Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, instruera och informera de anställda för att undvika risker, men var tar ditt uppdrag vid?

Arbetsmiljölagen (AML)

Arbetsmiljölagen syftar till att reglera arbetstagarens medverkan och samverkan för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, instruera och informera de anställda för att undvika risker, ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet samt anlita den företagshälsovård som behövs.

I detta spelar skyddsombud och fackliga företrädare en viktig roll. Som fackligt förtroendevald är det viktigt att du alltid tänker in arbetsmiljöaspekten – oavsett sammanhang, men väldigt viktigt i just samverkan. Alla medarbetare har samtidigt ett ansvar i medverkandet för en sund arbetsmiljö genom att till exempel delta i arbetsplatsträffar och använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren anvisar.

Vi är varandras arbetsmiljö! Men arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. 

SAM och OSA = bra arbetsmiljö

Två viktiga föreskrifter för er och arbetsgivaren för att uppnå en god arbetsmiljö:

 • SAM – systematiska arbetsmiljöarbetet. Regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 och förkortas ofta SAM
 • OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö, regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2015:4 och förkortas ofta OSA

Se filmen som förklarar mer om organisatorisk och social arbetsmiljö från Suntarbetsliv.


Tips! Suntarbetsliv arbetar på uppdrag av parterna inom KR-sektorn för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa inom kommun- och regionssektorn. På deras webbplats får du inspiration, forskning och praktiska verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats!


Som fackligt förtroendevald är det viktigt att du alltid tänker in arbetsmiljöaspekten – oavsett sammanhang, men väldigt viktigt i just samverkan. Andra viktiga ingredienser är att det upprättas en arbetsmiljöpolicy och att arbetsmiljöansvaret delegeras. Såväl chef som skyddsombud och fackliga företrädare behöver samverka och ha goda kunskaper i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men behöver ofta er hjälp.

Inför varje förändring ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsombuden analysera vilken påverkan förändringar kan ha på de anställdas arbetsmiljö. Förändringen ska riskbedömas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Se till att vara delaktig i det arbetet. Den ska stötas och blötas innan den fastslås och alla ska ha fått komma med input – väl kommunicerad till arbetstagarna! Varför? Jo, för att undvika dyra och negativa konsekvenser på grund av förhastade och ogrundade beslut. Ofta ger arbetsgivaren skenet av att det är bråttom, men ni ser ju till verksamhetens och medarbetarnas bästa! 


Tips! Om du vill fördjupa dina kunskaper ytterligare kan du läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats


Det finns fyra delar i SAM som du ständigt kommer arbeta med; Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.


 • Undersök arbetsmiljön
 • Bedöm riskerna
 • Dokumentera riskerna
 • Åtgärda riskerna
 • Skriv en handlingsplan
 • Kontrollera åtgärder och följ upp

Kom ihåg! SAM är grunden för OSA och handlar om systematiskt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren har enligt AML huvudansvaret för arbetsmiljön i sin verksamhet och i lagen anges också övergripande hur ansvaret ska uppfyllas. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM utvecklar och preciserar hur arbetet med att uppfylla arbetsmiljökraven ska gå till.


Skyddskommitté

På arbetsplatser som regelbundet sysselsätter minst femtio arbetstagare ska det finnas en skyddskommitté. Är man färre anställda så kan arbetstagarna ändå begära att det ska finnas en skyddskommitté.

Skyddskommittén är ett rådgivande organ rörande arbetsmiljöfrågor

Skyddskommitténs uppgift

Skyddskommitténs uppgift är att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsplatsens skyddskommitté ska behandla frågor om

 • företagshälsovård,
 • handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
 • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
 • planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
 • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön och
 • arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten (ej på individnivå) på arbetsstället.

Vilka ingår?

Skyddskommittéarbetet leds av en ordförande som är representant för arbetsgivaren, ofta en chef med mandat och befogenheter att fatta beslut. Till dennes stöd finns normalt en arbetsmiljöstrateg med som sakkunnig. Från arbetstagarna bör representanter för de lokala facken ingå. Finns det inget lokalt fack utser arbetstagarna själva sina representanter. Utöver dessa ska skyddsombud också medverka på skyddskommittémötena. På större arbetsplatser med flera skyddsombud kan det vara huvudskyddsombudet som representerar skyddsombuden i kommittén.

Inom regionerna finns ofta samverkansavtal som reglerar vilka samverkansgrupper som är tillika skyddskommittéer och hur representationen ska se ut.


Stöd i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du lag, föreskrifter och en mängd annan information som kan fungera som bra stöd för dig och arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.

Det finns partsgemensamma samarbeten för ett konstruktivt arbetsmiljöarbete. Webbplatser nedan innehåller mycket kunskap och praktiska verktyg som kan vara av värde för dig i din roll.

Nästa steg

Har du hängt med? Kapitlet om arbetsmiljö var det sista i denna introduktionskurs. Det sista du behöver göra för att fullfölja kursen är ett test.