Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
35 400 kr
AT-ranking
21
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
Söktryck
147
Schysst rekrytering
Ja
Nyköpings lasarett

Växel: 0155-24 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
21 Plats 21 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:
Sex månader medicin (med barnmedicin och Ger/rehab placeringar)
Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
Tre månader psykiatri (öppen- och slutenvård)
Sex månader primärvård

Ansökningskrav

Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).

Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.

Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Kommunikativ förmåga.

Komplett personligt brev och CV, två skriftliga rekommendationsbrev från senaste anställningarna inom läkaryrket (prioritera anställningar inom svensk sjukvård).
Saknas rekommendationsbrev från läkaryrket går det även bra med referensbrev från andra vårdarbeten.

Introduktion

Initialt får du 2 dagar utbildning i datasystemet (NCS Cross öppen och slutenvård), därefter en vecka allmänintroduktion som innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Ovanstående introduktion ges före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.
Inför varje placering genomgår man en väl planerad och strukturerad introduktion, inför medicin och kirurgi placeringar finns en vecka teoretiska föreläsningar i kombination med relevanta praktiska övningar, även inför psykiatri och primärvårdplaceringar finns välstrukturerade introduktioner. Dessutom finns klinisk introduktionsveckor i början av varje placeringar, då man schemaläggs dubbel med en mer erfaren underläkare som introducerar dig enligt en genomtänkt introduktionschecklista.

Utbildning

En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier.
Dessutom:
• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande (3 dagar med praktiska övningar)
• Deltagande i AT-stämman
• Läkemedelsforumkonferens
• AT-dag/dagar

Forskning

Vi har ingen forskar AT rekrytering, men det finns goda möjligheter för forskning inom regionen, vi har AT-läkare som forskar. Vid intresse av forskning anpassar vi AT-utbildningen och längden.

Jourer

På medicinkliniken Nyköpings Lasarett går AT-läkarna inte ensamma jourer, det finns allt en mellanjour som är ST-läkare. Vardagar under kontorstid finns alltid en ledningsläkare med specialistkompetens på plats, helger finns alltid en bakjour på sjukhuset dagtid, övriga tider är bakjouren tillgänglig via telefon och vid behov kommer in till sjukhuset.
Om AT-läkares handledare bedömer att en AT-läkare har mellanjourkompetens och AT-läkaren önskar gå mellanjour kan schemaläggas på slutet av sin placering som mellanjour, då man ansvarar för akuten, vårdavdelningar inklusive MIMA (medicin intermediär vårdavdelning) med högre vårdnivå, med stöd av en bakjour.

Handledare

På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.
På varje klinik finns en AT-studierektor som ansvar AT-utbildning, har stöd funktion för klinikhandledare, AT-läkare. Var 3:e månad genomför AT-kollegium på alla mottagande kliniker, vid AT-kollegium bedöms bland annat medicinska kunskaper, praktiska färdigheter, kliniska bedömningar, ledarskap, bemötande, lämnas förbättringsförslag, resultatet återkopplas till AT-läkare av ansvarig klinikhandledare.

Ledighet inför AT-tenta

Komp ledighet använts inför AT-tenta, diskussioner pågår om betalda ledigheter inför AT-provet.

Deltagande i AT-stämma

Ja, alla AT-läkare kan delta en gång i AT-stämman under sin AT.

Möjlighet att fortsätta med ST

Majoriteten av ST-läkare på sjukhuset har genomgått sin AT inom regionen. Det finns mycket goda möjligheter att fortsätta som ST-läkare inom många specialiteter.

Bostad

Allmänt är det inte särskilt svårt att skaffa bostad i Nyköping, det blir ännu lättare när man har en anställning inom regionen. Dessutom finns personalbostäder i anslutning till sjukhuset som man kan hyra med låg månadshyra.

Ersättning vid pendling

Om man är bosatt på AT orten och har placeringar mer än 4 mil bort.

Medflyttarservice

Nej, men vi bidrar gärna med råd och kontakter.

Barnomsorg

Ingen regionsdriven

Annat

De tre sista månaderna ökar lönen med 6000 kronor.

Kontakt

Ahmet Abidin, AT/BT-chef
Kontakt via e-post
Mobil: 0703265207
Växeln:0155-245000

Maria Eriksson, AT-administratör
Kontakt via e-post
Tel: 0721421440

Josefin Hedblom, Distriktsläkare
Övergripande AT-studierektor, primärvård
Kontakt via e-post

Linus Nilsson, ST-läkare
Övergripande AT-studierektor, slutenvård
Kontakt via e-post

Lisa Bohm, HR
Kontakt via e-post