Läkemedelsområdet förändras. Politiska reformer och utveckling av nya läkemedel har lett till att förskrivningen av läkemedel i dag sker under helt nya förhållanden.

En optimal läkemedelsbehandling måste anpassas efter patientens individuella behov. Läkarnas kompetens inom diagnostik, behandling och uppföljning gör dem till den enda yrkesgrupp som kan ta helhetsansvaret. Läkarförbundet arbetar aktivt på läkemedelsområdet, och ingår i Nationella läkemedelsstrategin på flera nivåer.  Har du frågor om Läkarförbundet och läkemedel, kontakta Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM).

Nationella läkemedelsstrategin

Den nationella läkemedelstrategin (NLS) ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. NLS är en kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Läkarförbundet ingår på fler plan.

Arbetet leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från en rad myndigheter och organisationer. En expertgrupp förbereder inför varje högnivåmöte (bland annat avstämning av aktiviteter i insatsområdena och revidering av handlingsplanen).

Läkarförbundets bidrag

Läkarförbundet lämnar årligen in omvärldsanalyser inför revideringen av handlingsplanen.

Vi representeras i högnivågruppen av Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), och i expertgruppen av Synnöve Lindemalm, ledamot RLIM, samt i perspektivgrupp innovation av Björn Hansell, ledamot RLIM.

Läkemedelspolicyn

Den medicinska utvecklingen och introduktionen av nya läkemedel innebär att vi kan erbjuda behandling för allt fler patienter och allt högre upp i åldrarna. Utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där vi tidigare saknat behandling är nödvändig och positiv. Den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet innebär också stora utmaningar för sjukvården och samhället i stort.

Läkarförbundet har därför tagit fram en läkemedelspolicy som stöd vid läkemedelsbehandling etc.

Ansvar för läkemedelslistan

En modell för hur ansvaret för läkemedelsordinationer och för patientens samlade läkemedelsbehandling bäst hanteras i olika situationer har tagits fram av Läkarförbundet och LOK (Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer).

Vi vill med modellen informera läkare om hur vi ser att ansvaret för läkemedelslistan kan hanteras. Dokumentet ska fungera som ett stöd och förtydligande för läkare i sitt arbete med läkemedelslistan.

Ett klargörande av ansvaret för läkemedelslistan behövs. Vi vill att våra förtydliganden av ansvarsförhållandena, tillsammans med LOK:s riktlinjer som är bredare och även omfattar till exempel läkemedelsgenomgångar, på ett konstruktivt sätt kan bidra i Socialstyrelsens översyn av föreskrifter och allmänna råd.

Ansvar för läkemedelslistan

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Det är viktigt att läkare kan samverka med läkemedels- och medicinteknisk industri. Hur garanteras parternas oberoende ställning?

För medarbetare i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri gäller samverkansregler överenskomna mellan Sveriges Kommuner och Landsting och branschorganisationerna. Läkarförbundet verkar för att alla medlemmar följer dem, i enlighet med ett hängavtal, och har också ställt sig bakom en kod om öppen redovisning av värdeöverföringar från industrin till hälso- och sjukvården.

Etiken går bortom reglerna

Läkarnas oberoende till industrin ska aldrig kunna ifrågasättas. För att undvika gråzoner och värna patientförtroendet har läkarförbundet formulerat en etisk vägledning för hur medlemmar bör förhålla sig i kontakter med företag, under såväl arbetstid som fritid.

Miljöpåverkan

Alla aktörer måste bli mer medvetna om hur läkemedel påverkar miljön.

Läkarförbundet verkar nationellt och internationellt för att öka diskussionen om läkemedels miljöpåverkan.

  • Förskrivare bör välja miljövänliga läkemedel när det är möjligt. Tänk på att inte skriva ut mer än vad som går åt, att öka användning av startförpackningar och att framhålla vikten av följsamhet för patienten.
  • Generikaföretagen bör pressas att erbjuda mindre förpackningar än idag.
Piller/läkemedel

Nationella läkemedelslistan

Idag är det svårt att få en samlad bild av patientens läkemedelsförskrivning. Dels kan patienten ha flera förskrivare, dels kan generiska läkemedel ha bytts ut av apoteket utan att patienten är helt klar över vad som har ersatts. Dessutom är huvudmännens journalsystem ofta inkompatibla med varandra, vilket innebär att information kan gå förlorad vid överföring.

Läkarförbundet har länge arbetat för att en samlad nationell läkemedelslista ska bli verklighet. För oss är detta den enskilt viktigaste åtgärden för att nå målet om en säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling för patienten, och en god arbetsmiljö för de yrkesgrupper som är involverade, såsom läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Vi välkomnar därför det förslag till en ny lag om nationell läkemedelslista som nyligen presenterats eftersom det är ett steg i rätt riktning. Läkarförbundet vill dock se en komplett läkemedelslista som är integrerad i journalsystemen och användbar i kliniskt arbete och förslaget till ny lag uppfyller inte dessa krav fullt ut.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.