Hoppa till innehåll

Jourkompensation i Västra Götalandsregionen

Aktuell information om nytt lokalt övergångsavtal om jourkomp mellan Västra Götalands läkarförening (VGLF), din lokalförening inom Västra Götalandsregionen, och VGR.

VGLF har 21 juni 2022 slutit ett avtal med arbetsgivaren om en justering av övergångsreglerna för utbetalning av innestående kompensation för jour och beredskap. Avtalet gäller anställda inom VGR.

Hösten 2020 tecknade Sveriges läkarförbund, SLF, ett nytt central löneavtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR. I det avtalet, kallat HÖK 20, infördes en bestämmelse om utbetalning av innestående kompensation för jour och beredskap som ej tagits ut i ledighet inom 12 månader från intjänandet. Den nya regeln skulle börja gälla 1 oktober 2021. Till följd av det aviserade Västra Götalandsregionen förra våren att man avsåg säga upp det lokala kollektivavtal som gällt sedan 2009.

Västra Götalandsregionen hade intentionen att all innestående jourkomp som blivit äldre än 12 månader skulle betalas ut i pengar från och med årsskiftet 2021/2022. Man kan ha förståelse för att regionen upplever det som problematiskt att det genereras stora jourkompberg, men tillfället att säga upp det rådande avtalet var illa valt eftersom många av våra medlemmar arbetat hårt under pandemin och behövde återhämtning samtidigt som möjligheterna att ta ut en större andel jourkomp i ledighet är små när sjukvården ska ta igen mycket av den uppskjutna vården.

Västra Götalands läkarförening lyckades under förra sommaren att förhandla fram ett övergångsavtal som innebar att ingen jourkomp betalas ut automatiskt förrän 2022-10-01 och att man därefter betalade ut maximalt 100 timmar/månad fram till årsskiftet 22/23 och därefter 200 timmar/månad fram till slutdatumet 2023-12-31. Detta för att möjliggöra för individer med höga jourkompsaldon att få ut så mycket som möjligt i ledighet under de närmaste åren samt att det kan vara en fördel att den del av jourkompensationen som tas ut som löneväxling eller i pengar som betalas ut under en längre tid.

Som ni alla vet drabbades vi under hösten och vintern av en ytterligare våg av Covid-19 vilket inneburit såväl fler jourer som svårigheter verksamheterna att lägga ut kompensationsledighet. Därför har Västra Götalands läkarförening sedan en tid fört en dialog med regionen kring verksamheternas förutsättningar att planera ut kompensationsledighet och gemensamt har man kommit fram till att pandemins utveckling och dess effekter efter avtalets ingående påverkat möjligheter till uttag av jourkomp som kompensationsledighet. VGR och VGLF är nu överens om att perioden innan övergångsreglerna träder i kraft ska förlängas.

Häromdagen slöts därför ett nytt lokalt avtal mellan Västra Götalands läkarförening och Västra Götalandsregionen som gör att läkare ges ytterligare tid att lägga ut jourkompensationen som ledighet innan det sker tvångsutbetalningar. Det nya avtalet ersätter det som skrevs på 21-09-14.

Starten för de automatiska utbetalningarna av all äldre jourkomp skjuts upp ett halvår från 2022-10-01 till 2023-04-01. De läkare som då har under 200 timmar innestående går på det nya avtalet direkt. De som har fler än 200 timmar på sitt konto kommer att få max 100 timmar utbetalda i april, maj och juni. Från 2023-07-01 betalas max 200 timmar ut per månad. Slutdatumet från tidigare överenskommelse, årsskiftet 23/24 då den nya regeln med 12 månaders innestående jourkompensation börjar gälla för alla kvarstår. Efter 1 januari 2024 ska bara jourkomp som är intjänad under det senaste året finnas kvar på kontot.

För den av er som önskar är det naturligtvis möjligt att gå på huvudregeln tidigare genom att löneväxla eller ta ut mer jourkompensation i ledighet eller kontant utbetalning.

Vi vill också understryka vikten av att chef och medarbetare för en kontinuerlig dialog för att hitta bästa möjliga lösningar för att alla läkare ska kunna få ut sin jourkompensation på det sätt som önskas. Det finns en tydligt uttalad ambition från regionen om att omfattande delar av jourkompensationen ska kunna tas ut i ledighet om medarbetaren önskar detta.

Tänk även på att om du lägger in om kontant utbetalning eller löneväxlar i slutet av 2023 finns det möjlighet att få utbetalning även under inkomståret 2024.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta de fackligt förtroendevalda i din sektion. Vi hänvisar också till arbetsgivarens information.

 

Styrelsen i Västra Götalands läkarförening

genom Emelie Hultberg, ordförande