Hoppa till innehåll
SYLF Tycker
Löner som matchar ansvaret 

Löner som matchar ansvaret 

En svag lönepolitik för med sig en rad olika problem för efterfrågade professioner. Detta gäller inte minst läkare vars kompetens efterfrågas i hög grad i andra sektorer än vården.

Att unga läkare får rätt lön redan från start är avgörande för den fortsatta löneutvecklingen.

Samtidigt som bemanningsföretag driver upp kostnaderna för vårdpersonal i Sveriges olika regioner. Samtidigt är regionerna de främsta arbetsgivarna för läkare, därför är det viktigt att lönesättningen är konkurrenskraftig och matchar det stora medicinska ansvar som läkare har. 

Vi ser dessvärre tydligt hur lönesättningen inom den offentliga vården har halkat efter. För flera läkargrupper riskerar nu ingångslönerna sättas på en nivå som påverkar löneutvecklingen negativt livet ut. En tydlig orsak till detta är hur en ny, större, underläkargrupp kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som den seniora läkargruppen går i pension. Till följd av detta tar vissa regioner tillfället i akt och spelar ut nya läkare mot varandra för att acceptera lägre ingångslöner till sin första tjänst. Konsekvensen av detta blir dock att bemanningsföretag blir mer attraktiva uppdragsgivare, samtidigt som större regioner såsom Skåne och Västra Götaland sätter löner som är 8% lägre i genomsnitt än i andra regioner.  

I och med införandet av den nya läkarexamen och därtill den nya bastjänstgöringen (BT) riskerar lönerna pressas ner ytterligare. SYLF:s lokalavdelningar har tidigare uppmärksammat hur läkare som tagit sin läkarexamen utomlands nu introduceras i ett system där lönesättningen är betydligt lägre i jämförelse med specialisttjänstgöringen (ST). Bastjänstgöringen, som är en del av specialisttjänstgöringen (ST), bör givetvis ligga på samma ingångsnivå som en ST-lön. Såväl BT- som ST-läkare är legitimerade läkare, med det ansvar som följer, och ska självklart värderas därefter. Annars riskerar hela läkaryrket drabbas av en reallivslönesänkning då de nya reglerna från 2021 innebär att alla examinerade läkare ska genomgå BT om de vill specialisera sig. Dagens klyftor är oroande, där det i regioner såsom i Norrbotten förekommer löneskillnader på upp emot 10 000 kronor i månaden. Med individuell lönesättning som utgångspunkt riskerar därför lågt satta BT löner översättas till lägre satta ST-löner. Därför måste beslutsfattare säkerställa att deras verksamheter inte driver ner lönesättningen med det nya systemet.  

Parallellt med risken för lägre  underläkarlöner ser vi hur AT-läkare många gånger tvingas axla ansvar utöver deras kompetens. AT-läkare är läkare som ännu inte fått sin läkarlegitimation. De  tjänstgör med handledning på sjukhus inom olika sjukvårdsområden (internmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin). Men i flera regioner förekommer det att AT-läkare tvingas tjänstgöra utan närvarande handledare, bara på psykakuter motsvarar detta fyra av tio AT-läkare som stundtals arbetar helt ensamma. Det är ett allvarligt problem att AT-läkare tvingas hantera svåra fall på egen hand, och måste självklart åtgärdas. Vilket IVO kritiserade redan 2015. Samtidigt visar det på att arbetsgivarna ser blivande läkare som tillräckligt kompetenta att axla tyngre ansvar, och detta ska inte heller ske utan kompensation.  

SYLF FÖRESLÅR
  • Att regionerna ser över ingångslönerna för bastjänstgöringen så att den ligger på samma nivå som ingångslönerna för specialisttjänstgöring.
  • Att alla ingångslöner ska förhandlas och att individuell och differentierad lönesättning respekteras 

Var med och påverka

Vill du påverka lönesättning för läkare i din region? Vi har satt samman ett förslag till en motion som syftar till att att regionen ska se över ingångslöner för bastjänstgöringen (BT). Du får gärna använda den och vill du veta mer om hur du kan påverka går det alltid bra att kontakta vår styrelse eller vårt kansli.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar