Hoppa till innehåll

Läkarförbundet i Almedalen

Vårdfrågan rankas som en av de viktigaste politiska sakfrågorna av svenska folket. I Läkartidningens tält under Almedalsveckan kommer vi att diskutera hur vi går från politiska utfästelser till konkreta lösningar som stärker hälso- och sjukvården.

Torsdag 29 juni

Ökad statlig styrning av svensk sjukvård?

Sveriges läkarförbund om utredningsdirektiv och hur styrningen påverkar läkarna på golvet

Beskrivning: Årets stora snackis inom hälso- och sjukvårds-Sverige är den stora utredningen om helt eller delvis statligt huvudmannaskap som regeringen avser tillsätta under våren. Men blir vården bättre och mer jämlik bara för att staten tar över ansvaret? Helt eller delvis – hur ska rollfördelningen se ut mellan stat och region? Vi gör en internationell utblick och frågar oss hur många regioner som behövs egentligen? Och vilken skillnad gör det för läkarna på golvet? Och för patienterna?

Medverkande:

Tillsammans med hälsoekonomen Clas Rehnberg från Karolinska institutet får vi en crash course i vad forskningen säger om statlig styrning, blir den mer jämlik över landet och varför finns det ett så stort folkligt stöd för statlig styrning? Lisa Pelling från tankesmedjan Arena Idé och Irene Svenonius oppositionsregionsråd i Stockholm reflekterar kring regionernas roll, vad händer med dem om staten tar över mer och vilken utveckling ska vi akta oss för? Med på seminariet är Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale som pratar om hur Läkarförbundet ställer sig till statlig styrning och vilka krav förbundet har på utredningen vad gäller läkarnas inflytande på vårdens styrning. Med på seminariet är också Jean-Luc af Geijerstam, Kommittéordförande för utredningen om statligt huvudmannaskap. Moderator: Lisa Kirsebom

Fredag 30 juni

Framtidens kollektivavtal, hur vill de unga läkarna ha det på jobbet?

Sveriges läkarförbund

Beskrivning: Två av Läkarförbundets medlemmars viktigaste frågor är trygghet och bra kollektivavtal. För de yngre läkarna och läkarstudenterna är trygghet, meningsfullt arbete och bra balans mellan arbete och fritid ännu viktigare än för tidigare generationer. Hur möter Läkarförbundet och arbetsgivarna upp dessa krav när vi förhandlar nya kollektivavtal? Vad innebär egentligen ett modernt kollektivavtal? Går det att teckna kollektivavtal som gör alla medlemmar nöjda?

Medverkande:

2024 ska Läkarförbundet teckna nya kollektivavtal för sina 40 000 medlemmar i kommun och regionsektorn. Vi har med oss Natasha Olsson, från SLF Student och Julia Borg från Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) som ställer frågor inför kommande förhandlingar med arbetsgivarna till en expertpanel. Vi pratar också om de privata arbetsgivarnas strategier för att locka till sig läkare från regionerna. I expertpanelen sitter Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, Antje Dedering, förbundsdirektör på Vårdföretagarna och Rachel De Basso ordförande för sjukvårdsdelegationen i Sveriges kommuner och regioner. Moderator: Lisa Kirsebom

Friskfaktorer i vården hur vårdar vi vårdens personal?

Saco hälso- och sjukvård

Beskrivning: Vad gör att våra medlemmar mår bra på jobbet? Hur hålls sjukfrånvaron nere? Svaret är friskfaktorer! För att fler ska vilja och orka arbeta inom hälso- och sjukvården behöver arbetsmiljön förbättras. Verktygen och kunskapen finns – men hur ser vi till att implementera dem i verksamheterna?

Saco hälso- och sjukvård är: Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbundet, SRAT, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Psykologförbundet, Sveriges arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR.

Medverkande:

 • Cecilia Skeppar, Suntarbetsliv
 • Marie Morell, SKR
 • Antje Dedering, Vårdföretagarna
 • Filip Reinhag, Region Gotland
 • Ida Kåhlin, Saco hälso- och sjukvård
 • Pär Sandell, Moderator, Läkartidningen

Delföreningarnas seminarier


Onsdag 28 juni

Läkemedel tyvärr slut i lagret. Vad kan vi göra åt detta?

Sjukhusläkarna och Sveriges Industriläkarförening

Dag: 28/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: Den bristande tillgången på viktiga mediciner är en stor utmaning inom sjukvården. Hur ska vi se till att det finns lämpliga läkemedel tillgängliga och att de används på rätt sätt? Vad kan/bör vi göra här och nu, samt på längre sikt?

De allvarliga följderna av bristerna inom läkemedelsförsörjningen är inte minst påtagliga i fråga om antibiotika. Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem i Sverige och världen. För att sjukvården ska kunna motverka utvecklingen och dess negativa konsekvenser krävs tillgång på adekvata mediciner. När antibiotika med smalare spektrum är restnoterat, och läkarna tvingas skriva ut antibiotika med bredare spektrum, påskyndas utvecklingen av antibiotikaresistens. I detta seminarium diskuterar vi konstruktiva lösningar och åtgärder för att säkra läkemedelsförsörjningen och motverka restnoteringar och deras påverkan på bland annat utvecklingen av antibiotikaresistens.

Medverkande:

 • Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Jon Tsai, medicinsk chef, Sanofi Sverige
 • Shokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande, Sjukhusläkarna
 • Karin Filipsson, andre vice ordförande, Sjukhusläkarna
 • Ann Hermansson, styrelseledamot, Sjukhusläkarna
 • Moderator: Elin Karlsson, ordförande, Sjukhusläkarna
 • Moderator: Anna Maria Langkilde, ordförande, Sveriges Industriläkarförening

Seminariet livesänds på Facebook och går också att besöka om du är på plats under Almedalsveckan, Slottsterassen 6 i Visby. Samtalet kommer går att se i efterhand på slf.se

Hur förbättrar vi behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar?

Läkartidningen

Dag: 28/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: Möjligheten att behandla patienter med hjärt-kärlsjukdomar ökar i takt med ny kunskap och nya läkemedel. Men gör vi det på rätt sätt? Vad kan sjukvården göra för att optimera behandlingen av denna växande patientgrupp?

Medverkande:

 • Pär Sandell, chefredaktör (moderator), Läkartidningen
 • Mats Eriksson, professor, Karolinska institutet
 • Lars Lund, professor, Karolinska institutet
 • Viveka Frykman Kull, överläkare, Danderyds sjukhus

Torsdag 29 juni

Styrning och ledarskap i vården vad bör Sverige lära av andra nordiska länder?

Sjukhusläkarna och Sveriges Industriläkarförening

Dag: 29/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: De nordiska länderna har olika system för styrningen och organiseringen av hälso- och sjukvården. Läkares kompetens är av stor vikt, såväl i den kliniska vardagen som i styrningen av sjukvården, men hur tar vi tillvara på den på bästa sätt?

Skillnaderna mellan de nordiska länderna handlar i detta sammanhang inte minst om statens roll i sjukvården. I Danmark och Norge, men även i Finland, har idéer om fördelarna med en ökad statlig styrning fått tydligt genomslag. Samtidigt finns det skillnader i vilka roller läkare tar i olika styrmodeller och hur man på ledande nivåer ser på läkares insatser i strategisk och operativ ledning. I detta panelsamtal diskuterar vi styrning och hur vi kan ta vara på läkares kompetens i ledningsfunktioner, med särskilt intresse för vilka konkreta exempel från våra grannländer som vi bör lära av.

Medverkande:

 • Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, (KD)
 • Tina Crafoord, ordförande, Sveriges läkarförbunds chefsförening
 • Elin Karlsson, ordförande, Sjukhusläkarna
 • Sofia Palmquist, koncernchef, Aleris
 • Moderator: Lars Rocksén, förste vice ordförande i Läkarförbundet och styrelseledamot, Sjukhusläkarna

Seminariet livesänds på Facebook och går också att besöka om du är på plats under Almedalsveckan, Slottsterassen 6 i Visby. Samtalet kommer också gå att se i efterhand på slf.se

Ständig vårdplatsbrist men vårdpersonalens tid ägnas alltför ofta åt onödig administration

Sjukhusläkarna

Dag: 29/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: Sverige ligger i botten i Europa vad gäller antalet bemannade vårdplatser. Vårdplatsbristen är ett hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hur kan vi se till att läkare får ägna sin arbetstid åt patient- och kunskapsarbete? Vilken betydelse har ett tydligt ledarskap i sammanhanget?

Läkare lägger på daglig basis en stor del av sin arbetstid på att försöka hantera inflödet av patienter. Alltför ofta tvingas de placera patienter på ej anpassade avdelningar, i korridorer med långt ifrån fullgoda förutsättningar eller skicka hem dem för tidigt, vilket medför lidande för patienterna och etisk stress för läkarna. När platsbristen diskuteras hörs inte sällan synpunkter om bättre bemanning och att fler sjuksköterskor måste anställas. Däremot är det inte sällan relativt tyst om hur regionerna faktiskt organiserar och använder befintliga resurser. Hur kan vi frigöra tid som vårdpersonalen får använda till kärnverksamheten? Och vad av all administration som personalen jobbar med måste göras, egentligen? Detta panelsamtal fokuserar på hur vi i svensk sjukvård kan råda bot på vårdplatsbristen och utmaningarna i vården, med särskilt fokus på hur vi kan nå framsteg genom att använda resurser och kompetens på ett bättre sätt än idag.

Medverkande:

 • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vård- och omsorgsanalys
 • Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision
 • Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och regioner
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande, Nationella vårdkompetensrådet
 • Jonas Holm, styrelseledamot, Sjukhusläkarna
 • Moderator: Elin Karlsson, ordförande, Sjukhusläkarna

Seminariet livesänds på Facebook och går också att besöka om du är på plats under Almedalsveckan, Slottsterassen 6 i Visby. Samtalet kommer även gå att se i efterhand på slf.se

Vägen till full läkarbemanning i primärvården

Svenska Distriktsläkarföreningen

Dag: 29/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: 1 100 invånare – det är ett nationellt riktvärde för hur många invånare en specialistläkare i primärvården i normalfallet kan ansvara för som fast läkarkontakt, enligt Socialstyrelsen. Syftet är ökad trygghet och tillgänglighet samt likvärdigt god kvalitet över landet.

Riktvärdet är ett stöd när regionerna och enskilda hälso- och vårdcentraler planerar, fördelar resurser. Vilka regioner har fattat beslut om 1 per 1100 och om det i så fall finns en konkret handlingsplan för att klara målet? Hur borde handlingsplaner vara utformade? Finns det goda exempel?

Medverkande:

 • Daniel Moberg, Moderator, Svenska Distriktsläkarföreningen
 • Ameli Norling, Hälso- och sjukvårdschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Cecilia Linder, Regionråd (M), Region Uppsala
 • Annicki Oscarsson, Regionråd (KD), Region Östergötland
 • Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen

Seminariet livesänds på Facebook och går också att besöka om du är på plats under Almedalsveckan, Slottsterassen 6 i Visby. Samtalet kommer även gå att se i efterhand på slf.se

Så tar Sverige hand om barn som flytt

Svenska Barnläkarföreningen

Dag: 29/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

 • kl. 15:20-16:10
 • Länk till inspelning kommer att uppdateras när den finns tillgänglig

Beskrivning:

Barn och ungdomar som flyr till Sverige har ofta erfarenheter av krig och våld. Många har påverkats av PTSD eller andra kroniska traumarelaterade tillstånd. Vilken kunskap och forskning finns om relationen mellan hälsa och integration? Och hur väl stämmer den överens med svenskt flyktingmottagande?

Behovet av att förbättra integrationen av barn och unga som kommit som flyktingar framhålls ständigt i den politiska debatten. En viktig förutsättning för det är en god hälsa. Men en stor andel nyanlända barn på flykt har erfarenheter av krig och våld och många påverkas av PTSD eller andra kroniska traumarelaterade tillstånd. För att kunna minska effekten av dessa och förbättra integrationen behöver vi använda oss av den forskning och kunskap som finns. Vad säger den? Och hur stämmer den överens med det svenska flyktingmottagandet?

Medverkande:

 • Anders Ygeman, Migrationspolitiska talesperson, Socialdemokraterna
 • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS
 • Henry Ascher, Barnläkare och professor i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet
 • Anna Sarkadi, Professor i socialmedicin, Uppsala universitet
 • Kattis Ahlström, Moderator

Fredag 30 juni

Ni hjälpte oss att överleva, men hur ska vi leva?

Svenska Barnläkarföreningen

Dag: 30/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: Allt fler barn överlever idag svåra medicinska tillstånd, som till exempel för tidig födelse, komplexa hjärtsjukdomar och barncancer. Men vad händer sedan? Nu vittnar de nya överlevarna om hur bristande resurser och stöd i vården, förskolan och skolan gör det svårt att leva.

Tack vare medicinska framgångar överlever de flesta barn som föds för tidigt, med komplexa hjärtfel eller som drabbas av barncancer i dagens Sverige. Men risken är stor att de drabbas av komplikationer som påverkar både deras uppväxt och vuxenliv. Efter att enorma vårdresurser satsats på att de skall överleva, upplever många en bristande uppföljning av komplikationer från vårdens sida, och otillräcklig förståelse och stöd i förskola och skola. Sverige har nationella rekommendationer om uppföljning, som förutom de medicinska aspekterna även omfattar psykomotorisk, emotionell och kognitiv utveckling. Men följsamheten till rekommendationerna varierar i hög grad mellan regionerna. Detta leder till ojämlik vård, onödigt lidande och ökad vårdkonsumtion. Nu efterlyser de nya överlevarna och deras familjer integrerade insatser i form av medicinsk uppföljning, stöd i skolan och från övriga samhället, från barndomen till ett gott vuxenliv.

Medverkande:

 • Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister, Kristdemokraterna
 • Ameli Norling, Hälso- och sjukvårdschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Cecilia Petersen, Karolinska Institutet
 • Kattis Ahlström, Moderator

Var kommer unga läkare jobba i framtiden?

Sveriges läkarförbund Student

Dag: 30/6 2023 Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning: Unga läkare överväger att lämna yrket. Samtidigt är det nya sexåriga läkarprogrammet legitimationsgrundande, med förbättrade möjligheter att välja arbetsplats tidigt i karriären. Var kommer unga läkare vilja arbeta? Hur säkerställs god kompetensförsörjning av läkare i framtidens hälso- och sjukvård?

Medverkande:

 • Edvin Bernhardsson, Politiskt sakkunnig hos sjukvårdsministern, Regeringskansliet
 • Sara Banegas, Chief Medical Officer, Praktikertjänst
 • Robert Holmqvist, Förbundsordförande, Sveriges yngre läkares förening
 • Martin Macek, Förbundsordförande, Sveriges läkarförbund Student
 • Natasha Olsson, Moderator, Sveriges läkarförbund Student
 • Julia Karlsson, Moderator, Sveriges läkarförbund Student
Läkarförbundet på Almedalsveckan

Slottsterassen 6 i Visby

Välkomna till Läkarförbundets hus på Slottsterrassen 6! Leta efter ett gult stenhus med vacker utsikt ovanför Skeppsbron, Destination Gotland och glassbarerna. Här hittar du Läkartidningens tält i trädgården med en fullmatad seminarievecka.

Hitta hit

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Läkarförbundet i Almedalen