Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
16 st
Ingångslön
36 100 kr
AT-ranking
16
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 149 000
Söktryck
285
Jönköping Länssjukhuset Ryhov

Postadress:
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
16 Plats 16 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Sex månader medicin inkl geriatrik och två valfria veckor, sex månader kirurgi inkl ortopedi, anestesi och två valfria veckor, tre månader psykiatri, sex månaders primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska dessutom bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att fullgöra sin AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT tjänst samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå i C1 enligt Europarådets nivåskala. Dokumentation kring detta ska vara bifogat.

Introduktion

1 vecka allmän introduktion vid AT-start

Utbildning

8 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar (inkl HBTQ), handledning, läkemedel och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin. Därutöver finns gemensamma föreläsningar varannan vecka och även klinikbunden undervisning.

Forskning

Forskningsintresse välkommet. Vid intresse kan regionen erbjuda upp till tre forskar-AT platser per år. Din AT-tjänstgöring förlängs då med 6 månader. Du behöver vara antagen som doktorand vid AT- ansökan. Projektet får gärna kunna förankras till regionen.

Jourer

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer och AT-chef.

Studiepott

Upp till 3 externa kursdagar.

Ledighet inför AT-tenta

Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Bostad

Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till avlägsen VC

Kontakt

 

Kontaktperson:
Marina Möller, AT-samordnare
Telefon: 010-242 11 96 / 0722-401 747
Kontakt via e-post

Houman Ebrahimi Ardebili, AT-chef
Kontakt via e-post

Michael Strandéus, Studierektor slutenvård
Kontakt via e-post

David Tell, Studierektor primärvård
Kontakt via e-post

Philip Sandström, AT-läkare
Kontakt via e-post