Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
24 st
Medellön
30 600 kr
AT-ranking
37
Forskar-AT
24 månader
Special-AT
Annan
Sahlgrenska

Växel: 031-342 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2018
Presenteras i samarbete med SYLF
37 Plats 37 (av 65)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

AT-blocken är fördelade på 4 månader medicin, 4 månader opererande specialiteter samt 1 valfri månad inom medicin/opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin. Allmänmedicin fördelas på vårdcentraler i Göteborgsområdet och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö som mångkulturellt storstadsområde. I forskar-AT-blocken ingår utöver detta även sex månader forskning.

Ansökningskrav

Till ansökan för AT-block ska följande bifogas;

 • Meritförteckning/CV
 • Personligt brev (max 1 A4-sida)
 • Läkarexamensbevis giltigt i Sverige/tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT (Krav på läkarexamen vid ansökningstillfället) • Har du utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs följande: Intyg om godkända språkkunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige. För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Meriterande för ansökan:

 • Erfarenhet av läkararbete efter examen
 • Erfarenhet inom primärvård efter examen
 • Undervisnings- och/eller handledningsmeriter
 • Forskningsmeriter i form av publikationer
 • Förbättringsarbeten
 • Annan sjukvårdsutbildning

Till ansökan för forskar AT-block ska följande bifogas;

 • Meritförteckning/CV.
 • Personligt brev (max 1 A4-sida).
 • Läkarexamensbevis giltigt i Sverige/tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT/ladokutdrag från minst 10 terminer vid läkarprogrammet
 • Forskningsprogram med beskrivning av pågående forskning inklusive planerat arbete under ATforskningsperioden (max 3 A4-sidor inkl. referenser)
 • Odisputerad sökande måste ange handledare samt uppvisa intyg från prefekt och handledare rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
 • Disputerad forskare måste ange var forskningen ska bedrivas och uppvisa intyg från prefekt rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
 • Eventuell publikationslista
 • Om du är doktorandanmäld eller har disputerat önskar vi även att du skickar in bevis på doktorandregistrering respektive avlagd doktorsexamen.
 • Har du utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs följande: Intyg om godkända språkkunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige. För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Forskningsmeriter i form av exempelvis publikationer, doktorandanmälan och disputation är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av läkararbete efter fullständig läkarexamen. Bedömning av forskningsmeriter sker i samråd med Sahlgrenska akademin.

 

Introduktion

AT-blocket startas med en introduktionsvecka där första dagen är introduktion till sjukhuset och resterande 4 dagar är personligt utvecklingsprogram på internat. Syftet med internatet är att starta grupphandledning via ”AT-lotsmodell”, träna olika reflektionsmetoder och ge möjlighet till ökad självkännedom.

Arbetsplatsförlagd introduktion
a) inom slutenvården
Arbetsplatsintroduktion för AT-läkaren ges vid varje tjänstgöringsavsnitts början. Respektive verksamhet ansvarar för planering, genomförande och uppföljning.
b) inom primärvården
Inför primärvårdsplaceringen träffas AT-läkaren och studierektorerna. Studierektor utser handledare på den vårdcentral som blir aktuell. Under den första veckan på vårdcentralen introduceras AT-läkaren till det lokala arbetet.

Utbildning

AT-utvecklingsprogram/ledarskapsprogram i fem delar;

1. Introduktion till sjukhuset
2. Personligt utvecklingsprogram
3. Grupphandledning – AT-lotsmodell
4. Förbättringsprojekt med muntlig och skriftlig redovisning
5. Centralt organiserad utbildning under AT

Centralt organiserad utbildning under AT;
Obligatoriska utbildningsdagar en gång per månad
Akutdagar
AT-forum
AT-stämma

Övrig utbildning under AT
a) Utbildning under slutenvårdstjänstgöringen; Organiserad utbildning för AT-läkare samt deltagande vid utbildning för verksamhetens läkare inom respektive specialitet.
b) Utbildning under primärvårdstjänstgöringen; Regelbundna utbildningstillfällen en gång per månad ingår i primärvårdstjänstgöringen för AT-läkare.

Forskning

20 AT-läkare/år erbjuds forskar-AT block med 6 månaders betald forskningstid och motsvarande leg lön under primärvårdstjänstgöringen. God schemaplanering möjliggör schemaläggning av forskningstid för alla AT-läkare som önskar externfinansierad forskningstid under sin AT. Samtliga AT-läkare som önskar prova på forskning under sin AT har möjlighet att årligen i konkurrens söka 3 månaders forskningstid.

Jourer

AT-läkare går förstärkningsjour på akuten som en del av sin AT-tjänstgöring. Detta kan innebära såväl dag-, kvälls- som nattjänstgöring. Utifrån kunnande och kompetens kan AT-läkare få ett ökat jouransvar.

Handledare

AT-läkaren tilldelas en personlig handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Handledning rekommenderas att ske minst en halvtimme per vecka eller en timme varannan vecka. Inom primärvården ska AT-läkaren ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden samt avsatt tid för personlig handledning en timme per vecka.

Grupphandledning – AT-lotsmodell (ursprungsidé från Skaraborgs sjukhus) innebär att två läkare regelbundet träffar en grupp om 7-8 AT-läkare under 1,5 timme var fjärde vecka uner hela AT-perioden.

Studiepott

Det finns pengar avsatt till utbildning såsom AT-akutdagar, AT-stämma, AT-forum samt extern utbildning inom något medicinskt specialintresse. Särskild ansökan för extern utbildning ska godkännas av AT-chef.

Ledighet inför AT-tenta

AT-läkare kan under primärvårdsplaceringen samla tid att använda till inläsning inför AT-tentamen.

Deltagande i AT-stämma

Ja. Betald resa och logi.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, goda möjligheter.

Annat

Kvalitetssäkringsarbete
Fortlöpande kvalitetssäkringsarbete genomförs genom utvärderingsenkäter för introduktionsveckan, utbildningsdagarna och efter avslutade slutenvårdsplaceringar. Feedback på enkätresultaten lämnas regelbundet till ansvariga personer inom respektive verksamhet och sker även genom möten med AT-läkarna, studierektorerna och ansvariga utbildningsläkare.

AT-råd
AT-råd med uppdrag att kanalisera, kommunicera och driva AT-relaterade utbildnings- och tjänstgöringsfrågor i syfte att optimera och förbättra AT-utbildningen i nära samarbete med AT-kansliet.

Kontakt

Carin Holm, utbildningsledare mobil: 0700-825097

Karolina Larsson, AT-läkarchef mobil: 0700-816573

Erik Hulegårdh, AT-läkarchef mobil: 0700-816561

Emelie Bilger, HR mobil: 0724-501576

Hannah Fovaeus, Studierektor mobil: 072- 542 17 49

Theresa Zackrisson,  Studierektor mobil: 070- 082 57 11

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.