Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
35 300 kr
AT-ranking
56
Forskar-AT
Förlängning av AT med 6-12 månader.
Special-AT
Nej
Söktryck
130
Studiepott
15 000 kr
Norrlands universitetssjukhus

Växel: 090-7850000

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
56 Plats 56 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4.5 månader internmedicin, 4.5 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg.

Ansökningskrav

Läkarexamen.

Introduktion

Två introduktionsveckor med fokus på akut omhändertagande, A-HLR, simuleringslövningar, traumaomhändertagande mm. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik.

Utbildning

I AT vid NUS ingår också lokala kurser för att uppnå de övergripande målen, exempelvis i försäkringsmedicin, etik mm. Dessa kurser söks av AT-läkaren själv.
Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid respektive placering/block.
Tillsammans med övriga AT-läkare genomförs utbildning en eftermiddag i månaden. Vi har även länsgemensamt internat om läkemedelsbehandling.
AT-läkarna har en utbildningspott på 15 000 kr för externkurs, förutom de ovan nämnda kurserna, AT-utbildningseftermiddagarna och löpande undervisning på klinikerna.

Forskning

Vi är positiva till forskning både centralt- eller egenfinansierad.
Norra sjukvårdsregionen tillsätter 8 forskarblock/år om 6–12 månades forskning där den kliniska allmäntjänstgöringen läggs upp i block om 1-3 månader forskningstid. Placeringsort för kliniktjänstgöring beslutar AT-läkaren själv.

Jourer

Dagjour, kvälls-och nattjour förekommer i varierande grad. Intermediärjour finns på sjukhuset vid kirurg- och medicinplaceringarna. Under sin AT tjänstgör en också på Akutmottagningen, där handledning sköts av akutläkarna. Under denna tid kan du schemaläggas för arbete under hela dygnet.

Handledare

Huvudhandledare/studierektor samt en namngiven handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Grupphandledning förekommer.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 20 timmar

Deltagande i AT-stämma

Ja, för AT-stämman använder AT-läkaren utbildningspotten på 15 000.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Kräver framförhållning

Ersättning vid pendling

Reseersättning erbjuds när AT-läkare placerares vid hälsocentraler som ligger mer än en mil utanför Umeå.

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Relativt enkelt att få barnomsorg för inflyttade.

Annat

Lönen justeras upp med 4000:- efter 18 månaders tjänstgöring.
Traktamente enligt kollektivavtal samt reseersättning.
Väl fungerande AT-råd.
Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Kontakt

Karin Forsén,HR-konsult
Kontakt via e-post
tel 090-785 37 12

Ellinor Bergdahl , AT-chef
Kontakt via e-post

Gun Eriksson, AT-handläggare
Kontakt via e-post

Nathalie Hassmén, Studierektor
tel 090-7851965