Basfakta

Tjänstgöringslängd
19 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
18 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
48
Forskar-AT
24 månader
Special-AT
Psykiatri - 24 månader
Söktryck
290
Studiepott
15 000 kr
Norrköping Vrinnevisjukhuset

Växel: 010- 103 00 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
48 Plats 48 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

19 månader: 3 månader kirurgi, 3 månader medicin, 3 månader akutverksamhet, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin, 1 månad för kompletterande moment alternativt 4 fria valveckor. Den som är godkänd efter 18 månader medges avsluta sin anställning
Psyk-AT 21 månader och Forskar-AT 21-24 månader

Ansökningskrav

Svensk läkarexamen eller vid utländsk utbildning behörig enl Socialstyrelsens krav.

Introduktion

Ja, ca 2 veckors inledning tillsammans med huvudhandledaren på resp VC därefter 1 introduktionsvecka inför respektive kirurgi-, medicin- och psykiatriblock.

Utbildning

Planerad och regelbunden utbildning och tid för självstudier. 3 landstingsgemensamma utbildningsdagar/år. Studiepott om 15 000 / AT-läkare.

Forskning

Forskar AT 21-24 månader

Jourer

Ja, nattjourer med äldre kollega på huset inom medicin, kirurgi. Vid psykiatrijour har både primär- och bakjour beredskap i hemmet.

Handledare

Huvudhandledare i primärvården, klinikhandledare på respektive block

Studiepott

15 000 kr, för psyk-AT 25 000 kr

Ledighet inför AT-tenta

Ja, tentamensdagen.

Deltagande i AT-stämma

AT läkaren erbjuds att närvara under AT-stämman, tas från utbildningspotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Stor inom flera specialiteter

Bostad

Relativ bra bostadsmarknad, se hemsida

Ersättning vid pendling

Kan ej erbjudas

Medflyttarservice

Kan ej erbjudas

Barnomsorg

Kommunal

Annat

Valfria veckor, 4 under den 19:e månaden, 3 seminariedagar, 15 000 kr i utbildningspott. Bra bakjourstöd. Flextid. Starten för AT-läkarna är uppdelad på 4 tillfällen under året februari, maj, augusti och november.

Kontakt

Studierektor PV:
Anna-Lena Lundgren
Kontakt via e-post

Studierektor SV:
Thomas Karlsson
Kontakt via e-post

Studierektor:
Sara Eriksson
Kontakt via e-post

AT-chef:
Magnus Runqvist
Kontakt via e-post

AT-samordnare
Malin Kumpula Tideskog
Kontakt via e-post