Hoppa till innehåll

Det fackliga inflytandet

Även om det är arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten och leder arbetet har du som fackligt förtroendevald inflytande i verksamheten. Du som är läkare och förtroendevald har ofta kunskap om verksamheten och de anställda, som arbetsgivaren inte skulle få del av utan dialog med facket.

Medbestämmandelagen (MBL)

– en av den svenska modellens grundstenar

Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att det finns fackliga organisationer som tillsammans med arbetsgivarna reglerar frågor och löser problem. En av grundstenarna för den svenska modellen är medbestämmandelagen. Lagen reglerar den grundläggande föreningsrätten, arbetsgivarens information- och förhandlingsskyldighet och möjligheten att teckna lokala och centrala kollektivavtal.

MBL är det viktigaste verktyget för dig som förtroendevald. Lagen ger fackförbunden rätt att få information och insyn i arbetsgivarens verksamhet och planeringsarbete samtidigt som den ger samt ge möjlighet för oss att påverka verksamhetens utveckling. Genom MBL har fackligt medbestämmande blivit en naturlig del av beslutsprocessen på svenska arbetsplatser.

MBL är även grunden till den kollektiva avtalsrätten, alltså de kollektivavtal ni har på era arbetsplatser idag. Även om många arbetsplatser har samverkansavtal så är det ändå viktigt att ha koll på vissa paragrafer i MBL för att förstå hur MBL och samverkan hänger ihop.

Även om det är arbetsgivaren som ansvarar för verksamheten och leder arbetet har arbetstagarna, genom sina fackliga förtroendevalda, möjlighet att påverka och komma med förslag. Förtroendevalda har ofta kunskap om verksamheten och de anställda som arbetsgivaren inte skulle få del av utan denna dialog. Detta leder till bättre beslut i och med att även arbetstagarnas perspektiv kommer fram i beslutsfattandet inom verksamheten. En klok arbetsgivare förstår därför det stora värde som medarbetarnas synpunkter innebär för beslutsprocessen.

Ni som är förtroendevalda gör stor skillnad för vilket beslut som slutligen fattas!

Behovet av insyn och medbestämmande

För att ni ska kunna företräda medlemmarnas intresse på ett effektivt sätt krävs det att ni ges insyn i verksamheten. Det är därför viktigt att MBL-förhandlingar inte bara ses som en formaliafråga som måste hanteras när arbetsgivaren i praktiken redan har tagit sitt beslut.

Vissa arbetsgivare tror att MBL endast innebär att de behöver signalera när de ska förändra någonting inom verksamheten och det är därför viktigt att ni kommer in tidigt i beslutsprocessen.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla alla frågor som har en sådan innebörd och omfattning att man bör räkna med att den fackliga organisationen vill förhandla frågan. De frågor som är av betydelse för verksamheten är givetvis även av betydelse för er som arbetar i verksamheten.

Verktyg för fackligt inflytande

Följande regelverk är till nytta för dig i ditt fackliga uppdrag. Vi kommer att fördjupa oss i dessa under den Fackliga baskursen.

Samverkan

Samverkan innebär kontinuerlig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande arbetsplatsens utveckling som särskilt syftar till att lyfta kopplingen mellan arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Tanken är att man i samverkan ska ta tillvara arbetstagarnas engagemang genom att göra er delaktiga. Samverkan ger helt enkelt arbetstagarna en chans att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete då chefen får bättre underlag att fatta bra beslut.

Samverkan effektiviserar beslutsfattandet i och med att det innebär att flera förbund kan förhandla med arbetsgivaren samtidigt.

Samverkansavtalet ersätter informationsskyldigheten i 19 § MBL, förhandlingsskyldigheten i 11 § MBL samt 38 § MBL om inhyrning av konsult. Samverkansavtalet ersätter även samverkan enligt 6 kapitlet i Arbetsmiljölagen och ibland även delar av diskrimineringslagen.

Till skillnad från rätten till förhandling, information och insyn som ges i MBL är samverkan inte reglerad i lag. Samverkan förutsätter därför att det har tecknats ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och lokalföreningen.

Hur ser det ut på din arbetsplats? 

Har ni ett samverkansavtal? Vem hos er har mandat att teckna samverkansavtal?

Samverkan på flera nivåer

Samverkan sker på individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Strukturen i det centrala avtalet bygger på dialog mellan chef och medarbetare, arbetsplatsträff och lokal respektive central (lokal) samverkansgrupp.

I den lokala samverkansgruppen hanterar ni frågor med koppling till verksamheten. Lokala samverkansgrupper kan finnas på flera nivåer inom organisationen och ska anpassas utifrån hur organisationen och beslutsprocesserna ser ut på din arbetsplats. Den lokala samverkansgruppen kan även utgöra skyddskommitté.

Den centrala samverkansgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkanssystemet och arbetsmiljöarbetet organiseras lokalt samt för frågor som berör organisationen som helhet.

Vad är fördelarna med samverkan?

  • Väl fungerande samverkan kan vara tidseffektivt, arbetsgivaren inte behöver förhandla med varje förbund enskilt
  • Samverkansavtalet ersätter paragraf 19 § (informationsskyldigheten) och 11 § (förhandlingsskyldigheten )i MBL (och 38 §, inhyrning av konsult)
  • Genom samverkansavtalet uppfylls kravet på samverkan enligt 3 kap. 1a § AML – Mycket fokus på arbetsmiljöfrågor!
  • Syftet med samverkansavtalet är att tillvarata medarbetarnas engagemang och delaktighet
  • Förutsättningar för varje medarbetares möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete

Samverkan kontra förhandling enligt MBL

Samverkan bygger på att arbetstagarnas kunskap och engagemang tas tillvara och att frågor behandlas av de som är direkt berörda så tidigt som möjligt. Samverkan kan omfatta det mesta som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Verksamhetens utveckling, utmaningar och vilka konsekvenser det får för er som arbetar där är några exempel på vad samverkan omfattar.

Ärenden som rör förflyttning, omplacering, uppsägning och avsked av enskilda arbetstagare ska dock inte hanteras i samverkan. Frågor som till exempel rör förändringar i verksamheten och som berör flera individer ska däremot typiskt sett tas upp i samverkan. Samverkan är även en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med systematisk patientsäkerhet.

Om du eller arbetsgivaren bedömer att en fråga inte lämpar sig för samverkan kan du fortfarande begära att frågan i sin helhet istället ska förhandlas enligt MBL. Detta kan bland annat ske om det gäller en fråga som enbart berör Läkarförbundet. Om du vill att en fråga ska MBL-förhandlas istället för att samverkas behöver arbetsgivaren meddelas senast under det första samverkanstillfället.

Är ni fortsatt oeniga efter avslutad lokal samverkan så kan central förhandling enligt 14 § MBL påkallas om inte annat framgår av ert lokala samverkansavtal.


Tänk på! Du kan alltid vända dig till din lokala förening eller till medlemsrådgivningen om du behöver stöd.


Du gör skillnad!

Du som förtroendevald har chansen att bidra med din kunskap i samverkan och förhandling. Din insats kan göra verklig skillnad i arbetet med att förbättra arbetsvillkoren för läkare!

Gå vidare till nästa modul

För att kunna besvara en fråga, kanske från en medlem som undrar vad som gäller med ersättning vid jour, är det viktigt att förstå hur regelverket hänger ihop, så att du inte går vilse. Vi beräknar att modulen tar cirka 30 minuter att genomföra.