fbpx
Hoppa till innehåll

Läkemedelspolitik

En patientsäker vård kräver att läkarna får rätt förutsättningar för patienternas läkemedelsbehandling.

Läkemedelsområdet förändras. Politiska reformer och utveckling av nya läkemedel har lett till att förskrivningen av läkemedel i dag sker under helt nya förhållanden.

En optimal läkemedelsbehandling måste anpassas efter patientens individuella behov. Läkarnas kompetens inom diagnostik, behandling och uppföljning gör dem till den enda yrkesgrupp som kan ta helhetsansvaret. Läkarförbundet arbetar aktivt på läkemedelsområdet, och ingår i Nationella läkemedelsstrategin på flera nivåer.  Har du frågor om Läkarförbundet och läkemedel, kontakta Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM).

Nationella läkemedelsstrategin

Den nationella läkemedelstrategin (NLS) ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. NLS är en kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Läkarförbundet ingår på fler plan.

Arbetet leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från en rad myndigheter och organisationer. En expertgrupp förbereder inför varje högnivåmöte (bland annat avstämning av aktiviteter i insatsområdena och revidering av handlingsplanen).

Läkarförbundets bidrag Läkarförbundet lämnar årligen in omvärldsanalyser inför revideringen av handlingsplanen.

Vi representeras i högnivågruppen av Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), och i expertgruppen av Synnöve Lindemalm, ledamot RLIM.

Läkarförbundet har även ansvarat för en aktivitet i den nationella läkemedelsstrategin. Aktiviteten handlar om säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn. Det har nämligen till stor del saknats riktlinjer för läkemedel som behöver iordningställas. Det har även funnits ett behov av att beskrivna hur man kan iordningställa läkemedel på bästa och säkraste sätt inom barnsjukvården.

Läkarförbundet tillsammans med ePed-redaktionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har drivit ett tvärprofessionellt projekt kallat ”Best practice av iordningställande”.

Projektet har genomförts av en tvärprofessionell arbetsgrupp med läkare, farmaceuter och sjuksköterskor från sex barnsjukhus. Arbetsgruppen har genomfört, utifrån Läkemedelsverkets kunskapsunderlag om säkrare läkemedelshantering till barn samt befintliga beredningar i ePed, en fördjupad inventering och riskkategorisering. Detta projekt är nu slutfört och har avrapporterats. Här kan du läsa rapporten.

Läkemedelspolicyn

Den medicinska utvecklingen och introduktionen av nya läkemedel innebär att vi kan erbjuda behandling för allt fler patienter och allt högre upp i åldrarna. Utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där vi tidigare saknat behandling är nödvändig och positiv. Den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet innebär också stora utmaningar för sjukvården och samhället i stort.

Läkarförbundet har därför tagit fram en läkemedelspolicy som stöd vid läkemedelsbehandling etc.

Ansvar för läkemedelslistan

En modell för hur ansvaret för läkemedelsordinationer och för patientens samlade läkemedelsbehandling bäst hanteras i olika situationer har tagits fram av Läkarförbundet och LOK (Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer).

Vi vill med modellen informera läkare om hur vi ser att ansvaret för läkemedelslistan kan hanteras. Dokumentet ska fungera som ett stöd och förtydligande för läkare i sitt arbete med läkemedelslistan.

Ett klargörande av ansvaret för läkemedelslistan behövs. Vi vill att våra förtydliganden av ansvarsförhållandena, tillsammans med LOK:s riktlinjer som är bredare och även omfattar till exempel läkemedelsgenomgångar, på ett konstruktivt sätt kan bidra i Socialstyrelsens översyn av föreskrifter och allmänna råd.

Ansvar för läkemedelslistan

Samverkan mellan sjukvården och industrin

Det är viktigt att läkare kan samverka med läkemedels- och medicinteknisk industri. Hur garanteras parternas oberoende ställning? För medarbetare i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri gäller samverkansregler överenskomna mellan Sveriges Kommuner och Landsting och branschorganisationerna. 

Etiken går bortom reglerna

Läkarnas oberoende till industrin ska aldrig kunna ifrågasättas. För att undvika gråzoner och värna patientförtroendet har läkarförbundet formulerat en etisk vägledning för hur medlemmar bör förhålla sig i kontakter med företag, under såväl arbetstid som fritid.

Miljöpåverkan

Alla aktörer måste bli mer medvetna om hur läkemedel påverkar miljön.

Läkarförbundet verkar nationellt och internationellt för att öka diskussionen om läkemedels miljöpåverkan.

  • Förskrivare bör välja miljövänliga läkemedel när det är möjligt. Tänk på att inte skriva ut mer än vad som går åt, att öka användning av startförpackningar och att framhålla vikten av följsamhet för patienten.
  • Generikaföretagen bör pressas att erbjuda mindre förpackningar än idag.

Läkarförbundet har tagit fram en informationsskrift om läkemedels miljöpåverkan riktad till läkare.

Läkemedel och miljö 2020

Läkarförbundets fullmäktige anser att klimatförändringen är ett hälsonödläge

Läkarförbundet har arbetat internationellt med klimatförändring vilket resulterade i en resolution från World Medical Association i oktober 2019. WMA resolution on climate emergency

Under Fullmäktige 2019 behandlades även motion C08 ”Att verkställa klimatpolicyn” från Stockholms läkarförening.

Fullmäktige beslutade att Sveriges läkarförbund liksom de nationella läkarförbunden i bland annat England, Australien och USA uttalar att ”climate change is a health emergency”.

Har du frågor om Läkarförbundets läkemedelspolitiska arbete?

Kontakta Björn Södergård, utredare Läkarförbundet

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!