Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Internationellt

Läkarförbundets internationella samarbete ska värna och utveckla mänskliga rättigheter, yrkesetiken, läkarnas villkor, patienternas rättigheter och en god hälso- och sjukvård för alla.

Samarbete i Norden

De fem nordiska läkarförbunden har samarbetat länge. Sedan 1992 är arbetet strukturerat inom det Nordiska läkarrådet, Nordic Medical Council, vars styrelse träffas två gånger per år. Avsikten med de nordiska mötena är dels att hålla varandra informerade om händelseutvecklingen i respektive land, men också att diskutera gemensamma initiativ och ställningstaganden till de frågor som behandlas i de olika internationella läkarorganisationer där de nordiska läkarförbunden är medlemmar.

Samarbete i Europa

I och med att Sverige blev medlem i EU 1995, ökade kraven på Läkarförbundet att aktivt arbeta med de frågor som hanterades av de europeiska läkarorganisationerna. Läkarförbundets medverkan i de olika europeiska sammanslutningarna har gjort det möjligt att driva frågor som är viktiga för svensk hälso- och sjukvård samt för läkarprofessionen.

Exempel på det är framgångsrikt arbete för att erkänna behovet av en förbättrad allmänläkarutbildning på europanivå, inspektionssystem och patientsäkerhetsarbete.

En samlad röst för läkarprofessionen i Europa är viktig. Under de senaste tre decennierna har olika medicinska organisationer som företräder olika intressen inom läkarkåren vuxit sig starka och ett aktivt påverkansarbete gentemot bland annat EU-kommissionen har bedrivits från olika håll.

Europeiska organisationer som Läkarförbundet är medlem i:

CPME – The Standing Committee of European Doctors CPME är en sammanslutning av EU:s medlemsländers nationella läkarförbund. Verksamheten finansieras via avgifter från medlemsländerna. CPME arbetar med de flesta sjukvårdspolitiska frågor. En av de viktigaste är den fria rörligheten av läkare i Europa, som regleras av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Direktivet garanterar att medlemsländerna accepterar läkarlegitimationer och specialistbevis sinsemellan, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet av läkare i Europa.

Delegationschef för Läkarförbundet är Tina Crafoord.

UEMS – European Union of Medical Specialists UEMS huvuduppgift är utbildningsfrågor. I generalförsamlingen som beslutar om politiken sitter representanter för de nationella läkarförbunden. UEMS är en komplex organisation. Under den beslutande församlingen finns idag närmare 40 sektioner som utgörs av de olika europeiska specialistföreningarna. Man jobbar i olika arbetsgrupper där den mest aktiva är den som arbetar med vidareutbildning och fortbildning.

Sverige bidrar med en representant i varje sektion, vald av respektive specialitetsförening. Flera av sektionerna ger så kallade ”board exam” eller europeisk specialistexamen. Dessa examina har ingen legal status i Europa och beviset ger ingen rätt att verka som specialist inom EU, dock visar provet på goda teoretiska kunskaper inom ämnet.

Kopplat till UEMS finns även EACCME, European Accreditation Council for Continuing Medical Education, ett institut för ackreditering av fortbildningsaktiviteter i Europa.

Delegationschef för Läkarförbundet är Emelie Hultberg.

Samarbete globalt

World Medical Association, WMA, grundades 1947 som en följd av etiska övergrepp som skett bland annat från vissa läkares sida under andra världskriget. Sverige har länge varit engagerad i WMA, med undantag för åren 1979–1990, då samtliga nordiska läkarförbund och även det holländska stod utanför organisationen. Efter återinträde 1991 har både det svenska och nordiska engagemanget i WMA varit mycket starkt, bland annat via aktivt arbete från den nordiska styrelserepresentationen i WMA.

WMAs arbete har som mål att leda till högsta möjliga standard inom läkarutbildning, medicinvetenskap, läkekonst och etik inom hälso- och sjukvården världen över. Framför allt inom etiken har WMA gjort viktiga insatser. Riktlinjer har tagits fram inom en mängd områden.

De två mest välkända deklarationerna från WMA är Helsingforsdeklarationen som handlar om etiska ställningstaganden vid forskning samt Tokyodeklarationen som handlar om läkares medverkan i tortyr och kränkande behandling.

Delegationschef för Läkarförbundet är Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundets tidigare ordförande Heidi Stensmyren var ordinarie ordförande för WMA under perioden oktober 2021-oktober 2022.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare