info Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Basfakta

Tjänstgöringslängd
21 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
10 st
Ingångslön
36 100 kr
AT-ranking
54
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 96 000
Söktryck
14,5
Värnamo sjukhus

Växel: 010-241 00 00

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
54 Plats 54 (av 66)

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion

Vi har en veckas obligatorisk introduktion för våra AT-läkare. På respektive klinik sker en arbetsplatsnära introduktion.

Utbildning

En halvdag formaliserad utbildning per månad. Ledarskap för AT-läkare (4 dagar totalt, regiongemensam) Akutmedicin (regiongemensam) Traumamedicin (regiongemensam) Bemötande vid hot och våld (regiongemensam) Försäkringsmedicin (regiongemensam)

Forskning

Möjlighet finns i begränsad omfattning. Vi erbjuder ej Forskar-AT.

Jourer

Inom psykiatrin förväntas alla att delta i jourarbetet som sker dagtid under vardagar. På medicinkliniken förväntas alla AT-läkare gå självständig nattjour efter en tids introduktion. På kirurg-/ortopedjouren (gemensam) är målsättning att AT-läkare ska gå jour tillsammans med en legitimerad läkare. De AT-läkare som är speciellt intresserade kan efter samråd med verksamhetschef få gå nattjour i slutet av sin placering.

Handledare

Individuell handledning på respektive klinik. AT-chef/studierektor under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta

Ingen. Däremot ledighet med lön för att skriva tentan.

Deltagande i AT-stämma

Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja

Bostad

Vi har personalbostäder och vi hjälper till att förmedla bostadskontakter.

Ersättning vid pendling

Ja, ersättning vid pendling till långväga primärvårdsplaceringen. Annars inte.

Medflyttarservice

Ja, vi hjälper gärna till att förmedla kontakter som hjälper den medflyttande.

Barnomsorg

Ja, goda möjligheter finns.

Annat

Reflektionsträffar med kurator. Arbetsplatsträff för AT-läkare en gång per månad. Medarbetarsamtal. Välfungerande AT-organisation med AT-chef, studierektorer samt HR.

Individuell löneöversyn för AT-läkare genomförs efter 12 månaders anställning.

 

Kontakt

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Filip Gårdendal
Kontakt via e-post

Rekryteringsspecialist
Pia Bolmgren Svensson
Kontakt via e-post

Annan kontaktperson:

Margareta Palmgren, AT-chef
Kontakt via e-post

Clemens Finch, studierektor
Kontakt via e-post

Martin Friberg, studierektor
Kontakt via e-post