Hoppa till innehåll
Facklig introduktionskurs
Rollen som fackligt förtroendevald

Rollen som fackligt förtroendevald

Din roll kan innebära rätt att delta i förhandling för såväl kollektiv som individ. Som förtroendevald har du (under vissa omständigheter) rätt till ledighet från din arbetsgivare för att utföra ditt fackliga uppdrag så som t ex förhandling. Det är viktigt att du känner till reglerna för att kunna ta vara på den rätten.

Att vara fackligt förtroendevald

Det innebär att:

  • Du har valts på arbetsplatsen, vilket har godkänts av lokalföreningen.
  • En ledamot i lokalföreningen ska skriftligt anmäla dig som fackligt förtroendevald till din arbetsgivare och till vårt medlemsregister.
  • Du är facklig företrädare för Läkarförbundet och har rätt att företräda dina medlemmar i fackliga frågor gentemot arbetsgivaren på din arbetsplats.
  • Du utgör med andra ord en lokal motpart i förhållande till din arbetsgivare/chef.
  • Dina rättigheter regleras i Förtroendemannalagen(FML)

Fackliga frågor innebär att du har mandat att företräda dina medlemmar i förhållandet till arbetsgivaren, alltså i frågor som rör dennes arbete, arbetsförhållande och anställningsvillkor.


Tips: Ni kan vara fler arbetsplatsombud för Läkarförbundet på en arbetsplats. Det kan underlätta för er att dela upp arbetet, till exempel kan en av er sitta i samverkan och den andra arbetar med löneöversyn.

Tänk på: Sträva efter ett bra samarbete med andra förbund som till exempel Vårdförbundet eller Kommunal för att göra gemensam sak och driva eller hjälpas åt i en facklig fråga.


 

Skillnaden mellan fackligt förtroendevald och skyddsombud

En del fackligt förtroendevalda utses även som skyddsombud av de lokala föreningarna. Det är viktigt att du vet vilka roller du har eftersom de påverkar vem du representerar och vilket mandat du har.

 Fackligt förtroendevald

Skyddsombud

Utses av facklig organisation/läkarföreningUtses av facklig organisation/läkarförening
eller av medarbetare om facklig
organisation/läkarförening saknas
Skriftligt anmäld av lokalförening
till arbetsgivaren 
Skriftligt anmäld av lokalförening
till arbetsgivaren
 
Företräder medlemmar i fackliga frågorFöreträder samtliga anställda på
arbetsstället, även oorganiserade
 
Frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare.
Endast arbetsmiljöfrågor 
Rättigheter enligt FörtroendemannalagenRättigheter enligt Arbetsmiljölagen
Saknar rätt att stoppa verksamhetenKan i vissa fall stoppa verksamheten 

Är du även skyddsombud rekommenderar vi dig att gå förbundets skyddsombudskurs för att lära dig mer om rollen.


Tips till dig som är fackligt förtroendevald: samarbeta med skyddsombud i olika frågor och ärenden.

Tänk  på: arbetsmiljöfrågor ska alltid finnas med på dagordningen i möten/samverkan/förhandlingar.


 

Klinikombud

Klinikombud är ett välanvänt begrepp inom Läkarförbundet men rollen som klinikombud ger inga rättigheter enligt lagstiftningen. Det är därför viktigt för dig att veta, eller ta reda på, vad rollen innefattar för uppgifter och mandat. Du kan vara det ena, det andra, eller båda samtidigt. Det är viktigt att du känner dig trygg med vad som ingår i ditt uppdrag, men också att såväl dina kollegor som din arbetsgivare vet vad du har för roll och mandat.

Se till att dina roller är registrerade i medlemsregistret – prata med din lokalförening och din arbetsgivare!

Förtroendemannalagen (FML)

Den svenska modellen bygger på att det finns två parter, en arbetsgivarsida och en arbetstagarsida. För inflytande på lokal nivå förutsätter det att det finns lokala fackliga företrädare.

Mot bakgrund av detta finns FML, det är en lag som ska skydda fackligt förtroendevalda för att du ska kunna verka i sitt uppdrag. Lagen ger dig vissa rättigheter gentemot arbetsgivaren, bland annat rätt till ledighet.

Rätt till ledighet

Som förtroendevald har du rätt till ledighet i den mån det fordras i det fackliga uppdraget. Det innebär att du har rätt till ledighet för att gå på samverkan och förhandlingar, genomföra förberedelse- och efterarbete, ha kontakt med medlemmar och delta i facklig utbildning. Du har även rätt till ledighet för att gå på möten styrelsemöten, årsmöten med mera.

Ledighetens omfattning ska vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Vid avvägning vad som är skäligt skall de fackliga behoven bedömas bland annat mot bakgrund av antalet arbetstagare på arbetsplatsen, arbetsstyrkans sammansättning och arbetets art. Det påverkas av vad som händer på arbetsplatsen, till exempel en stor omorganisation motiverar vanligen mer facklig tid för att förhandla, träffa medlemmar med mera. Även en nystartad förening kan behöva mer tid för att organisera sig, bygga rutiner och gå utbildningar.

 


Tänk på! Det är viktigt med dialog med arbetsgivaren om omfattning och förläggning. Vissa saker kan du inte styra om exempelvis arbetsgivaren kallar till förhandling.

Vissa kan behöva komma överens med arbetsgivaren när det ska skötas. Har du en bestämd tid avsatt varje vecka, eller får du ta tiden när du behöver den? 


Om det fackliga arbetet är kopplat till den egna arbetsplatsen står arbetsgivaren för ersättningen. Du har då rätt till ledighet från ditt ordinarie arbete utan löneavdrag. Detta gäller även om du deltar i facklig utbildning, eftersom utbildningen är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt och utgöra en jämbördig motpart till arbetsgivaren.  

Om du inte har rätt till betald ledighet från arbetsgivaren kan du ibland få ersättning av lokalföreningen eller förbundet istället. Fråga oss vad som gäller om du är osäker!  


TIPS! För den som är nyfiken och intresserad finns lagtext att läsa. Klicka på bilden nedan för att gå till fullständig text.


Fackligt inflytande på arbetsplatsen

Gå vidare i utbildningen

Arbetsgivaren ansvarar för verksamheten och leder arbetet men du som fackligt förtroendevald får inflytande i verksamheten eftersom att du som förtroendeval har kunskap om verksamheten och de anställda som arbetsgivaren inte skulle få del av utan denna dialog.