Hoppa till innehåll

Fullmäktige

Västra Götalands läkarförenings Fullmäktige 2022 hålls den 24 mars 18.00-20.00. Nedan följer information om hur fullmäktige fungerar utifrån föreningens stadgar.

Fullmäktige 

 • Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie fullmäktigemöte hålls årligen senast 31 mars. Varje sektion ska utse en fullmäktig samt för varje påbörjat antal medlemmar motsvarande 40 promille av det per den 1 januari totala anslutna medlemmar av föreningen ytterligare en fullmäktig. I underlaget för beräkningen inkluderas inte varaktigt icke yrkesverksam medlem eller associerad medlem.  Extra fullmäktigemöte hålls på kallelse av styrelsen eller då minst en tredjedel av fullmäktige eller föreningens revisorer begär det. 
 • Styrelsen ska kalla fullmäktige senast 4 veckor innan fullmäktigemötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet. Sektion, enskild fullmäktig, specialitetsförening, intresseförening, yrkesförenings lokalavdelning eller enskild medlem som önskar uppta ärende till behandling vid fullmäktigemötet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast tre veckor innan fullmäktigemötet. En slutlig kallelse med samtliga handlingar samt information om vilka ärenden som ska behandlas ska tillsändas fullmäktige senast 14 dagar innan mötet. 
 • Varje fullmäktig äger en röst. Omröstning sker i första hand genom acklamation. Val förrättas med sluten omröstning om fler kandidater än poster föreligger. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För att kunna avlägga skiljeröst måste mötesordförande vara medlem i föreningen.

Föreningens styrelse kan inte vara fullmäktige i föreningen, styrelsen har dock närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningens fullmäktige. 

Föreningens valberedning och revisorer har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningens fullmäktige. 

Medlem i föreningen, som inte är fullmäktig, har närvaro- dock ej yttrande-, yrkande- eller rösträtt vid föreningens fullmäktige. 

Följande ankommer, utöver det som följer av dessa stadgar, på fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte:

att fastställa verksamhets– och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

att behandla inkomna motioner, propositioner och interpellationer.  

att besluta om årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 

att fastställa budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget för nästkommande verksamhetsår. 

att fastställa verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Följande val förrättas av fullmäktige vid ordinariefullmäktigemöte:

 • Val av mötesordförande och sekreterare för mötet samt två justeringspersoner tillika rösträknare  
 • Ojämna år, val av ordförande, andre vice ordförande samt ytterligare fyra styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 • Jämna år, val av förste vice ordförande, kassör samt ytterligare tre styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 • Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa.
 
 • Varje år, val av en förtroendemannarevisor samt en suppleant för denna för en mandatperiod av två år.  
 • Varje år en auktoriserad revisor för en mandatperiod av ett år. 
 • Val av valberedning bestående av fem ledamöter och två suppleanter.  

För att styrelseledamot i läkarföreningen efter tre eller flera på varandra följande mandatperioder ska vara valbar till samma post för därpå följande mandatperiod fordras att fullmäktige fastställer att ledamoten är valbar. Beslut om valbarhet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktigedelegater. 

Styrelsen 

 • Styrelsen består av ordförande, förste och andrevice ordförande, kassör, samt ytterligare sju ledamöter. Sveriges läkarförbund student har möjlighet att delta med en adjungerad representant vid styrelsens möten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 • Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningens fullmäktigemöten. Det åligger därmed styrelsen, utöver vad som i övrigt framgår av dessa stadgar

att bereda de ärenden som ska behandlas vid fullmäktigemötet samt verkställa av fullmäktigemötet fattat beslut. 

att å föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av fullmäktige. 

att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning. 

att i förekommande fall organisera föreningens kansli samt fastställa kollektivavtal avseende allmänna löne- och anställningsvillkor för föreningens anställda. 

att utse representanter till lokalföreningarnas representantskap samt deltagare vid övriga inom Sveriges läkarförbund förekommande nationella eller regionala möten. 

att årligen fastställa delegation av förhandlingsmandat till föreningens sektioner och i förekommande fall fackklubbar. 

att utse firmatecknare samt årligen fastställa attest- och delegationsordning. 

att årligen fastställa styrelsens arbetsordning. 

att besluta om inrättande eller upplösande av fackklubbar. 

 • Föreningens presidium består av ordförande, förste och andre vice ordförande. Presidiet har till uppgift att planera styrelsens arbete, företräda föreningen externt och internt och behandla sådana ärenden som styrelsen bemyndigat presidiet att avgöra. Ordföranden företräder föreningen och leder styrelsens och presidiets arbete.  
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar