att för godkännande delge SYLF:s styrelse beslut och ändring eller tillägg till lokalavdelningens
stadgar,
– att ställa sig till efterrättelse SYLF:s fullmäktiges och styrelsens beslut,
– att utse fullmäktige i SYLF och personliga ersättareför dem, i enlighet med SYLF:s stadgar,
– att utse ledamot och eventuell observatör till SYLF:s representantskap i enlighet med SYLF:s
stadgar.

SYLF Östra Skåne och dess styrelse skall inte utan godkännande av SYLF:s styrelse inleda
förhandlingar eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller principiellt viktig natur.
SYLF Östra Skåne skall även i övrigt hålla SYLF:s styrelse underrättad om uppkommande frågor av
intresse för SYLF.

MEDLEMS SKYLDIGHET

§ 3. Medlem är skyldig att följa dessa, SYLF:s och Sveriges läkarförbunds stadgar.
Medlem skall erlägga årsavgift till lokalavdelningen med det belopp som fastställs vid årsmötet.
Medlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot
lokalavdelningen eller som åsidosätter vad som enligt SYLF:s stagar åligger föreningens medlemmar,
skall av lokalavdelningens styrelse anmälas till SYLF:s styrelse för åtgärd.

ORGANISATION

§ 4. SYLF Östra Skånes angelägenheter handhas av årsmöte, allmänt medlemsmöte,
lokalavdelningens styrelse, valberedning samt revisor.
SYLF Östra Skånes räkenskapsår sammanfaller med dess verksamhetsår, vilket motsvarar ett
kalenderår och omfattar perioden mellan två på varandra följande årsmöten.

ÅRSMÖTE

§ 5. Årsmöte i lokalavdelningen skall avhållas vid tidpunkt som anges i SYLF:s stadgar.
Lokalavdelningens styrelse svarar för att samtliga medlemmar i SYLF Östra Skåne tillställs skriftlig
kallelse senast fyra veckor före mötet. Med skriftlig kallelse jämställs elektroniskt distribuerad sådan.
Dagordning för årsmötet med samtliga möteshandlingar, förutom årsredovisning, skall tillställas
medlemmarna senast två veckor före mötet. Samtliga medlemmar i SYLF Östra Skåne äga närvaro-,
yttrande-, yrkande- samt rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de frågor som
berörs i § 13. Vid lika röstetal gäller som årsmötets beslut den mening som biträdes av ordförande.

För extra årsmöte gäller samma ordning som för ordinarie årsmöte, dock behöver endast det eller de
ärenden som påkallat det extra årsmötet tas upp.

§ 6. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning.
2. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
4. Av enskilda medlemmar väckta frågor, vilka senast tre veckor före årsmötet skriftligen anmälts hos
styrelsen.
5. Val av styrelse inför nästa verksamhetsår.
6. Val av firmatecknare.
7. Val av representanter till fullmäktige i SYLF och ersättare för dessa.
8. Val av ledamot i SYLF:s representantskap och ersättare för denne.
9. Eventuella nomineringar avseende uppdrag i läkarförbundets lokalförenings styrelse och andra
lokala eller regionala råd eller organ.
10. Val av revisor och suppleant.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av årsavgift.
§ 7. Senast den 10 februari skall verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll tillställas SYLF:s
styrelse, i enlighet med SYLF:s stadgar.

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

§ 8. Allmänt medlemsmöte i lokalavdelningen utlyses av dess styrelse, SYLF:s styrelse eller efter
skriftlig begäran av minst 10 % av SYLF Östra Skånes medlemmar. Mötet skall äga rum senast fyra
veckor efter att en sådan begäran inkommit. Kallelse till allmänt medlemsmöte skall ske skriftligen
med minst en veckas varsel, om icke synnerliga skäl föranleder annat. Med skriftlig kallelse jämställs
elektroniskt distribuerad sådan.

STYRELSE

§ 9. SYLF Östra Skånes styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte
ytterligare ledamöter till ett antal som bestäms av årsmötet. Hinder föreligger ej att två funktioner
inom styrelsen kombineras på samma individ, dock ej ordförande- och vice ordförandeposten.
Styrelsen bör om det är möjligt vara representativ för olika geografiska och organisatoriska delar av
sjukvården inom upptagningsområdet.

Styrelsen väljs för ett verksamhetsår, till styrelsen kan under verksamhetsåret adjungeras ytterligare
personer om detta främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om adjungeringar och den adjungerade
äger närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt vid styrelsens möten.

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande, vice ordförande eller SYLF:s styrelse.
Styrelsen är beslutsför om 50 % av antalet ledamöter är närvarande, inkluderat antingen ordförande
eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut
den mening som biträdes av ordförande.

Medlem som väckt fråga hos styrelsen har rätt att företräda sitt ärende på styrelsemöte.
§ 10. Styrelsen beslutar i lokala angelägenheter som icke genom dessa stadgar förbehåller årsmötet
eller annan instans.

Det åligger styrelsen särskilt:

– att ägna sin uppmärksamhet åt det som är SYLF Östra Skånes uppgift enligt § 1,
– att verka för SYLF Östra Skånes sammanhållning och utveckling,
– att verka för en ändamålsenlig organisation av verksamheten och struktur för
informationsspridningen till SYLF Östra Skånes medlemmar,
– att ansvara för SYLF Östra Skånes ekonomiska förvaltning,
– att i god tid före årsmöte överlämna föregående års räkenskaper till revisor,
– att kalla till årsmöte och vid behov extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte,
– att till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse, inkluderade en redogörelse för det gångna årets
aktiviteter, representation i den lokala läkarföreningen och eventuella andra fackliga organ samt
uppgifter om antalet avhållna styrelsemöten och eventuella allmänna medlemsmöten,
– att avge eventuella nomineringsförslag avseende uppdrag i den lokala läkarföreningen eller andra
lokala eller regionala organ, i den mån dessa nomineringsfrågor inte kan underställas allmänt
medlemsmöte eller årsmöte,
– att verka för att samtliga lokala förtroendemän i SYLF via den lokala läkarföreningen registreras som
fackliga förtroendemän i läkarförbundet,
– att i frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt inhämta medlemmarnas uppfattning.

VALBEREDNING

§ 11. För beredande av de val som skall förekomma vid årsmöte, skall finnas en valberedning, som
utses av årsmötet. Årsmötet beslutar också om antalet ledamöter i valberedningen. Det är önskvärt
att ledamöterna representerar olika geografiska och organisatoriska delar av sjukvården inom
upptagningsområdet.

REVISOR

§ 12. SYLF Östra Skånes förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor. Revisorn skall i god tid
före årsmötet avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper under
föregående räkenskapsår.

STADGEÄNDRING

§ 13. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte i vars föredragningslista ärendet varit
uppfört. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande röstberättigade
medlemmar.
Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att erhålla bindande kraft, godkännas av SYLF:s styrelse.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem