Hoppa till innehåll
Vår politik
Mångfald av vårdgivare

En mångfald av vårdgivare

Läkarförbundet anser att privata alternativ bidrar till hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling. En stor andel av vården tillhandahålls idag av privata alternativ och dessa är uppskattade både av patienter och personal.

Valfrihet, mångfald och konkurrens bidrar till dynamik i den offentligt finansierade sjukvården och skapar drivkrafter att utveckla vårdtjänsterna. Med mer fristående beställare och utförare ökar möjligheten att anpassa vårdstrukturen efter nya förhållanden. Verksamheter ska ha samma villkor oavsett regi och driftsform.

För att kunna erbjuda en jämlik vård på lika villkor med hög kvalitet för hela befolkningen behövs en mångfald av olika vårdgivare avseende både storlek och driftsform. Det bidrar till en utveckling mot jämlik vård, förbättrad folkhälsa och ökad medicinsk kvalitet. En mångfald av olika vårdgivare främjar patientfokus, stärker patienternas valmöjligheter och ökar kontinuitet och tillgänglighet.

Upphandlingar måste ske på ett sätt som innebär att även små professionsstyrda verksamheter kan delta. I vården skapar det innovationskraft för nya arbetssätt och organisering, fler arbetsgivare med olika inriktning och arbetssätt, samt möjligheter för bland andra läkare att driva verksamhet i egen, mer småskalig regi.

En utbyggd primärvård och den öppna specialiserade vården bör utgå från ett nationellt uppdrag som ska kunna anpassas efter regionala och demografiska förhållanden. Finansiering och principer för ersättningar måste diskuteras och bör utgå ifrån en tillitsbaserad styrning mot kvalitet med samma villkor för alla vårdgivare oavsett om det är av region driven verksamhet eller ej. Det är viktigt att systemen för den offentligt finansierade vården är stabila över tid. Stabila system skapar förutsägbarhet för dem som bedriver egen verksamhet i vården, är anställda inom vården och för patienterna.

mångfald i vården bidrar till kvalité och utveckling

Det är viktigt att det finns möjlighet för läkare att under goda villkor helt- eller delvis få sin utbildning hos alla vårdgivare. Vårdgivare som erbjuder utbildningstjänstgöring ska ha adekvat ersättning för sina merkostnader för detta i avtalet med huvudmannen.

Alla verksamheter oavsett driftsform ska erbjudas möjlighet att delta i forskning.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare