Hoppa till innehåll

Jourkompensation i Västra Götalandsregionen

En del av er kanske redan har nåtts av informationen att det med största sannolikhet kommer ske förändringar i hur jourkompensation kan sparas från och med årsskiftet 2021/2022

Västra Götalandsregionen meddelande före sommaren att de vill säga upp det jourkompavtal som gällt för läkarna i VGR sedan 2009.

Bakgrunden är att i det centrala avtal som Läkarförbundet slöt förra året, HÖK 20 (specialbestämmelse Läkare, bilaga 3) införts en ny bestämmelse om utbetalning av innestående kompensation för bundenhet och arbetad tid under jour och beredskap från och med 2021-10-01. Detta ingår som en del av en överenskommelse där läkarna fick retroaktivitet i lön från april 2020 samt att beredskap B upphör. Liknande regler gäller redan i flera andra regioner, till exempel Skåne.

I HÖK20 fastslås att regionerna har möjlighet att behålla lokala avtal, alternativt sluta nya. VGR har dock valt att använda den nya bestämmelsen snarast möjligt. Om befintligt avtal hade sagts upp utan ett nytt kollektivavtal på plats hade samtliga jourkomptimmar som är äldre än 12 månader betalats ut i januari 2022.

Västra Götalands läkarförening (VGLF) anser att arbetsgivaren bär ansvar för att medarbetare som genom åren velat ta ut jourkomp i tid inte har kunnat göra det. Att med kort varsel meddela att man har för avsikt att säga upp det rådande avtalet är ur VGLF:s perspektiv mycket olyckligt. Detta i ett läge där vi fortfarande befinner oss i en pandemi, där vi står inför att tuff situation med stora mängder uppskjuten vård och där många upplever att de inte fått tillräckligt med återhämtning Vi hade önskat att arbetsgivaren väntat och har vädjat till regionen att skjuta upp uppsägningen av jourkompavtalet. Där har vi dock inte fått något gehör.

Efter omfattande förhandlingar med arbetsgivaren har VGLF i stället enats om ett nytt lokalt avtal om övergångsbestämmelser. Det handlar om att läkare som har mer än 200 timmar innestående jourkomp ska få möjlighet att få ut denna kompensation för utfört i arbete, primärt i ledig tid om man så önskar. Det handlar också om att ge verksamheterna förutsättningar för att kunna planera för denna ledighet.

I slutänden landade det i att vi lyckades skjuta på utbetalningarna till och med 2022-10-01. Fram till det datumet betalas ingen jourkomp ut om individen inte önskar detta. För dem som har mer än 200 timmar sparade kommer från 2022-10-01 den överskjutande jourkompen betalas ut med 100 timmar per månad och från 2023-01-01 med 200 timmar per månad. I november 2021 och maj 2022 genomförs avstämningar där medarbetare ges möjlighet att ha en dialog med arbetsgivaren om hur varje individs saldo ska hanteras. Så snart efter 2022-10-01 som ditt timsaldo är nere i 200 timmar blir den centrala bestämmelsen tillämplig. Det innebär att alla timmar på jourkompsaldot som är äldre än 12 månader kommer att betalas ut.

Medarbetaren kommer att ha möjlighet att ta ut pengar kontant och/eller avsättning till förstärkt tjänstepension (avsättning sker i enlighet med reglerna i det löneväxlingsprogram som är beslutat i VGR). Möjligheten att löneväxla gäller endast den jourkomp som är sparad från innevarande år.

Vi vet att uppsägningen av jourkompavtalet från 2009 drabbar många av våra medlemmar och att besvikelsen är stor. Särskilt på arbetsplatser där marginalerna är små och man tvingats täcka upp för varandra och ta många jourer. Signalerna det skickar från arbetsgivaren att i en tid när många läkare arbetat hårdare än någonsin, försöka betala bort den väl behövda återhämtningen visar att ansvariga inom regionen inte tycks medvetna om hur situationen ser ut på verksamhetsnivå. Det är bara att beklaga.

Det VGLF nu gjort är att säkra så många jourkomptimmar för så många som möjligt och ge bättre möjligheter för de med höga saldon att få utbetalning under flera år.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta de fackligt förtroendevalda i din sektion. Vi hänvisar också till arbetsgivarens information då uppsägningen av nuvarande avtal är ett beslut som VGR ensidigt tagit.

 

Styrelsen i Västra Götalands läkarförening

genom Emelie Hultberg, ordförande