Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö

Läkarförbundets medlemmar vittnar dagligen om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och etisk stress. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras. Tid för patienter och för återhämtning, tillräckliga resurser och personal är viktiga förutsättningar både för arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet, där läkares arbetsförhållanden kan vara direkt livsavgörande.

Läkarförbundet har under flera års tid fått signaler om bristande arbetsmiljö på många arbetsplatser. Läkare blir sjuka, ser sig tvungna att gå ned i arbetstid, byta jobb eller helt lämna yrket. Det behövs krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent.

En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

Risk för exitspiral - 6 av 10 läkare längtar bort

När arbetsmiljön inte är bra, börjar medarbetar söka sig till andra arbetsgivare eller till och med byter yrke. Det innebär ofta mer jobb och ansvar för de som är kvar.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 1 av 5 läkare överväger att lämna läkaryrket helt på grund av hög arbetsbelastning.
 • Nästan 1 av 3 underläkare funderar på att lämna yrket.
 • 1 av 4 i primärvården överväger att lämna yrket.
 • 1 av 4 läkare som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård överväger att lämna yrket.
 • 1 av 2 läkare som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård funderar på att byta arbetsplats.

Etisk stress när förutsättningar för god vård saknas

- Våra medlemmar gör sitt bästa för att det inte ska få allvarliga konsekvenser för patienterna. Resultaten av vår undersökning är en varningssignal som vårdens beslutsfattare behöver ta på allvar. Vården är just nu i en ohållbar situation där den som behöver vård allt för ofta skickas hem för att någon med större behov måste få gå före. Det skapar en etisk stress och ohållbar arbetsmiljö för vårdens personal, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 1 av 7 tvingas skicka hem patienter som borde lagts in, varje vecka.
 • 1 av 5 tvingas skriva ut patienter för tidigt, varje vecka.
 • 2 av 5 tvingas varje vecka lägga in patienter på en annan avdelning än den där patienten medicinskt hör hemma.
 • 2 av 5 tvingas varje vecka låta patienter vårdas utan vårdplats, detta är en rejäl försämring jämfört med mätningen 2019.

Bara hälften av läkarna vågar fullt ut framföra kritik

Bara hälften av läkarna instämmer fullt ut i påståendet att de vågar framföra kritik till ledningen. Allra värst är det bland läkare i början av karriären, där mindre än 1 av 3 fullt ut vågar framföra kritik. Ingen ska behöva vara rädd för repressalier när man framför kritik. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet på arbetsplatsen är tillåtande.

Undersökningen visar bland annat att: 

 • Drygt 1 av 6 läkare uppger att de inte vågar framföra kritik till ledningen.
 • 1 av 3 underläkare tidigt i karriären uppger att man inte vågar framföra kritik till ledningen. 
 • Bara 2 av 5 läkare i Stockholm vågar fullt ut framföra kritik (Sthlm är värst).
 • Bara 1 av 3 kardiologer vågar fullt ut framföra kritik.
 • Kvinnor mer drabbade av tystnadskultur än män.

Många läkare har utsatts för hot och våld

En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten en god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del i yrket. Men hot och våld mot läkare är tyvärr vanligt förekommande, värst är det för läkare inom psykiatrin och akutvården där var tredje läkare ar drabbats under det senaste året.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året. 
 • Bland AT-läkarna är andelen 18 procent. 
 • Värst är det inom psykiatrin där hela 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.  
 • Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

Trygg vård för en bättre arbetsmiljö

Genom TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare. Vi vill öka förståelsen för våra medlemmars arbetsinsats, hur förutsättningarna för att göra ett tillfredsställande jobb ser ut och vad det innebär att vara läkare idag. Här samlar vi vittnesmål från verkligheten och lyfter våra medlemmars röster.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare