Hoppa till innehåll

Läkemedelspolitik

En patientsäker vård kräver att läkarna får rätt förutsättningar för patienternas läkemedelsbehandling.

Läkemedelsområdet förändras. Politiska reformer och utveckling av nya läkemedel har lett till att förskrivningen av läkemedel i dag sker under helt nya förhållanden.

En optimal läkemedelsbehandling måste anpassas efter patientens individuella behov. Läkarnas kompetens inom diagnostik, behandling och uppföljning gör dem till den enda yrkesgrupp som kan ta helhetsansvaret. Läkarförbundet arbetar aktivt på läkemedelsområdet, och ingår i Nationella läkemedelsstrategin på flera nivåer.  Har du frågor om Läkarförbundet och läkemedel, kontakta Rådet för läkemedel och medicinteknik, RLM.

Läkemedelspolicyn

Den medicinska utvecklingen och introduktionen av nya läkemedel innebär att vi kan erbjuda behandling för allt fler patienter och allt högre upp i åldrarna. Utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där vi tidigare saknat behandling är nödvändig och positiv. Den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet innebär också stora utmaningar för sjukvården och samhället i stort.

Läkarförbundet har därför tagit fram en läkemedelspolicy som stöd vid läkemedelsbehandling etc.

Ansvar för läkemedelslistan

En modell för hur ansvaret för läkemedelsordinationer och för patientens samlade läkemedelsbehandling bäst hanteras i olika situationer har tagits fram av Läkarförbundet och LOK (Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer).

Vi vill med modellen informera läkare om hur vi ser att ansvaret för läkemedelslistan kan hanteras. Dokumentet ska fungera som ett stöd och förtydligande för läkare i sitt arbete med läkemedelslistan.

Ett klargörande av ansvaret för läkemedelslistan behövs. Vi vill att våra förtydliganden av ansvarsförhållandena, tillsammans med LOK:s riktlinjer som är bredare och även omfattar till exempel läkemedelsgenomgångar, på ett konstruktivt sätt kan bidra i Socialstyrelsens översyn av föreskrifter och allmänna råd.

Ansvar för läkemedelslistan

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Det är viktigt att läkare kan samverka med läkemedels- och medicinteknisk industri samtidigt som läkarnas oberoende till industrin måste säkras. För medarbetare i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri gäller samverkansregler överenskomna mellan Sveriges Kommuner och Regioner och branschorganisationerna. 

För att undvika gråzoner och värna patientförtroendet har läkarförbundet formulerat en etisk vägledning för hur medlemmar bör förhålla sig i kontakter med företag, under såväl arbetstid som fritid. Mer information finns på på vår hemsida om samverkan mellan sjukvård och medicinteknisk industri.

Miljöpåverkan

Alla aktörer måste bli mer medvetna om hur läkemedel påverkar miljön.

Läkarförbundet verkar nationellt och internationellt för att öka diskussionen om läkemedels miljöpåverkan.

  • Förskrivare bör välja miljövänliga läkemedel när det är möjligt. Tänk på att inte skriva ut mer än vad som går åt, att öka användning av startförpackningar och att framhålla vikten av följsamhet för patienten.
  • Generikaföretagen bör pressas att erbjuda mindre förpackningar än idag.

Läkarförbundet har tagit fram en informationsskrift om läkemedels miljöpåverkan riktad till läkare och även information riktad till patienter.

Läkemedel och miljö 2020

Patientinformation om läkemedel och miljö

Läkarförbundets fullmäktige anser att klimatförändringen är ett hälsonödläge

Läkarförbundet har arbetat internationellt med klimatförändring vilket resulterade i en resolution från World Medical Association i oktober 2019. WMA resolution on climate emergency

Under Fullmäktige 2019 behandlades även motion C08 ”Att verkställa klimatpolicyn” från Stockholms läkarförening.

Fullmäktige beslutade att Sveriges läkarförbund liksom de nationella läkarförbunden i bland annat England, Australien och USA uttalar att ”climate change is a health emergency”.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar