Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
14 st
Ingångslön
31500kr i grundlön + upp till 1200kr extra pga vikariat tid och pedagogiska meriter samt forskning
AT-ranking
13
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 140 000
Studiepott
12 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Kungälvs sjukhus
AT-ranking 2022
Presenteras i samarbete med SYLF
13 Plats 13 (av 61)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

18 månader: 4½ månader opererande specialiteter, 4½ månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Allmäntjänstgöringen är förlagd till vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Ansökningskrav

Läkarexamen eller socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT. Kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt Europeiska referensramen för språk. Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion

2 veckors introduktion, med föreläsningar i akutmedicin, katastrofmedicin och traumatomhändertagande vid start av AT. Introduktionsdag vid start av psykiatriplacering. Introduktionsdag med föreläsningar innan start av allmänmedicinplacering

Utbildning

8 utbildningsdagar under slutenvårdsplaceringen inom medicin/kirurgi/ortopedi/anestesi/geriatrik/psykiatri. Stor vikt läggs också på AT-läkagruppens intresse och behov,  där exempelvis utbildning i ultraljud skett efter AT-läkar initiativ.

HLR-utbildning.

Möjlighet till att delta i AT-forum som är regionsgemnsamt.

Försäkringsmedicinutbildning.

Reumadag.

Klinikgemensam utbildning på respektive klinik varje vecka.

Fokus-dagar: 2-dagars internat, vid 3 tillfällen per AT-block. Fokusdagarna ger tillfälle att fördjupa sig i sin egenläkarroll och reflektera. Teman under dessa dagar är At-läkaren och patienten, At-läkaren och sjukhuset (Organistation och kommunikation), och At-läkaren i relation till omvärlden.

Inom primärvårdsplaceringen återkommande utbildningsdagar med fokus på specialiteter du möter i primärvården som barn, ögon, gyn och ÖNH.

Utbildningsresa tillsammans med AT-gruppen till utvecklingsland.

Jourer

Dag-kväll-natt och helgjourer tillsammans med senior kollega på huset

Handledare

Reflektionsgrupp som träffas varannan vecka under slutenvårdsplacering tillsammans med socionom och terapeut. Namngiven handledare på varje klinisk placering. Handledning utifrån ett handledningsprogram som löper över 6 träffar/ placering.

Studiepott

För de som ej har möjlighet att åka med på AT-resan

Ledighet inför AT-tenta

Ja

Deltagande i AT-stämma

Nej. Deltagande i AT-forum

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej

Ersättning vid pendling

Rabatt på busskort

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Utbildningsresa till utvecklingsland under ca 10 dagar. Tidigare resor har gått till bland annat Etiopien, Sydafrika, Indien, Cuba och Costa Rica

Kontakt

Anita Hellström, HR-administratör, 0303-987 74, kontakt via epost

Karin Ahlstedt, Övergripande AT-studierektor, 0303-98692, kontakt via epost

Jannike Norström, AT-studierektor, Primärvård, 0700-822301, kontakt via epost