Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
6 st
Ingångslön
36 500 kr
AT-ranking
52
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 70 000
Söktryck
50
Schysst rekrytering
Ja
Kullbergska sjukhuset, region Sörmland

Postadress:
Kullbergska Sjukhuset, Box 110, 641 22 Katrineholm

Växel: 0150-56100

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
52 Plats 52 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader. Med 21 månader AT får du längre placeringar inom slutenvårdkliniker och därmed hinner du lära dig mer, blir en självständig och trygg legitimerad läkare. Dessutom får man högre lön sista 3 månader.
Sex månader medicin (inkl placering på Geriatrik, stroke, rehab samt palliativ vård)
Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
Tre månader psykiatri (öppen- och slutenvård)
Sex månader primärvård

Ansökningskrav

Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).

Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.
Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Kommunikativ förmåga.

Komplett personligt brev och CV, två skriftliga rekommendationsbrev från senaste anställningarna inom läkaryrket (prioritera anställningar inom svensk sjukvård).
Saknas rekommendationsbrev från läkaryrket går det även bra med referensbrev från andra vårdarbeten.

Introduktion

Initialt får du 2 dagar utbildning i datasystemet (NCS Cross öppen och slutenvård), därefter en vecka allmänintroduktion som innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Ovanstående introduktion ges före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.
Inför varje placering genomgår man en väl planerad och strukturerad introduktion, inför medicin och kirurgi placeringar finns en vecka teoretiska föreläsningar i kombination med relevanta praktiska övningar, även inför psykiatri och primärvårdplaceringar finns välstrukturerade introduktioner. Dessutom finns klinisk introduktionsveckor i början av varje placeringar, då man schemaläggs dubbel med en mer erfaren underläkare som introducerar dig enligt en genomtänkt introduktionschecklista.

Utbildning

En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier.
Dessutom:
• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande (3 dagar med praktiska övningar)
• Deltagande i AT-stämman
• Läkemedelsforumkonferens
• AT-dag/dagar.

Forskning

Vi har ingen forskar AT, men det finns goda möjligheter för forskning inom regionen, vi har AT-läkare som forskar. Vid intresse av forskning anpassar vi AT-utbildningen och längden.

Jourer

Vid medicin placering går AT-läkare ensamma nattjour, dock det finns alltid en legitimerad/ST/specialist som akutjour samt bakjour i hemmet, under kontorstid finns alltid en specialist (bakjour) tillgänglig på sjukhuset som vid behov kommer till akutmottagningen och hjälper till med bedömning/handlägg av patienter. Vid kirurgplacering går AT-läkare inte alls nattjour, dock förekommer helg dagjour, under kontorstid finns alltid kirurgmellanjour på plats och bakjour i sjukhuset. Vid ortoped- och psykiatriplaceringar går AT-läkare ensamma dag- och nattjourer med mycket bra stöd av bakjourer.

Handledare

På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.
På varje klinik finns en AT-studierektor som ansvar AT-utbildning, har stöd funktion för klinikhandledare, AT-läkare. Var 3:e månad genomför AT-kollegium på alla mottagande kliniker, vid AT-kollegium bedöms bland annat medicinska kunskaper, praktiska färdigheter, kliniska bedömningar, ledarskap, bemötande, lämnas förbättringsförslag, resultatet återkopplas till AT-läkare av ansvarig klinikhandledare.

Ledighet inför AT-tenta

2 betalda dagar i anslutning till AT-tenta och tentadagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, alla AT-läkare kan delta en gång i AT-stämman under sin AT. AT-enheten står för kostnader.

Möjlighet att fortsätta med ST

Majoriteten av ST-läkare inom regionen har genomgått sin AT inom regionen. Det finns mycket goda möjligheter att fortsätta som ST-läkare inom många specialiteter.

Bostad

Allmänt är det inte särskilt svårt att skaffa bostad i Nyköping, det blir ännu lättare när man har en anställning inom regionen. Dessutom finns personalbostäder i anslutning till sjukhuset som man kan hyra med låg månadshyra.

Ersättning vid pendling

Om man är bosatt på AT orten och har placeringar mer än 4 mil bort.

Medflyttarservice

Nej, men vi bidrar gärna med råd och kontakter.

Barnomsorg

Ingen regionsdriven, men allmänt finns inte långa köer till förskole- eller skolplatser i Katrineholm.

Annat

AT-råd finns och AT-läkare uppmuntras att delta i utveckling och patientsäkerhetsarbete.
De tre sista månaderna ökar lönen med 6000 kronor.

Kontakt

Ahmet Abidin, AT-chef
Kontakt via e-post
Växel: 0155-245000

Yeasmin Tahera, Överläkare
Övergripande AT-studierektor, primärvård
Kontakt via e-post

Linus Nilsson
Övergripande AT-studierektor för slutenvården
Kontakt via e-post

Josefin Hedblom
Övergripande AT-studierektor för öppenvården
Kontakt via e-post

Maria Eriksson, AT-samordnare
Kontakt via e-post
Växel: 0155245000

Lisa Bohm, HR specialist