Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
34 300 kr
AT-ranking
61
Forskar-AT
Förlängning av AT med 6-12 månader.
Special-AT
Nej
Söktryck
120
Studiepott
15 000 kr
Norrlands universitetssjukhus

Växel: 090-7850000

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
61 Plats 61 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

Två introduktionsveckor med fokus på akut omhändertagande, A-HLR, simuleringslövningar, traumaomhändertagande mm. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik.

Utbildning

I AT vid NUS ingår ett utbildningspaket med bland annat två veckors samlad utbildning, (vår och höst) kopplat till de övergripande målen, försäkringsmedicin, etik mm. Dessa genomförs varje vår och höst.
Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid respektive placering/block.
Tillsammans med övriga AT-läkare genomförs utbildning en eftermiddag i månaden.
Vi har länsgemensamt internat om läkemedelsbehandling

Forskning

Positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad.
Norra sjukvårdsregionen tillsätter 8 forskarblock/år där man förlänger den kliniska AT-tjänstgöringen med 6-12 månaders forskningstid. Placeringsort för klinik tjänstgöring beslutar AT-läkaren själv.

Jourer

Dagjour, kvälls-och nattjour förekommer i varierande grad. Intermediärjour finns vid kirurg- och medicinplaceringarna.

Handledare

Handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Grupphandledning förekommer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 20 timmar

Deltagande i AT-stämma

Finansieras under studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej.

Ersättning vid pendling

I vissa fall.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Lönen justeras upp med 4000:- efter 18 månaders tjänstgöring.
Traktamente enligt kollektivavtal samt reseersättning.

Väl fungerande AT-råd.
Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Kontakt

Karin Forsén,HR-konsult
Kontakt via e-post
tel 090-785 37 12

Birgit Edman, AT-chef
Kontakt via e-post
tel: 090-785 34 60

Gun Eriksson, AT-handläggare
Kontakt via e-post

Nathalie Hassmén, Studierektor
tel 090-7851965