Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
13 st
Ingångslön
34 500 kr
AT-ranking
57
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Ja
Upptagningsområde
ca 305 000
Söktryck
240
Studiepott
16 000 kr
Örebro Universitetssjukhus

Växel: 019-602 10 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
57 Plats 57 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Traditionell AT: 18 månader varav 4½ mån medicin, 4½ mån kirurgi, 3 mån psykiatri och 6 mån primärvård

Ansökningskrav

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala

Introduktion

En veckas länsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län, därefter sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning

Regelbunden AT-undervisning i form av utbildningsveckor eller onsdag-eftermiddagar, ett antal länsgemensamma seminariedagar samt valbar utbildning inom ramen för studiepotten.

Forskning

AT-block med forskningsinriktning finns att söka. Dessa är 24 månader, varav 6 månader avsatt för forskning.

Jourer

Dag- och nattjourer tillsammans med annan läkarkollega samt mellan-/op- jour på sjukhuset.

Handledare

En personlig handledare finns utsedd för varje huvudplacering

Ledighet inför AT-tenta

Två dagar ledigt med bibehållen lön för förberedelser inför skrivning.

Deltagande i AT-stämma

Ja, du kan använda studiepotten för kursavgift, resa och boende.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster

Bostad

Vi förmedlar kontakt med lokala hyresvärdar.

Ersättning vid pendling

Vid placering på vårdcentral utanför Örebro

Medflyttarservice

Nej

Barnomsorg

Garanterad barnomsorg inom 3 månader.

Annat

På USÖ finns traditionell AT samt AT med forskningsinriktning och AT med pedagogisk inriktning att söka. Avslutningsfest i samband med avslutad AT. För ytterligare information om AT på USÖ se: https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso

Kontakt

Rebecca Borg, AT-chef
Kontakt via e-post

Camilla Frisö Åsell, AT- samordnare
Kontakt via e-post

Administrativ samordning AT
Kontakt via e-post

Åsa Ludvigsson, Studierektor Primärvård

Rebecka Runnamo, Studierektor Psykiatri

Jacob Crafoord, Studierektor Medicin

Nina Hanser, Studierektor Kirurgi