Hoppa till innehåll

Fortbildning

Fortbildning är kritisk för läkarkårens kompetens. I förlängningen avgör det sjukvårdens kvalitet och säkerhet.

Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet och fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården.

Bra fortbildning är en prioriterad fråga för Läkarförbundet, och vi anser att alla läkare ska ha goda förutsättningar att ta till sig ny kunskap yrkeslivet igenom.


Läkarförbundet samlar över 55 000 medlemmar. Tillsammans kan vi göra skillnad för svensk hälso- och sjukvård och stärka dina villkor. Bli medlem du också!

 

 

 

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

Nationell reglering i form av föreskrift

Det behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning med en fortbildningsplan för varje läkare. Det ökar möjligheterna för en jämlik vård och hälsa.

Individuell fortbildningsplan

Varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet, där behovet av både extern och intern fortbildning framgår. Det säkerställer att fortbildning ses som en naturlig del av hälso- och sjukvårdsverksamhetens systematiska kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete.

Fortbildningen ska ha medicinskt fokus och inte organisatoriskt eller administrativt. Läkare ska ha en god lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och informationssökning. Alla specialistläkare ska kunna avsätta minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning.

Budget för extern fortbildning

Det ska finnas tillräckliga budgeterade resurser till utbildningar och konferenser för alla specialistläkare, motsvarande minst 10 dagars extern fortbildning per läkare och år. Det ska finnas god tillgång på kurser och konferenser av hög kvalitet.

Extern uppföljning

Att vårdgivare och yrkesföreträdare uppfyller sina skyldigheter måste följas upp externt.  Fortbildningen ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta granskning.

Redovisning av fortbildning vid upphandling

Arbetsgivaren ska erbjuda fortbildning av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Vid upphandling, oavsett driftsform, ska sjukvårdshuvudmannen ställa krav på att anbudsgivaren erbjuder medarbetarna kompetensutveckling i tillräcklig omfattning samt öppet redovisar tidsåtgången.

Läs mer om fortbildning

Leende läkare, Läkarnas kompetens ska hållas hög

Läkarförbundets fortbildningspolicy slår fast vad som krävs:

  • Nationell reglering i form av föreskrift
  • Individuell fortbildningsplan
  • Budget för extern fortbildning
  • Extern uppföljning
  • Redovisning av fortbildning vid upphandling
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar