Hoppa till innehåll

Arbetstid – flex, jour och komp

Under dessa tider har många aspekter av arbetstid berörts – hur den förläggs, med vilka tidsmarginaler för besked samt inte minst hur den registreras. Nedan går vi igenom vad som gäller för läkare anställda av Västra Götalandsregionen.

Uppdaterad information gällande Jourkomp VGR 220925

Det nya övergångsavtalet är nu giltigt. Det innebär att det är angeläget för verksamheter och individer att se över jourkompsaldo och planering av ledigheter fram till 1 april 2023. Då kommer automatisk utbetalning börja alternativt den nya huvudbestämmelsen börja gälla.

Tyvärr verkar det dröja med en teknisk lösning i Heroma självservice för att kunna följa sina jourkomptimmar och när de är intjänade. Tills den är på plats (oklart när) så behöver den som är berörd begära ut en rapport från chef eller Heromarapportör över sina jourkomptimmar. Rapporten heter ”Rapport – Jourkomp läkare”.

Vår rekommendation är att ni som är berörda av detta begär ut en sådan rapport 1 gång/månad, fram tills funktionen i Heroma självservice är på plats.

Mer information om avtalet finns längre ned på den här sidan men också hos på Insidan, Västra Götalandsregionen

Flextid

Avstämningen av flextid kommer att ske per 31 december. Arbetsgivaren har dock varit tydligt med att ingen flextid ska strykas utan istället ska medarbetare och chef upprätta en individuell handlingsplan för hur överskjutande flextid ska tas ut. Riskerar du eller har du fått flextid struken? Kontakta din sektion för stöd i frågan.

I juni tecknade läkarföreningen ett avtal med VGR som tillfälligt ersätter befintliga bestämmelser i lokala flextidsavtal. Avtalet gäller för medarbetare som tjänstgör eller har tjänstgjort på enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19 patienter, där det krävs att medarbetare bär skyddsutrustning. Avtalet innebär att inarbetad flextid i saldo 2020-03-31 ligger kvar och stryks inte. Tid utöver flextidsramen i slutet om 5 minuter blir övertid. Avstämning av flextidssaldon genomförs först i slutet på året, 2020-12-31. På några enheter har medlemmar uppmanats att ta ut flexledighet för att minska flextidsbergen. I de uttagna flextimmarna kan det dölja sig övertidstimmar som ska ersättas i enlighet med vad som följer av övertidsbestämmelserna i AB. VGLF har påtalat detta för VGR. Är du en av dem som har arbetat på en av de berörda enheterna och har plockat ut många flextimmar kan det vara bra att ta en kontakt med din chef för att säkerställa att du får rätt ersättning för dina övertidstimmar.

LÄS AVTALET

Jourkomp 

Viktig information till alla som har sparad jourkomp

Detta medlemsbrev fokuserar på information gällande ändrade förutsättningar att spara jourkomp för dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen.

Som vi berättat i tidigare medlemsbrev har nya avtal ändrat reglerna för hur jourkomp sparas. All sparad jourkomp som är äldre än 12 månader kommer att betalas ut fortlöpande. Förhoppningsvis har din chef redan informerat dig om konsekvenserna av detta. Om inte kan det var mycket lönande läsning att ta del av nedanstående information. I vissa fall behöver du agera omgående.

Nya avtal på nationell och regional nivå

Hösten 2020 tecknade Sveriges läkarförbund, SLF, ett nytt centralt löneavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR). I detta avtal infördes en ny bestämmelse om en grundregel att all innestående jourkomp ska betalas ut i pengar senast efter ett år. Regeln skulle starta 1 oktober 2021 om det inte fanns ett lokalt avtal om regler för jourkomputtag. I VGRfinns ett sådan avtal som säger att man får spara upp till 200 timmar jourkomp vid varje årsskifte. Det avtalet innehåller dock inte några regler för jourkomp som tjänats in före 2009. Det innebär att VGR har all rätt att betala ut sådan gammal innestående jourkomp redan i år.

