Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
34 000 kr
AT-ranking
61
Forskar-AT
Förlängning av AT med 6-12 månader.
Special-AT
Nej
Söktryck
106
Studiepott
15 000 kr
Norrlands universitetssjukhus

Växel: 090-7850000

AT-ranking 2021
Presenteras i samarbete med SYLF
61 Plats 61 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

Två introduktionsveckor med fokus på akut omhändertagande, A-HLR, simuleringslövningar, traumaomhändertagande mm. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik.

Utbildning

Utbildningspaket med bla två veckor samlad utbildning (AT-LEKA) kopplat till de övergripande målen (försäkringsmedicin, etik mm). Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid de respektive placeringarna/block. En eftermiddag i månaden med bla reflektionstillfällen. Länsgemensamt internat om läkemedelsbehandling.

Forskning

Positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad.
Norra sjukvårdsregionen tillsätter 8 forskarblock/år där man förlänger den kliniska AT-tjänstgöringen med 6-12 månaders forskningstid. Placeringsort för klinik tjänstgöring beslutar AT-läkaren själv.

Jourer

Dagjour, kvälls-och nattjour förekommer i varierande grad. Intermediärjour finns vid kirurg- och medicinplaceringarna.

Handledare

Handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Grupphandledning förekommer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 20 timmar

Deltagande i AT-stämma

Finansieras under studiepotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Nej.

Ersättning vid pendling

I vissa fall.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Nej

Annat

Lönen justeras upp med 4000:- efter 18 månaders tjänstgöring.
Traktamente enligt kollektivavtal samt reseersättning.

Väl fungerande AT-råd.
Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Kontakt

Karin Forsén,HR-konsult
Kontakt via e-post
tel 090-785 37 12

Birgit Edman, AT-chef
Kontakt via e-post
tel: 090-785 34 60

Gun Eriksson, AT-handläggare
Kontakt via e-post