Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
35 600 kr
AT-ranking
19
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Söktryck
211
Enköping Lasarett

Postadress:
Kungsgatan 67-73 Box 908 745 25 Enköping

Växel: 0171-41 80 00

Fax: 0171-47 71 47

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
19 Plats 19 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.
En AT-tjänstgöring hos oss innefattar 6 månader kirurgi/ortopedi/urologi inklusive anestesi. 6 månader internmedicin. 3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och blocket avslutas med 6 månader primärvårdstjänstgöring inom Region Uppsala län.

Ansökningskrav

Läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämmelser, eller beslut från Socialstyrelsen om AT.

Introduktion

1 vecka generell introduktion följt av en blockspecifik introduktionsvecka på kirurg- och medicinplacering. Även psykiatri- och primärvård har schemalagd introduktion. I introduktionen ingår t.ex. Avancerad hjärt- och lungräddning vuxna/barn. Kurs i Tidig Upptäckt och Behandling, Traumadag med teamträning/simulering på Kliniskt träningscentrum.

Utbildning

Avsatt tid för utbildning/egen inläsning 3-4 timmar (i snitt) varje vecka på alla block, två föreläsningar varannan vecka (med undantag för sommaruppehåll). Vissa veckor extra föreläsningar och work-shops. En regiongemensam studiedag per termin. Alla erbjuds att söka två betalda kurser. A-HLR vuxna och barn, S-HLR, Tidig upptäckt och behandling. SMART-simulering in situ onsdagar på akuten.

Forskning

Ingen forskningsprofil erbjuds via Lasarettet i Enköping, vid intresse för sådan inriktning hänvisas sökande till Akademiska sjukhuset som regionens alternativ

Jourer

Dag, kväll och helgdagar. Aldrig ensam nattjour, nattjour ingår endast enstaka pass inom psykiatrin (dubbelgång med legitimerad läkare). Frivillig auskultation på nattjour inom kirurgi/medicin erbjuds.

Handledare

Handledare utses på varje block

Studiepott

Det finns individuella möjligheter att önska kurser, som sedan bestäms i samråd med studierektor. Medel finns avsatt för detta.

Ledighet inför AT-tenta

En särskilt avsatt inläsningsdag inför AT-tentan ingår.

Deltagande i AT-stämma

Alla får delta i AT-stämman (i den mån plats finns), avgiften betalas av arbetsgivaren men ev. resa, logi och mat står AT-läkaren för

Möjlighet att fortsätta med ST

Via regionens omförsorg – företrädes vis på Akademiska sjukhuset. Enstaka ST-tjänster i Internmedicin kan erbjudas på Lasarettet i Enköping

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

I övrigt erbjuds en vecka på KAVA (Kirurgisk Akutvårdsavdelning, Akademiska sjukhuset) under kirurgiblocket. I mån det går får man även en vecka på ortopedkliniken i Uppsala.

Det erbjuds även en så kallad valfria vecka fr.o.m. 2024 där AT-läkare, efter intresse, kan ordna valfri önskeplacering för att se annan specialiserad verksamhet (även på annan ort om mottagande sjukhus godkänner det). Valfria veckan infaller under medicinplaceringen men behöver inte vara knuten till det internmedicinska området.

Akutmottagningen bemannas av både AT-läkare och legitimerade läkare samt specialister. Till Akutmottagningen söker både barn och vuxna i alla åldrar (gäller både medicin och kirurgi/ortopedi). På kirurgblocket arbetar man som kirurgjour vilken också bedömer ortopedi. Tillgång till bakjour kirurgi, ortopedi och urologokonsult.

Kontakt

Arturo Centurion, AT-chef
Kontakt via e-post
0171 -45 11 38

Evelina Breithel, AT-handläggare
Kontakt via e-post

Camilla Forsberg Fryckstedt , Studierektor primärvård
Kontakt via e-post