Strax före sommaren 2021 meddelade VGR att de hade för avsikt att säga upp vårt jourkompavtal från 2009. Samtidigt ville de teckna ett lokalt kollektivavtal, om övergångsbestämmelser för den innestående jourkompen. Utan ett sådant avtal skulle de kunna börja betala ut all intjänad jourkomp i pengar som blivit äldre än 12 månader från och med årsskiftet 2021/2022.

Under samtal och förhandlingar som pågick under sommaren och in i september framförde Västra Götalands läkarförening enträget och genom många kanaler den dåliga tajmingen att säga upp avtalet med tanke på det hårda arbete och extra jourer som läkargruppen haft under covid. Vi framförde också att det skulle krävas många år för att kunna betala ut de uppbyggda jourkompsaldona i tid. Vi påtalade också arbetsgivarens ansvar för att dessa jourkompsaldon byggts upp och inte kunnat tas ut i ledig tid under många år.

Efter många överväganden och omfattande förhandlingar tecknade läkarföreningen ett kollektivavtal om övergångsbestämmelser 14 september 2021. Vi fann att det var en bättre lösning för våra medlemmar än om arbetsgivaren hade betalat ut innestående jourkomp enligt villkoren i det centrala avtalet.

Avtalets innehåll

Ingen jourkomp kommer automatiskt betalas ut förrän 2022-10-01. Du kan dock begära att få jourkomptimmar utbetalda som lön eller till löneväxling
För personer med < 200 timmar i jourkompsaldo 2022-10-01 kommer den nya huvudregeln att börja gälla, det vill säga att jourkomptimmar som är äldre än 12 månader betalas ut i ekonomisk ersättning
För individer med > 200 timmar i jourkompsaldo: 2022-10-01 – 2022-12-31 Jourkomp betalas ut med 100 timmar/månad. Fortsatt möjlighet att planera in uttag av ledighet under resten av hösten. 2023-01-01 – 2023-12-31: Jourkomp betalas ut med 200 timmar/månad. Möjlighet för individer med höga saldon att få ledighet även under 2023.
Hur kan kompensation hanteras?

Hur kan man få det utbetalt:

Ledig tid. Observera att den kan läggas ut såväl i form av lediga jourkompveckor som enskilda dagar.
Ekonomisk kompensation i form av utbetalning av lön: Kan för en del vara en fördel att fördela över några år. Om du är 57-63 år kan extra utbetalning komma att påverka din framtida pension gynnsamt
Löneväxling: Vid löneväxling görs en extra avsättning till din tjänstepension. På grund av lägre arbetsgivaravgift på pensionsavsättning än lön gör arbetsgivaren ytterligare en avsättning på 6 procent av summan.Växling till pension kan ske månadsvis eller som engångsavsättning. Löneväxling kan endast ske för timmar som är intjänade senaste 12 månaderna (Skatteverkets regler). Om man fortfarande tjänar in jourkomp kan det alltså vara en idé att ta ut "gammal" jourkomp i ekonomisk kompensation och låta ny jourkomp/lön löneväxlas.
Semesterväxling: Det finns vissa möjligheter att ta ut jourkompensation istället för semester. Krav finns på att ta ut minst 20 semesterdagar per år. Resterande dagar kan sparas, dock max 30 sparade semesterdagar vid varje årsskifte.
Timsemester. Har man rätt till fler än 25 semesterdagar per år (gäller dem som fyllt 40 år) kan man också omvandla semesterdagar till semestertimmar (max 22,5 dagar). Man får endast omvandla semesterdagar från det aktuella året.

Pensionsfrågor

Det kan finnas fördelar för den framtida pensionen att få innestående jourkomp utbetald i tid för den som är 57 år och äldre. Som facklig organisation har vi ingen möjlighet till individuell rådgivning i din specifika situation. OM du önskar ytterligare rådgivning kring din pension rekommenderas kontakt med VGR:s pensionsrådgivning om tjänstepension. Mer information finns: https://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/lon-och-pension/medarbetare/.

