Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
8 st
Ingångslön
36 500 kr
AT-ranking
21
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 100 000
Söktryck
120
Schysst rekrytering
Ja
Nyköpings lasarett

Växel: 0155-24 50 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
21 Plats 21 (av 66)

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader. Med 21 månader AT får du längre placeringar inom slutenvårdkliniker och därmed hinner du lära dig mer, blir en självständig och trygg legitimerad läkare. Dessutom får man högre lön sista 3 månader.
– Sex månader medicin (inkl placering på barnmedicin och kliniken för akut geriatrik, stroke och palliativvård)
– Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi)
– Tre månader psykiatri (öppen- och slutenvård)
– Sex månader primärvård

Ansökningskrav

Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).

Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.

Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Kommunikativ förmåga.

Komplett personligt brev och CV, två skriftliga rekommendationsbrev från senaste anställningarna inom läkaryrket (prioritera anställningar inom svensk sjukvård).
Saknas rekommendationsbrev från läkaryrket går det även bra med referensbrev från andra vårdarbeten.

Introduktion

Initialt får du 2 dagar utbildning i datasystemet (NCS Cross öppen och slutenvård), därefter en vecka allmänintroduktion som innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Ovanstående introduktion ges före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.
Inför varje placering genomgår man en väl planerad och strukturerad introduktion, inför medicin och kirurgi inkl ortopedi placeringar finns en vecka teoretiska föreläsningar i kombination med relevanta praktiska övningar, även inför psykiatri och primärvårdplaceringar finns välstrukturerade introduktioner. Dessutom finns klinisk introduktionsveckor i början av varje placeringar, då man schemaläggs dubbel med en mer erfaren underläkare som introducerar dig enligt en genomtänkt introduktionschecklista.

Utbildning

En eftermiddag i veckan schemalagt avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier.
Dessutom:
• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande (3 dagar med praktiska övningar)
• Deltagande i AT-stämman
• Mellan svenskt läkemedelsforum (2 dagar)
• AT-dag/dagar.

Forskning

Vi har ingen forskar AT, men det finns goda möjligheter för forskning inom regionen, vi har AT-läkare som forskar. Vid intresse av forskning anpassar vi AT-utbildningen och längden.

Jourer

Vid medicin placering går AT-läkare inte nattjour, dock man går sen pass 17.00-03.00 i närvaro av mellanjour (ST-läkare) och bakjour i hemmet, under kontorstid finns alltid en specialist (ledningsläkare) på plats. Vid kirurgplacering går AT-läkare inte alls nattjour, dock förekommer helg dagjour, under kontorstid finns alltid kirurgmellanjour på plats och bakjour i sjukhuset. Vid ortoped- och psykiatriplaceringar går AT-läkare ensamma dag- och nattjourer med mycket bra stöd av bakjourer.

Handledare

På varje placering finns en personlig klinikhandledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.
På varje klinik finns en AT-studierektor som ansvar AT-utbildning, har stöd funktion för klinikhandledare, AT-läkare. Var 3:e månad genomförs AT-kollegium på alla mottagande kliniker, vid AT-kollegium bedöms AT-läkarnas bland annat medicinska kunskaper, praktiska färdigheter, kliniska bedömningar, ledarskap, bemötande, lämnas förbättringsförslag, resultatet återkopplas till AT-läkare av ansvarig klinikhandledare.

Ledighet inför AT-tenta

2 betalda dagar i anslutning till AT-tenta och tentadagen.

Deltagande i AT-stämma

Ja, alla AT-läkare kan delta en gång i AT-stämman under sin AT. AT-enheten står för kostnader.

Möjlighet att fortsätta med ST

Majoriteten av ST-läkare inom regionen har genomgått sin AT inom region Sörmland. Det finns mycket goda möjligheter att fortsätta som ST-läkare inom många specialiteter, även finns goda möjligheter till forskning under ST.

Bostad

Allmänt är det inte särskilt svårt att skaffa bostad i Nyköping, det blir ännu lättare när man har en anställning inom regionen. Dessutom finns personalbostäder i anslutning till sjukhuset som man kan hyra med låg månadshyra.

Ersättning vid pendling

Ja, om man är bosatt på AT orten och har placeringar mer än 4 mil bort.

Medflyttarservice

Nej, men vi bidrar gärna med råd och kontakter.

Barnomsorg

Ingen regionsdriven barnomsorg, men det brukar inte finnas långa köer till dagis- eller skolplatser.

Annat

AT-råd finns och AT-läkare uppmuntras att delta i utveckling och patientsäkerhetsarbete.
De tre sista månaderna ökar lönen med 6000 kronor.

Kontakt

Ahmet Abidin, AT/BT-chef
Kontakt via e-post
Mobil: 0703265207
Växeln:0155-245000

Maria Eriksson, AT-administratör
Kontakt via e-post
Tel: 0721421440

Josefin Hedblom, Distriktsläkare
Övergripande AT-studierektor, primärvård
Kontakt via e-post

Linus Nilsson, ST-läkare
Övergripande AT-studierektor, slutenvård
Kontakt via e-post

Lisa Bohm, HR
Kontakt via e-post