fbpx
Hoppa till innehåll

Fredagen den 15 oktober har Medlemsrådgivningen stängt. I Råd och stöd  hittar du svar på vanliga frågor.

Hur arbetar SYLF:s styrelse?

Styrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande, tre ledamöter och en chefredaktör. Ordförande och förste vice ordförande utgör styrelsens presidium.

Styrelsemedlemmarna väljs av SYLF:s högsta beslutande organ, fullmäktigemötet. Till detta möte har valberedningen lagt fram ett förslag på styrelse.

Ofta väljer fullmäktige enligt detta förslag, men det kan hända att helt andra personer föreslås och väljs. Den sittande styrelsen berättar för valberedningen hur styrelsearbetet fungerar och om man ser några områden där styrelsen behöver förstärkning, men i övrigt ska styrelsen inte vara involverad i valberedningens arbete.

Styrelsen närvarar vid fullmäktigemötet, men har inte rätt att rösta. De som sitter i styrelsen kan alltså inte rösta för att de själva ska bli omvalda.

Fullmäktigemötet fastställer inriktningen för SYLF:s politik genom verksamhetsplanens övergripande, lång- och kortsiktiga mål samt genom bifall av motioner eller propositioner. Styrelsens uppgift är att omsätta fullmäktiges beslut i praktiken, att sköta SYLF:s ekonomi och att främja föreningens utveckling.

Styrelsen representera föreningen utåt i syfte att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och för att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling positivt.

Styrelsen ska följa de beslut som fattats på fullmäktigemötet. Utöver det som fastlagts av fullmäktige får styrelsen fatta beslut i alla frågor som inte är förbehållna fullmäktige eller representantskapet enligt stadgarna. I stadgarna finns ett antal regler för hur styrelsen ska arbeta och vilka skyldigheter styrelsen har, men styrelsen har stor frihet att forma arbetet.

Styrelsen ska i större eller principiellt viktiga frågor inhämta lokalavdelningarnas synpunkter. Samråd med lokalavdelningarna är mycket viktigt för att forma och förankra SYLF:s politik. I första hand är det ordförande som representerar och för SYLF:s talan.

Styrelsen fördelar inom sig ansvaret för olika ämnesområden och verksamhetsmål. Varje styrelsemedlem ansvarar för ett eller flera ansvarsområden som man särskilt håller sig uppdaterad inom. Exempel på ansvarsområden är förhandlingsfrågor, ST-frågor, AT-frågor och internationella frågor. Medlemstidningen Moderna Läkare är alltid chefredaktörens ansvar.

Arbetet i styrelsen leds av ordförande som också utför arbetsgivaruppgifterna i relation till SYLF:s kansli. Styrelsens arbete sköts till stor del på fritiden via e-post – fysiska möten har styrelsen ungefär en gång i månaden. Förutom de interna mötena tillkommer möten inom Läkarförbundet och andra arrangemang som styrelsemedlemmarna deltar i. Det kan röra sig om konferenser, debatter, andra läkarorganisationers möten, Almedalsveckan eller möten med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare.

Styrelsen åker gärna ut till SYLF:s lokalavdelningar för att träffa medlemmarna, och försöker synas i andra sammanhang där många underläkare samlas. Många av styrelsemedlemmarna har dessutom andra uppdrag inom Läkarförbundet, t.ex. i centralstyrelsen (CS), utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO) eller förhandlingsdelegationen (FD).

Styrelsemedlemmarna får ett fast årsarvode. Dessutom ersätter SYLF det lönebortfall man drabbas av när man måste ta ledigt från arbetet för att åka på olika möten. Ersättningarna regleras av arvodesreglementet som fastställs av fullmäktige.

Vid nästkommande års fullmäktigemöte ska styrelsen redovisa årets arbete. Det görs i form av en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning. Det är alltså fullmäktige som i efterhand granskar och godkänner styrelsens arbete. Till sin hjälp i denna granskning har fullmäktige revisorerna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!