Basfakta

Tjänstgöringslängd
18 eller 21 mån Se tjänstgöringsavsnitt.
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
12 st
Ingångslön
36 000 kr
AT-ranking
14
Forskar-AT
Ja
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 145 000
Söktryck
237
SPUR-inspekterad
Ja
Schysst rekrytering
Ja
Växjö Centrallasarett
AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
14 Plats 14 (av 66)

AT-SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas AT som används av Lipus AB. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården.

Lipus kvalitetsgranskar bland annat allmäntjänstgöringen, AT, för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs.

Sök SPUR-rapport för det här sjukhuset

Schysst rekrytering är ett verktyg för rättvisare rekryteringar inom sjukvården. Syftet är att hjälpa blivande AT-läkare att bli mer rättvist behandlade under rekryteringsprocessen, men också till att arbetsgivare ska göra mer värdefulla rekryteringar. Den består av en checklista med punkter som behöver uppfyllas för få utmärkelsen ”Schysst rekrytering”.

Exempel på kriterier:

  • Tjänsten utlyses offentligt och annonsen beskriver vilka meriter som värderas högt.
  • Intervjuer sker enligt en strukturerad mall.
  • Arbetsgivaren kan visa att de som erbjudits intervju och senare anställning har de starkaste meriterna.
  • Arbetsgivaren analyserar hur fördelningen av kön, ålder och utbildningsort ser ut genom olika delar av rekryteringsprocessen.

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

4,5 månader internmedicin, 4,5 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård. Vid 21 månadersblock adderas 2 månader valfri placering.

Ansökningskrav

Läkarexamen vid planerad AT-start. Om utländsk examen krävs Socialstyrelsens tillstånd att göra AT. Språkkunskaper i svenska motsvarande C1 nivå.

Introduktion

2 veckor. (Andra veckan akutmedicinvecka.)

Utbildning

ca 3-4 h per vecka schemalagt

Forskning

Former för att fortsätta med redan påbörjade forskningsprojekt kan diskuteras.

Jourer

Ja, med legitimerad kollega ”på huset”

Handledare

Klinikhandledare + mentor/huvudhandledare

Studiepott

10 externa studiedagar (Läs mer på hemsidan nedan om dem)

Ledighet inför AT-tenta

De externa studiedagarna kan användas för detta.

Deltagande i AT-stämma

Ja, via de externa studiedagarna

Möjlighet att fortsätta med ST

Det är målsättningen att man efter AT börjar en ST inom Regionen

Bostad

Relativt god bostadsmarknad.

Ersättning vid pendling

Ja, busskort för resor utanför Växjö (primärvård)

Medflyttarservice

Ja.

Barnomsorg

Kommunal förskoleplats, relativt lätt att få plats.

Annat

10 externa studiedagar. Läs mer på hemsidan, se länk nedan
Hemsida Region Kronoberg

AT rankning 20

Kontakt

Marcus Thelander, AT-chef
Kontakt via e-post

Tina Andersson, AT-samordnare
Telefon: 0470-58 25 54
Kontakt via e-post

Elias Hultberg , Studierektor slutenvård
Kontakt via e-post

Ola Thorén, Studierektor primärvård
Kontakt via e-post