info Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Basfakta

Tjänstgöringslängd
18månader, 24 månader för forsknings-AT
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
28 st
Ingångslön
35 200-37 000kr beroende på meriter/erfarenhet, forskar AT får leg lön sista 6 månaderna på AT (44 000kr enligt 2024 års nivå)
AT-ranking
10
Forskar-AT
24 månader
Special-AT
Nej
Söktryck
323
Studiepott
25 000 kr
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Växel: 031-342 10 00
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
10 Plats 10 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) kan placeringarna bli förlagda på de tre sjukhusen Mölndal, Östra och Sahlgrenska.
AT på SU är 18 månader för vanlig AT och 24 månader för forskar-AT (18 månader klinik och 6 månader forskning)
Upplägg enligt ordningen nedan för vanlig AT
• 2 veckors introduktion/akutvecka
• 4 månader internmedicin
• 4 månader opererande specialiteter
• 1 månad valbar inom medicin eller opererande specialiteter(denna kan också ligga efter medicinblocket)
• 3 månader psykiatri
• 6 allmänmedicin

För Forskar AT startar det med introduktionsveckor tillsammans med vanlig AT och sedan startar tjänstgöringen inom psykiatrin. Schemat kan sedan vara något individuellt baserat på upplägget på forskningen.

Ansökningskrav

Fullgjort 10 terminer på läkarprogrammet

Introduktion

AT-blocket startas med två introduktionsveckor som bland annat innehåller introduktion till sjukhuset, gruppdynamik, klinisk introduktion, A-HLR och andra verktyg för att arbeta som läkare i team.
Andra veckan är en så kallad ”AT-akutvecka” och innehåller seminarier i bland annat ortopedi, kärlkirurgi, neurologi, ultraljud, anestesi med mera.
Veckan avslutas med två hela dagar simuleringar med träning i strukturerat akut omhändertagande på simulatorcentrum.
Ett viktigt syfte med introduktionen är att ge bra förberedelser inför kommande AT samt skapa en sammansvetsad grupp som kan stötta varandra under hela AT.

Utbildning

Introvecka och AT-akutvecka.

En utbildningsdag (heldag) per månad samt 5 dagar för extern kurs.
Klinikundervisning på varje tjänstgöringsavsnitt.
Utbildningspott 25 000kr. 1500 kr av potten kan användas till relevant kurslitteratur.
Digitala instuderingsverktyget Hypocampus kan köpas upp till två årsabonnemang under AT.

Forskning

SU är ett sjukhus som erbjuder stora möjligheter till forskning.
Alla forskar-AT block har 6 månader finansierad forskning i tjänsten. Alla AT-läkare på SU erbjuds möjligheten att ansöka om prova på forskning 3 månader.
Varje år anordnas en särskild forskningsdag med forskningstema samt möjlighet för AT-läkarna att visa upp sin forskning genom postervandring.

Jourer

Samtliga AT-läkare ingår i jourschemat som innebär dag-, kvälls-, natt- och i viss mån helgtjänstgöring på akutmottagningarna. Allt under god handledning av närvarande legitimerad kollega.

Handledare

Personlig handledare på varje tjänstgöringsavsnitt. Grupphandledning med professionell handledare (psykolog/psykoterapeut) samt bihandledare (ST-läkare) under 10 tillfällen under slutenvårdsåret på AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ja. Går att samla upp till 3 dagars kompetensutvecklingstid under allmänmedicinplaceringen till inläsning för AT-tentan. Dessutom är dagen innan tentan också betald inläsning.

Deltagande i AT-stämma

Ja. Betald resa och logi samt kursavgift. Inga pengar dras från utbildningspotten.

Möjlighet att fortsätta med ST

AT-läkarna utgör en viktig rekryteringsbas.

Annat

Varje sjukhustomt har ett särskilt AT-rum där man kan äta lunch, arbeta och träffa sina AT-kollegor.
Alla AT-läkare erbjuds att ansluta till ett så kallat AT-utskott. Utskotten är sociala utskottet, FATSU (Forskande AT-läkare på SU), arbeta med AT-forum (regional konferens),
AT-rådet, ansvara för AT-rummen på sjukhusen eller att arbeta med ett kliniskt förbättringsarbete.
AT-rådet, bestående av ca 12-15 AT-läkare, har uppdraget att kanalisera, kommunicera och driva AT-relaterade utbildnings- och tjänstgöringsfrågor i syfte att optimera och förbättra AT-utbildningen i nära samarbete med AT-kansliet.
Noggrann kvalitetsuppföljning och återkoppling sker regelbundet till klinikerna genom AT-kansliet och AT-rådet i syfte att hela tiden förbättra AT-tjänsten ytterligare.
SU har under 2022 genomfört en omfattande extern granskning (SPUR) av AT-tjänsten med mycket fint resultat.

Kontakt

Karolina Larsson, AT-läkarchef
Telefon: 0700-816573

Rickard Zeijlon, Sjukhusövergripande AT-studierektor
Telefon: 0722-028983

Johan Tengroth, AT-chef
Telefon:0722-013276

Karin Ervander, Sjukhusövergripande AT-studierektor
Kontakt via e-post