Under våren 2022 kommer Västra Götalands läkarförening dock att ordna allmänna informationstillfällen om pension - håll utkik i din mejl för datum och tid!

Avstämning med chef i november 2021 samt maj 2022

I november 2021 samt i maj 2022 ska varje chef erbjuda alla läkare med >200 timmar sparad jourkomp en avstämning. Det innebär att chef och medarbetare ska sitta ned och diskutera igenom de individuella förutsättningarna. Syftet ska vara att lägga upp en individuell plan för hantering av intjänad jourkompensation och följa upp att planen hålls.

Har du mer än 200 timmar jourkomp och inte blivit erbjuden en avstämning med din chef – meddela oss!

Du ska kunna få information om din intjänade jourkomp under senaste året via chef och/eller Heromarapportör. Jourkomp som är äldre än 12 månader kommer ligga som en klumpsumma.

Ledighet ska prioriteras

Avtalet slår fast att Under denna period (2022-01-01- 2022-09-30) ska minskning av befintliga jourkompsaldon prioriteras genom ledighet. Vi är angelägna att bevaka så att arbetsgivaren sköter detta. Således kan det vara ett kollektivavtalsbrott om chef till exempel meddelar att ingen extra ledighet kan beviljas.Om du har sådana exempel tar vi gärna del av dem, allra helst i skriftlig form till vglf@slf.se.

För att kunna ge ut den innestående ledigheten kan verksamheten behöva vidta åtgärder. Dessa kan se olika ut – det kan till exempel vara att anställa fler läkare, minska på vården eller ta min bemanningsläkare.

När du tar ut jourkompledighet är det alltid den äldsta jourkompen du tar ut.

Utbetalning i pengar

Beroende på individuella förutsättningar och önskemål kan det vara en fördel att ta ut jourkomptimmarna i ekonomisk kompensation eller som löneväxling under olika inkomstår. För att kunna begära ut extra utbetalning som lön eller som löneväxling så att det räknas på inkomståret 2021, ska detta meddelas Löneservice senast 8 december 2021.

Vi följer upp

Vi följer noga upp att avtalet följs genom övergripande avstämningar på områdes-, förvaltnings- och regionnivå. För att vi ska kunna påtala brister är det viktigt att vi känner till dem. Kontakta ditt fackliga ombud, någon i din sektions styrelse eller läkarföreningens kansli, vglf@slf.se, om det inte fungerar på din arbetsplats.

Frågor?

Om din chef inte kan svara på dina frågor är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala fackliga ombud, din sektionsstyrelse eller läkarföreningens kansli (vglf@slf.se).

Övertid (uppdaterad 200624)

Övertid ska vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand. Regelmässigt skrivs rätten till övertidsersättning bort vid förhandling om lön som specialistläkare och senare i karriären. Det innebär att det i lönen ska finnas en ersättning för den övertiden man förväntas utföra under ett år.

Det finns ett beslut från Västra Götalandsregionen för perioden 2020-04-01 – 2020-06-30 om att personer som har inlöst rätt till övertidsersättning under pandemin ska få rätt till övertidsersättning. Detta gäller dock bara personer som arbetar direkt patientnära. Ersättningen kommer betalas ut tidigast i höst.

Vi fortsätter framföra att även många läkare som inte arbetar direkt Covidrelaterat och patientnära har långa arbetsdagar för att klara av den vanliga vården med färre kollegor än vanligt.

Vid bortskriven/inlöst rätt till övertidsersättning ska dock fortfarande övertiden registreras för att kunna följas upp men detta är inte helt enkelt i Heroma. Många är vi som nöjer oss med att stämpla in och ut och vara nöjda med att timmarna istället ligger på flexkontot. Detta kan dock bli problematiskt. Om man arbetat mycket övertid under Covid finns möjligheten att diskutera ersättning med sin chef, utifrån att förutsättningarna som rådde när man skrev på sitt anställningsavtal har förändrats väsentligt.

Om du arbetat mycket under den aktuella pandemin rekommenderar vi att du diskuterar ersättning för denna tid med dig chef.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar