Hoppa till innehåll

Fortbildning

Fortbildning är kritisk för läkarkårens kompetens. I förlängningen avgör det sjukvårdens kvalitet och säkerhet. I Sverige är fortbildningen helt oreglerad.

Allt färre läkare får möjlighet till fortbildning

Läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling. Orsaken är den styrning mot högt resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budget. Det blir svårt att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet, och ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan 2004 – från 8, 5 dagar till endast 5,3 dagar 2019. Det ska jämföras med 9, 1 dagar år 2005. Antalet dagar för extern fortbildning är nu nere på nästan hälften av de rekommenderade tio dagarna extern fortbildning. En av sex specialistläkare uppger i Läkarförbundets undersökningar att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2019. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig även i åt markant mellan de olika regionerna där spannet är mellan 1,8 och 8 dagar. Ingen av regionerna når förbundets mål om 10 dagars extern fortbildning per år.

Antalet timmar per vecka med internutbildning och egen fortbildning ligger konstant på låga nivåer (1 respektive 2 timmar – klart under Läkarförbundets mål på en halv dag i veckan). En av fem specialistläkare uppger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan.

Prata om fortbildning på arbetsplatsen

Vill du ha stöd i hur du som medlem kan prata om fortbildning på din arbetsplats?

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

Nationell reglering i form av föreskrift

Det behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning med en fortbildningsplan för varje läkare. Det ökar möjligheterna för en jämlik vård och hälsa.

Individuell fortbildningsplan

Varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet, där behovet av både extern och intern fortbildning framgår. Det säkerställer att fortbildning ses som en naturlig del av hälso- och sjukvårdsverksamhetens systematiska kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete.

Fortbildningen ska ha medicinskt fokus och inte organisatoriskt eller administrativt. Läkare ska ha en god lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och informationssökning. Alla specialistläkare ska kunna avsätta minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning.

Budget för extern fortbildning

Det ska finnas tillräckliga budgeterade resurser till utbildningar och konferenser för alla specialistläkare, motsvarande minst 10 dagars extern fortbildning per läkare och år. Det ska finnas god tillgång på kurser och konferenser av hög kvalitet.

Extern uppföljning

Att vårdgivare och yrkesföreträdare uppfyller sina skyldigheter måste följas upp externt.  Fortbildningen ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta granskning.

Redovisning av fortbildning vid upphandling

Arbetsgivaren ska erbjuda fortbildning av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Vid upphandling, oavsett driftsform, ska sjukvårdshuvudmannen ställa krav på att anbudsgivaren erbjuder medarbetarna kompetensutveckling i tillräcklig omfattning samt öppet redovisar tidsåtgången.

Leende läkare, Läkarnas kompetens ska hållas hög

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

  • Nationell reglering i form av föreskrift
  • Individuell fortbildningsplan
  • Budget för extern fortbildning
  • Extern uppföljning
  • Redovisning av fortbildning vid upphandling
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare