Hoppa till innehåll

Primärvård

Svensk primärvård står inför omfattande utmaningar. Den kännetecknas av bristande tillgänglighet, dålig kontinuitet och tung arbetsbelastning för personalen. Många specialister och ST-läkare i allmänmedicin väljer bort primärvården för alternativa karriärvägar. Många läkare i primärvården går också ner i arbetstid för att orka med sitt jobb.

Fast läkare

Den viktigaste frågan för en fungerande och tillgänglig nära vård med en god kontinuitet för patienterna är en egen vald fast läkare. Samtidigt har endast 1 av 4 svenskar en fast läkarkontakt. 

Vi anser att alla bör ha en namngiven, fast läkare. Denna ska de kunna välja själva eller, om de inte aktivt väljer, tilldelas genom passiv listning.

En fast läkare säkrar relationskontinuiteten och bidrar till en bättre vård. Patienten slipper upprepa sin sjukdomshistoria och kan få en tillitsfull relation till sin läkare. Läkaren ges bättre förutsättningar att diagnostisera och behandla. I förlängningen leder det till lägre samhällskostnader för att fler sjukdomstillstånd kan förebyggas eller behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det är ett säkert sätt att minska behovet av vårdplatser.

Listningstak

Det behövs ett tak om ett rimligt antal för hur många patienter en läkare kan ha listade. Det är en förutsättning för att läkaren ska kunna vara tillgänglig för patienten. Det säkrar den medicinska kvaliteten, tryggheten för patienten och en rimlig arbetsbelastning för primärvårdens anställda.

Listningstaket kan självfallet variera beroende på uppskattningar av patienternas vårdbehov. Vi står bakom Socialstyrelsens rekommenderade riktvärde om ett ansvar för 1 100 personer per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin.

Fler specialister i allmänmedicin

För att alla ska kunna listas på en fast namngiven läkare med ett rimligt antal patienter krävs fler specialister i allmänmedicin. Idag väljer många specialister i allmänmedicin att inte arbeta inom primärvården, alternativt arbetar deltid, på grund av arbetsförhållandena och avsaknaden av listningstak. Och ST-läkare väljer att sluta.  

Med en avgränsad och rimlig lista och därmed en god arbetsmiljö skulle specialister i allmänmedicin återvända till vårdcentralerna, fler som arbetar deltid skulle orka gå upp på heltid och fler ST-läkare skulle vilja jobba kvar. 

Under en övergångsperiod behövs listning på andra specialister. Vi förespråkar också en påbyggnadsutbildning för andra specialister för att de ska kunna utbilda sig till dubbelspecialister medan de får lön som specialistläkare. Liksom avsevärt ökad nationell dimensionering på ST-läkare i primärvården. 

Fler små verksamheter

Det ska vara enkelt att starta en verksamhet både för att göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården och öka tillgängligheten. Mindre, professionsstyrda verksamheter får högst betyg av både patienter och personal. Om det från staten fanns en vilja att verkligen råda bot på läkarbristen i glesbygden så tror vi att det med rätt stimulans går att komma långt.

På mindre orter kan det vara svårt att erbjuda ett bredare vårdutbud och få hela verksamheten att gå runt. Läkarförbundet förespråkar därför ett nationellt uppdrag för primärvården som har utrymme för lokala variationer. Framför allt i glesbygd och på landsbygd kan det krävas att man möjliggör för vårdgivare att åta sig ett smalare uppdrag.

Läkarförbundets krav till regionerna och riksdagen

  • En nationell primärvårdsreform. Den pågående reformeringen av primärvården innebär steg i rätt riktning, men det behövs fler skarpa lagändringar och att staten tar ett ökat ansvar för att primärvården bättre ska bidra till en jämlik hälsa.
  • Fast läkare. Varje invånare ska få en namngiven läkare. Det förutsätter att invånarna listar sig på läkare – inte på vårdcentral. Det är bra för patienten och för andra professioner att veta vem som är medicinskt ansvarig.
  • Listningstak. För att säkra den medicinska kvaliteten, tryggheten för patienten och en rimlig arbetsbelastningen för läkarna och andra professioner i primärvården behövs det ett tak för hur många patienter en läkare kan ha listade. Det taket kan självfallet variera beroende på socioekonomisk sammansättning av patientunderlaget, vilka diagnoser som dominerar, med mera.
  • Fler specialister i allmänmedicin. Inför påbyggnadsutbildning för andra specialister och förbättra tillgången, genom avsevärt ökad nationell dimensionering, på ST-läkare i primärvården.
  • Fler små verksamheter. Underlätta för fler läkare och andra professioner som barnmorskor, fysioterapeuter med flera att öppna egna verksamheter och samarbeta med varandra för att få fungerande vårdteam uppbyggt efter patientens behov.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare