Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Arbetsmiljö

Läkarförbundets medlemmar vittnar dagligen om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och etisk stress. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras. Tid för patienter och för återhämtning, tillräckliga resurser och personal är viktiga förutsättningar både för arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Läkares arbetsmiljö

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet, där läkares arbetsförhållanden kan vara direkt livsavgörande.

Läkarförbundet har under flera års tid fått signaler om bristande arbetsmiljö på många arbetsplatser. Läkare blir sjuka, ser sig tvungna att gå ned i arbetstid, byta jobb eller helt lämna yrket. Det behövs krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent.

Vi tar läkares arbetsmiljö på allvar. Läkarförbundet kräver:

 • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vårdens arbetsmiljö.
 • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats.
 • En kriskommission för vårdens arbetsmiljö.

För alla läkare under hela karriären

Som medlem har du alltid någon att fråga. Tillsammans formar vi framtidens hälso- och sjukvård och påverkar villkoren på din arbetsplats.

En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

Resultaten finns presenterade i ett antal delrapporter, som ni hittar här nedan, samt sammanfattade i rapporten När arbetsmiljöproblem blir samhällsproblem.

Risk för exitspiral - 6 av 10 läkare längtar bort

När arbetsmiljön inte är bra, börjar medarbetar söka sig till andra arbetsgivare eller till och med byter yrke. Det innebär ofta mer jobb och ansvar för de som är kvar.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 1 av 5 läkare överväger att lämna läkaryrket helt på grund av hög arbetsbelastning.
 • Nästan 1 av 3 underläkare funderar på att lämna yrket.
 • 1 av 4 i primärvården överväger att lämna yrket.
 • 1 av 4 läkare som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård överväger att lämna yrket.
 • 1 av 2 läkare som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård funderar på att byta arbetsplats.

Etisk stress när förutsättningar för god vård saknas

- Våra medlemmar gör sitt bästa för att det inte ska få allvarliga konsekvenser för patienterna. Resultaten av vår undersökning är en varningssignal som vårdens beslutsfattare behöver ta på allvar. Vården är just nu i en ohållbar situation där den som behöver vård allt för ofta skickas hem för att någon med större behov måste få gå före. Det skapar en etisk stress och ohållbar arbetsmiljö för vårdens personal, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 1 av 7 tvingas skicka hem patienter som borde lagts in, varje vecka.
 • 1 av 5 tvingas skriva ut patienter för tidigt, varje vecka.
 • 2 av 5 tvingas varje vecka lägga in patienter på en annan avdelning än den där patienten medicinskt hör hemma.
 • 2 av 5 tvingas varje vecka låta patienter vårdas utan vårdplats, detta är en rejäl försämring jämfört med mätningen 2019.

Bara hälften av läkarna vågar fullt ut framföra kritik

Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare i början av karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Ingen ska behöva vara rädd för repressalier när man framför kritik. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet på arbetsplatsen är tillåtande.

Undersökningen visar bland annat att: 

 • Drygt 1 av 6 läkare uppger att de inte vågar framföra kritik till ledningen.
 • 1 av 3 underläkare tidigt i karriären uppger att man inte vågar framföra kritik till ledningen. 
 • Bara 2 av 5 läkare i Stockholm vågar fullt ut framföra kritik (Sthlm är värst).
 • Bara 1 av 3 kardiologer vågar fullt ut framföra kritik.
 • Kvinnor mer drabbade av tystnadskultur än män.

Många läkare har utsatts för hot och våld

En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten en god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del i yrket. Men hot och våld mot läkare är tyvärr vanligt förekommande, värst är det för läkare inom psykiatrin och akutvården där var tredje läkare ar drabbats under det senaste året.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året. 
 • Bland AT-läkarna är andelen 18 procent. 
 • Värst är det inom psykiatrin där hela 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.  
 • Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

4 av 10 av läkare hinner inte med det indirekta patientarbetet under sin arbetstid

Våra medlemmar hinner inte med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin normala arbetstid. Många läkare saknar också möjlighet att ta rast och får sällan den återhämtning de behöver mellan arbetspassen.

 • 2 av 10 läkare uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid. Bland läkare i allmänmedicin uppger 3 av 10 att arbetstiden inte räcker till för att de ska hinna med det direkta patientarbetet.
 • 4 av 10 läkare uppger att de inte hinner med det indirekta patientarbetet (journalföring, remisshantering, receptförskrivning mm)
 • 5 av 10 läkare hinner inte med sina administrativa arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.
 • Var fjärde läkare får inte den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen. 
 • 2 av 5 läkare har svårt att ta rast. Bland akutläkarna är det över 70 procent som inte har möjlighet att ta rast och koppla av under arbetsdagen. 

Skillnader i arbetsmiljö mellan kvinnliga och manliga läkare

Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och är också mer utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling. Betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen.

Delrapporten visar bland annat att:

 • 66 procent av de kvinnliga läkarna har övervägt att byta jobb eller lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Motsvarande siffra för manliga läkare är 57 procent.
 • 26 procent av de kvinnliga läkarna arbetar deltid på grund av den höga arbetsbelastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med manliga läkare (13 procent)
 • Dubbelt så många kvinnliga läkare (6 procent) har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare (3 procent)
 • Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.

Digitala system i vården – ett arbetsmiljöproblem

De digitala systemen i vården har stora brister. Digitala verktyg som är tänkt att underlätta arbetet får sjukvårdspersonalen är inte anpassade till vårdens behov och har därför i många fall blivit tidstjuvar och ett stort arbetsmiljöproblem.

Läkarförbundets rapport visar att:

 • Bara 15 procent av läkarna instämmer helt i att de digitala systemen är enkla att använda.
 • Närmare hälften, 42 procent, instämmer inte alls eller i låg grad i att deras digitala system är enkla att använda.
 • Stora regionala skillnaderna mellan läkarnas upplevelser av de digitala systemen.
 • Läkare inom privat verksamhet är mer involverade vid införskaffande av digitala system och även mer nöjda med de digitala systemen.

Trygg vård för en bättre arbetsmiljö

Genom TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare. Vi vill öka förståelsen för våra medlemmars arbetsinsats, hur förutsättningarna för att göra ett tillfredsställande jobb ser ut och vad det innebär att vara läkare idag. Här samlar vi vittnesmål från verkligheten och lyfter våra medlemmars röster.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare