Hoppa till innehåll

Läkaravtal 2024

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner.

Nytt avtal klart för läkare i regioner och kommuner

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Läs mer om det nya avtalet här.

I Sverige har vi en lång tradition av att reglera saker som har med arbetslivet att göra genom kollektivavtal, överenskommelser mellan arbetsgivare och fackförbund, i stället för att det ska lagstiftas av staten. Tanken är att det är de arbetsgivare och fackförbund som kan sin bransch bäst som ska sätter upp reglerna för hur det ska fungera på jobbet. (Till exempel har läkare en mängd regler i sitt kollektivavtal som ser till att de får bra kompensation när de jobbar jour eller väldigt långa pass mot att de på vissa arbetsplatser jobbar alla dygnets timmar.)

Anställda med kollektivavtal har bättre villkor än de som är anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal. Ett kollektivavtal ger anställda mer semester, högre pension, bättre föräldraledighetsersättning och försäkringsskydd med mera. I utbyte får arbetsgivaren anställda som går till jobbet när de ska och inte strejkar. Detta kallas för fredsplikt och är inskrivet i kollektivavtalet.

Men när avtalet slutar gälla, i läkarnas fall i mars 2024, då slutar också fredsplikten att gälla. Och Läkarförbundet kan ta ut sina medlemmar i strejk. Detta kallas för strejkvapnet och är något som fackförbunden kan använda i förhandlingarna med arbetsgivaren för att få till förbättringar i kollektivavtalet.

Mycket i kollektivavtal handlar om trygghet. Som läkare i Sverige ska du känna dig trygg ekonomiskt. Läkare ska ha bra betalt för sin långa utbildning och sitt stora ansvar men också känna sig trygga att de får ersättning om de av olika anledningar inte kan jobba.

I kollektivavtalet som gäller för alla läkare i kommun och region har Läkarförbundet tidigare förhandlat fram:

 • Riktigt bra pensioner, från det de slutar jobba vid 65 och resten av livet.
 • Riktigt bra försäkringar, om du som läkare blir sjukskriven, skadar dig på jobbet, blir arbetslös eller i värsta fall ersättning till din familj om du dör. Det här är inget du behöver köpa till, det har facket förhandlat fram för alla läkare.
 • Bra kompensation för jour och beredskap, men här är vi inte riktigt nöjda ändå, det här är något vi kommer att fortsätta förhandla för att få upp ännu mer.
 • Läkare har väldigt bra ersättningarna när de är föräldralediga. Alla läkare som är föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn utan att förlora särskilt mycket i lön.
 • Om man får barn under sin AT tjänstgöring förlängs ens anställning så att man har ett jobb att komma tillbaka till efter föräldraledigheten. Det är ingen självklarhet i andra branscher som har liknande former av tidsbegränsade anställningar.
 • Som AT läkare har man också rätt till sjukpenning från arbetsgivaren om man blir sjuk även efter ens anställning har upphört.

Här kan du läsa nuvarande kollektivavtal som gäller fram till april 2025.

Kollektivavtal kan se olika ut när det kommer till överenskommelser om lön. I vissa avtal anges i procent hur stora löneökningar som personalen ska få. Andra avtal kan vara så kallade sifferlösa avtal som inte innehåller några garanterade procentuella löneökningar. Läkarförbundets avtal har för medlemmar anställda inom region/kommun oftast innehållit någon form av procentuellt angiven löneökning. 

Om det blir en siffra som anger lägsta löneökningsnivå för läkarna i det centrala avtalet är det viktigt att veta att löneökningarna är på en kollektiv nivå. Ingen individ är garanterad en viss löneökning. Det är upp till arbetsgivaren och det lokala facket att förhandla fram läkarnas löner under den årliga lönerevisionen, eller i vissa fall upp till den enskilda läkaren, beroende på vilken förhandlingsmodell som används där du jobbar. Läs mer om löneöversyn (Låst sida, du som är medlem måste logga in för att läsa. )

Centrala och lokala förhandlingar, golv och tak  

Det centrala avtalet för alla läkare inom kommun och region förhandlas först och blev klart våren 2024. Efter det tar Läkarförbundets lokalföreningar vid och genomför de faktiska löneförhandlingarna i lokala kollektivavtal med respektive region och kommun. Om det centrala avtalet innehåller en siffra som anger en lägsta nivå för läkarnas löneökningar använder lokalavdelningarna denna siffra som ett goIv när de förhandlar med arbetsgivarna. Det betyder att lokala avtal kan ha en högre siffra för läkarnas löneökningar än det centrala avtalet.

I slutänden är det arbetsgivaren som beslutar om löneökningarna och chefens bedömning som ska styra vad individen får. Det kan innebära att en läkare får 5 procent samtidigt som en annan läkare bara får 1 procent i löneökningar. Viktigt att veta är att chefen ska kunna motivera lönesättningen utifrån de lönekriterier som gäller för arbetsplatsen. Läs mer om lönekriterier

Märket 

För att förstå hur läkarlönerna sätts i Sverige i det centrala kollektivavtalet behöver man förstå ”märket”. Märket är den nivå på löneökningar som facken och arbetsgivarna inom industrin förhandlar fram under sin avtalsrörelse. Detta märke, eller procentsats på löneökningarna, är normerande, det vill säga resten av facken och arbetsgivarna behöver anpassa sig efter märket. Eftersom den svenska industrin är beroende av export så är tanken att de sätter en nivå på löneökningarna som gör att den svenska industrin fortfarande kan konkurrera med företag utomlands. Märket infördes i Sverige på 1990-talet efter en period av procentuellt höga löneökningar för Sveriges arbetstagare, men som i praktiken inte gav mer pengar i plånboken eftersom löneökningarna drev på inflationen.    

På våren 2023 förhandlade industrins fack och arbetsgivare fram ett nytt märke. Första året på nya industriavtalet är löneökningarna på 4,1 procent. Läkarna som jobbar inom kommun och region ska få löneökningar i nivå med märket 2023 enligt det kollektivavtal som gäller fram till våren 2024. Det är en nivå på löneökningarna som är rätt bra under omständigheterna. Läs mer i Läkartidningen om läkarnas löneökningar 2023

Vid förhandlingsbordet räknas varje medlem. Vårdens arbetsgivare är organiserade i det starka SKR, då behöver läkare och övrig sjukvårdpersonal också vara det.  Det är svårt att som enskild läkare stå upp mot en effektiv och stor HR avdelning.

För att Läkarförbundet ska vara förhandlingsstarka och få igenom bra kollektivavtal som gynnar alla läkare behöver förbundet ha många medlemmar. Ytterst handlar det om att förbundet ska kunna ta ut många läkare i strejk vid en konflikt, om förhandlingarna låser sig. När får läkare strejka? Kolla vår videopodd här.

Läs kollektivavtalen i sin helhet.

21 december 2023 lämnade Läkarförbundet över sina yrkanden (krav i förhandlingarna) till SKR/Sobona. Under hela 2023 har förbundet arbetat för att ta fram dessa yrkanden. Att ta fram yrkanden att driva i en avtalsrörelse är en lång process där Läkarförbundet hämtar in information från medlemmarna på en rad olika sätt. Läs gärna mer under fliken ”Avtalsrörelsens olika faser”.

Förhandlingsdelegationen leder arbetet med Läkarförbundets avtalsrörelse och de har antagit en Avtalsplattform som styr förbundets arbete med att förhandla fram nya kollektivavtal. Avtalsplattformen är tänkt att användas som riktlinjer i både de centrala och lokala förhandlingarna.

I korthet säger avtalsplattformens riktlinjer att förhandlingsarbetet ska sträva efter att ge medlemmarna en bra och hållbar arbetsmiljö och en god löneutveckling.

Hur vet Läkarförbundet vad medlemmarna vill?
Läkarförbundet genomför regelbundet enkäter bland medlemmarna, bland annat den stora arbetsmiljöenkäten som resulterade i en rad delrapporter. Rapporterna användes för att skapa opinion och påverka politiker på regional och lokal nivå. Resultaten från arbetsmiljöenkäten visar också på vilka brister det finns i läkarnas arbetsmiljö och hur viktigt det är att dessa åtgärdas av arbetsgivaren. Avtalsrörelsen är ett sätt för förbundet att sätta press på arbetsgivarna och få ännu tydligare skrivningar i avtalen som skyddar läkarna mot en skadlig arbetsmiljö.

Förbundet har 25 lokalföreningar som regelbundet återkopplar till det centrala förbundet och berättar om hur deras medlemmar har det på jobbet och vilka frågor de lokala facken jobbar med ute på sjukhusen och vårdcentralerna. Förbundets yrkesföreningar som till exempel Sjukhusläkarna och SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) driver sina medlemmars frågor och är också i ständig kontakt med förbundet för att berätta vad deras medlemmar behöver på jobbet. Läkarförbundet är ett stort förbund med över 57 000 medlemmar och har en rad demokratiska organ som pekar ut den fackliga riktningen för Läkarförbundets arbete. Här kan du läsa mer.

 

Vi säger upp nuvarande kollektivavtal 21 december 2023 i samband med att vi lämnar våra yrkande till SKR. Det innebär att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas fram. Processen att förbereda och förhandla kollektivavtal kallas för avtalsrörelse.

 • Förberedelsefasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas. Den har redan börjat. I god tid innan avtalen löper ut börjar Läkarförbundet samla in synpunkter från medlemmar, lokalföreningar och yrkesföreningar genom enkäter, medlemsmöten och träffar med förtroendevalda. Ju fler medlemmar som tycker till desto bättre. Det ger tyngd vid förhandlingsbordet och väl förankrade avtalskrav. Förbundet har skaffat sig bra överblick i hur läkarna upplever sin vardag genom till exempel arbetsmiljöenkäten och kan utifrån den ta fram krav gentemot arbetsgivaren som ska förbättra läkarnas arbetsmiljö.

En viktig del i processen är yrkanderemissen som skickades ut till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar våren 2023. I svaren får vi veta vad de anser vara viktigast att driva utifrån vad som redan fungerar väl i de tidigare avtalen och vad som fungerar mindre bra.

När lokalföreningarna har sagt sitt börjar Förhandlingsdelegationen jobba. Förhandlingsdelegationen (FD) består av sju representanter från läkarnas yrkesföreningar och lokalföreningar. Delegationen leds av förbundsordförande Sofia Rydgren Stale.

Förhandlingsdelegationen har nära kontakt och stämmer av frågor och prioriteringar med både förbundsstyrelsen och olika fackliga forum som lokalföreningarnas representantskap.

Under våren 2023 fastställde FD Läkarförbundets avtalsplattform som visar inriktningen på de frågor som förbundet vill driva i avtalsrörelsen. Här kan du läsa avtalsplattformen

 • Formuleringsfasen

Förhandlingsdelegationens uppgift är att omvandla allt insamlat underlag till yrkanden. Yrkanden är ett förslag/krav som Läkarförbundet ska framföra till arbetsgivarna om förbättringar i kollektivavtalet. Förhandlingsdelegationen tar fram riktlinjer för och leder Läkarförbundets centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer och bereder frågor till förbundsstyrelsen.

Formuleringsfasen består även i att prioritera de olika yrkanden efter de behov det insamlade underlaget visat på. Det är också viktigt att ha gjort en omvärldsbevakning som handlar om andra fackliga förbunds avtalsförhandlingar. Eftersom vissa avtal även omfattar andra yrkesgrupper kan yrkanden finslipas genom att föra dialog med andra fackförbund som också förhandlar avtalet med vår motpart SKR.

Det är nu förbundet utformar sin interna förhandlingsplan gentemot motparten. En del av det arbetet är redan gjort under förberedelsefasen där medlemmar och förtroendevalda fått möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och uppfattningar om innevarande avtalsperiod.

Förhandlingsdelegationen lägger upp kraven och prioriteringarna. Förslagen tas därefter upp på förbundsstyrelsens möte och det är efter deras godkännande det förberedande arbetet inför avtalsrörelsen når sitt slut.

 • Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleddes med Läkarförbundet tog emot SKR:s mål- och inriktningsdokument. En vecka senare, 21/12 2023,  lämnade Läkarförbundet över sina yrkanden till arbetsgivarna SKR/Sobona.  Själva förhandlingsarbetet startar först när båda parter har hunnit läsa igenom och sätta sig in i varandras yrkanden.

Vägen till ett färdigt avtal kan vara lång och krokig. Efter många möten är målet att komma fram till ett resultat båda parter är villiga att komma överens om. Förhandlingen går ut på att jämka de behov som finns hos vardera parter och tillsammans hitta en avtalsversion som verkar för en bra löneutveckling, goda villkor och hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar – vilket är en förutsättning för en god, säker och trygg vård.

Det är under den här fasen allt arbete förbundet har lagt ner inför avtalsrörelsen ska ge resultat. Arbetet ger förhandlarna förutsättningar att hitta avtalslösningar som både fungerar för hälso- och sjukvården och är till fördel för medlemmarna. När båda parter är villiga att skriva under en avtalsversion har vi ett nytt kollektivavtal.

 • Implementeringsfasen

När det nya avtalet är signerat och klart är det dags att omvandla avtalet till verklighet. Ett nytt avtal är bindande för både medlemmar och arbetsgivare, vilket betyder att det råder arbetsfred.

Nya bestämmelser ska implementeras och alla ska få information om de nya förändringarna, både arbetsgivare och anställda.

En avtalsrörelse tar inte slut vid tecknande av kollektivavtal, utan det är nu det fackliga arbetet verkligen tar fart – när alla parter ska leva upp till avtalet man kommit överens om och göra verklighet av allt arbete man lagt ner.

 • Lokal avtalsrörelse

När det centrala avtalet är på plats håller förbundet en avtalskonferens som alla lokalföreningar bjuds in till. Det nya centrala kollektivavtalet gås igenom för att lokalavdelningarna sen ska åka hem och starta förhandlingarna med sin motpart, regionerna. Vissa delar av det centrala avtalet måste de lokala kollektivavtalen följa medan andra delar kan de lokala parterna (fack och arbetsgivare) komma överens om egna lösningar. Tanken med lokala avtal är att förutsättningarna för läkare och sjukvård ser olika ut på olika håll i landet och det är de lokala parterna som kan träffa avtal som passar deras läkare och arbetsgivare bäst.

 • Lokal implementering

När det lokala avtalet är klar och påskrivet börjar lokalavdelningarnas arbete med att informera medlemmarna om vilka förändringar det nya avtalet innebär. En viktig sak som läkarnas kollektivavtal reglerar är siffran för kollektivets löneökningar. Dvs hur mycket läkarna på en arbetsplats i snitt ska få i löneökningar. Denna siffra är viktig för det lokala facket i lönerevisionen, här kan du läsa hur siffran påverkade lönerevisionen 2023.

 • Swedish labour market model and collective agreements

The Swedish labour market model means that the labour market parties (social partners) have primary responsibility for regulating wages and other terms of employment. The model requires high level of trade union membership. Over 80 % of the Swedish doctors are members at the The Swedish Medical Association (SMA). The SMA negotiates collective agreements covering areas such as salary policies, pensions, general employment conditions, holidays, sick and parental leave. SMA has collective agreements with the Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR and with the Associations of Private and Cooperative Care Providers.

 • Employment contract and conditions

When you have  reached an agreement with the employer about important terms and conditions for you employment (see below), you are considered officially employed. To avoid any ambiguities about what the position entails, the contract should be in writing. You must not accept a position before your salary has been negotiated or commence work before the employment conditions have been established.

The employment contract normally covers employment conditions such as work obligations, working hours, holidays, sick leave, insurance and pension benefits and  even emergency standby and on-call compensation. These conditions are often governed by a collective agreement and may be formulated slightly differently by different employers. Nevertheless, they should be stated clearly in your employment contract. As a member of the SMA, you are welcome to contact us for support if you wish to discuss your salary and other employment conditions, or are having problems with your job or your contract.

 • Your salary

Your salary will primarily be set in negotiations between you and the person in charge of salaries, and it is based on your position, responsibilities, competence, background and the current market situation. The salary is set individually and it is differentiated in comparison to other doctors. It is particularly important to negotiate your salary whenever you start a new job or change jobs.  The SMA and the local medical associations have a advisory function for their members providing help with local salary statistics. There is an annual local salary review by the local medical associations  together with the local employer. Therefore, we advise you to contact your local medical association before negotiating your salary.

Avtalsrörelsen

Vid förhandlingsbordet räknas varje medlem

8 av 10 läkare är redan med i Läkarförbundet. Vi stöttar våra medlemmar genom hela karriären, samtidigt som du stärker vår position vid förhandlingsbordet. Bli medlem idag.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare