Hoppa till innehåll
Förtroendevald
Fackligt ombud och skyddsombud

Fackligt ombud och skyddsombud

De fackliga ombuden på en arbetsplats bevakar och driver arbetsmiljöfrågor och psykiska och sociala frågor, och deltar i samverkan. Det är en viktig roll – men vad innebär den?

Bli fackligt ombud eller skyddsombud

Vill du vara med och påverka din och dina kollegors arbetssituation? Bra! Läkarförbundet är beroende av medlemmarnas engagemang. Utan förtroendevalda, ingen facklig verksamhet.

Skydds-, fackligt- eller arbetsmiljöombuden är arbetstagarnas representanter på arbetsplatserna. Uppgiften är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Ofta måste flera intressenter samverka.

Men vad är skillnaden mellan fackligt ombud och skyddsombud?

Fackligt ombud

Det fackliga ombudet företräder Läkarförbundets medlemmar på sin arbetsplats. I praktiken handlar det om att ge medlemmarna stöd i avtalsfrågor och att vara länken mellan arbetsplatsen och lokalföreningens styrelse. Med tiden får du kanske i uppdrag av lokalförening att vara Läkarförbundets representant i en samverkansgrupp.

Skyddsombud

Till skillnad från ett fackligt ombud så företräder ett skyddsombud, eller arbetsmiljöombud, alla anställda inom sitt skyddsområde i arbetsmiljöfrågor.

Funktionen skyddsombud regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Reglerna är mer omfattande än för fackligt förtroendevalda i allmänhet, och ger rätt till utbildning, den tid som uppdraget kräver, och handlingar och upplysningar som behövs för att genomföra det.

Uppdraget är, som det står i arbetsmiljölagen ”att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö”. Det innebär att som skyddsombud, tillsammans med chefen, resonerar kring vad ni kan göra för att få en bättre arbetsmiljö. Ibland kan det vara att någon kollega mår dåligt av jobbet eller att det råder en obalans mellan uppgifter och resurser som skapar stress och ohälsa för hela arbetsgruppen. Då är det viktigt att uppmärksamma chefen på bristerna.

Med stöd av arbetsmiljölagen kan du som skyddsombud begära åtgärder av arbetsgivaren. Får det ingen effekt kan du gå vidare med begäran till Arbetsmiljöverket som då kan besluta om att arbetsgivaren ska åtgärda riskerna. Denna möjlighet har bara skyddsombud!

Hur gör jag för att bli fackligt ombud eller skyddsombud?

Prata med din lokalförening! Det är alltid styrelsen för lokalföreningen som utser en medlem till fackligt ombud eller skyddsombud. Man kan också få bägge dessa uppdrag.

Utbildning, lagar och avtal

Som skyddsombud behöver du vissa baskunskaper för att kännas dig trygg i sitt förtroendeuppdrag. Läkarförbundet erbjuder regelmässigt bas- och skyddsombudskurser för våra förtroendevalda. Det finns också en digital grundutbildning för den som är ny i uppdraget. Utöver det har Suntarbetsliv en grundläggande arbetsmiljöutbildning och verktyg för chefer och skyddsombud inom arbetsmiljöområdet. Sen har man alltid stöd av sin lokalförening och andra förtroendevalda på arbetsplatsen.

Övergripande om skyddsombud

Saco ger ut en skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud. Den går också igenom skyddsombudets roll, befogenheter och rättigheter.

Läkarförbundets arbetsmiljöenkät

Läkarförbundet genomför regelbundet arbetsmiljöundersökningar. Tyvärr visar resultatet av dessa att läkares arbetsmiljö i många fall brister: arbetstiden räcker inte till, etisk stress utifrån vårdplatsbrist och brist på återhämtning. Här kan du göra skillnad genom att bli förtroendevald. Utöver möjligheten att påverka arbetsplatsen får du med tiden värdefulla kunskaper och erfarenheter som du kommer att ha nytta av under hela din karriär.

Ta del av arbetsmiljörapporten från 2022

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare