Hoppa till innehåll

Om oss

Sveriges läkarförbund är ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären.

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor samt professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård. Som medlem i Läkarförbundet kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv – trygghet om du skulle hamna utanför, eller bli anmäld. Du får personlig rådgivning i frågor som exempelvis löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

Snabba fakta om förbundet

Läkarförbundets styrka

Majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård.

Vi arbetar med läkarnas fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Medlemmar får trygghet

Som medlem i Läkarförbundet kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv. Och trygghet om du skulle hamna utanför, eller bli anmäld. Du får personlig rådgivning i frågor som exempelvis löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

Läkarförbundet förhandlar för medlemmarna

Läkarförbundet företräder läkarna i avtalsförhandlingarna med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Läkarförbundet tillvaratar medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen – bland annat genom att förhandla fram bra villkor.

Vi träffar kollektivavtal om ersättningar, löner och anställningsvillkor med alla arbetsgivare som anställer läkare, och vi fokuserar på att även de nya arbetsgivarna i privat sektor ska tillämpa dem. Våra lokalföreningar förhandlar om lokala avtal.

Kontakta oss gärna om du undrar något, här hittar du aktuella öppettider.

Vi är cirka 60 medarbetare fördelat på fem avdelningar. Sedan mars 2020 är vi tillbaka i våra nyrenoverade lokaler på Villagatan, centralt i Stockholm. Våra tre värdeord professionellutvecklande och engagerad vägleder och stödjer oss i det dagliga arbetet.

Om Läkarförbundet som arbetsgivare och se lediga tjänster.

Samarbeten över gränserna

Världen knyts samman och allt fler frågor måste hanteras internationellt. Därför samarbetar Läkarförbundet med andra aktörer i omvärlden. Läkarnas förutsättningar och villkor påverkas av många förhållanden utanför Sveriges gränser. Många hälso- och sjukvårdsfrågor är också gränsöverskridande – till exempel kampen mot antibiotikaresistens (som också involverar olika professioner).

EU och Norden
EU-frågan är viktig för Läkarförbundet. Läkare använder den fria rörligheten mer än andra yrkesgrupper, och EU-regler som arbetstidsdirektiv och dataskyddsregler styr schemaläggning och utformning av journalsystem. Yrkeskvalifikationsdirektivet påverkar utbildning och arbetsmarknad.

Vi samarbetar också nära de andra nordiska läkarförbunden, om till exempel utformning av ersättningssystem, prioriteringar i vården, läkarbristen inom vissa specialiteter och EU-frågor som vi kan driva gemensamt.

Internationella läkarförbundet
Läkarförbundet ingår i WMA, World Medical Association, som bland annat arbetar med läkaretik. Helsingforsdeklarationen är en internationell etisk standard för forskning på människor. Andra aktuella frågor är läkares säkerhet i väpnade konflikter, och principer för estetiska behandlingar.

Om Läkarförbundets internationella arbete

Läkarförbundets politik syftar till ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården.

Om Läkarförbundets politik och vilka frågor vi driver.

Vi arbetar aktivt med opinionsbildning. Vi ser till att läkarperspektivet finns med i beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling – och vår syn spelar in. Läkarförbundet har legitimitet att påverka svensk hälso- och sjukvård. Frågor som vårdkvalitet, utbildning, fortbildning och arbetsmarknadens utveckling är viktiga för oss, och vi uttrycker vår hållning i regelbundna kontakter med politiker och ledande tjänstemän.

Vi analyserar, utarbetar egna förslag och för ut dem i samhällsdebatten – och både förbundet och delföreningarna deltar i utredningar och besvarar remisser.

Om Läkarförbundets pressrum

 

Vi har inrättat hederspriser för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder.

Läs mer om Läkarförbundets hederspriser

Dator och skrivande kvinna

Juridisk hjälp för enskilda medlemmar

För 59 procent av medlemmarna är förhandling, rådgivning och juridisk hjälp det viktigaste skälet att vara med. Läkarförbundet ger trygghet om man hamnar på kant med arbetsgivaren: vi är experter på läkarnas villkor och arbetsliv, och vid uppsägning eller arbetstvist förhandlar vi för enskilda medlemmar.

Nära verksamheterna

Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära medlemmarna och driver lokala frågor genom lokalföreningarna, yrkesföreningarna och klinik- och skyddsombuden. Förutom att ge råd och stöd till medlemmar, förhandlar de om lokala kollektivavtal, deltar i löneöversynsförhandlingar och agerar remissinstans.

Läkarförbundets organisation

Mer om Läkarförbundets organisation

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare