Hoppa till innehåll
Uppdaterad: 10 feb kl 14:04

Skyddsombud och covid-19

Läkarförbundets centrala kansli får frågor om hur coronapandemin ska hanteras utifrån arbetsmiljöaspekter och uppdraget som skyddsombud.

Läkarförbundet genomför ett antal digitala nätverksmöten för förbundets skyddsombud. Syftet har varit information, frågor och erfarenhetsutbyte om arbetsmiljö- och skyddsombudsfrågor.

Frågor för skyddsombud

Som skyddsombud ska du företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor genom att i ditt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §”.  

I arbetsrätten anges att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Arbetsledningsrätten är inte oinskränkt utan påverkas av lagar, kollektivavtal och praxis.
Det kan till exempel handla om fackförbundens rätt till inflytande genom medbestämmandelagen, men ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer.  

Skyddsombud däremot har med stöd av arbetsmiljölagen givits starka befogenheter som inskränker arbetsgivarens arbetsledningsrätt vad avser risker i arbetsmiljön. 

Skyddsombud kan vid ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” avbryta arbetet.

Det är ett unikt mandat som skyddsombud har i jämförelse med andra fackliga förtroendeuppdrag. Skyddsombud kan också med stöd av arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder rörande risker i arbetsmiljön och gör inte arbetsgivaren det kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket för prövande om föreläggande eller förbud. 

För att i juridiskt perspektiv få rättigheterna som skyddsombud är det viktigt att du är utsedd på rätt sätt. Det är lokalföreningen som utser skyddsombud och anmäler valet om skyddsombud och skyddsområde till arbetsgivaren. Först då får du ditt riktiga mandat! 

Nej, om du haft fog för att avbryta arbetet kan du inte bli ersättningsskyldig. Detta oaktat om Arbetsmiljöverket delar din bedömning eller häver stoppet. 

Nej. 

Ja, skyddet av arbetsgivarens medarbetare är i tider av stor påfrestning om möjligt ännu viktigare än under den normala vardagslunken! För om man inte ser till personalens arbetsmiljö och säkerhet, vem ska då ta han om patienterna om personalen slås ut?

I kristider är man starkt behjälplig av en sedan tidigare stark säkerhetskultur. Det underlättar avsevärt att det finns en vana, och fungerande samverkanskanaler, att föra dialog kring arbetsmiljön. En god arbetsmiljö kommer sällan av sig själv. Än mindre i kristider. Däremot kan man behöva skruva upp tempot avsevärt och kanske lägga en del formalistiska krav åt sidan.
Tänk tillsammans och var pragmatiska!

Skyddsombud företräder samtliga arbetstagare inom sitt skyddsområde.

Det innefattar läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, praktikanter, hyrläkare, chefer med flera, oaktat om de är med i facket eller ej.

Det kan dock finnas överenskommelser mellan de lokala facken att en i första hand företräder sin yrkesgrupp (Läkarförbundet – läkare, Vårdförbundet – sjuksköterskor och så vidare).

Är du osäker, kolla med din lokalförening.

Nej. Arbetsmiljölagen rör bara förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Däremot skapar ofta en god arbetsmiljö också en god patientsäkerhet.

Så argumentationsmässigt går det att påtala sambandet men du kan inte som skyddsombud begära åtgärder med att endast hänvisa till patientsäkerheten.

Arbetsgivare och fack har ett gemensamt ansvar att utbilda skyddsombuden. Men det är kanske inte läge att gå en arbetsmiljökurs just nu …

Du ska därför prata med andra skyddsombud och huvudskyddsombudet för stöd.

Du kan också få råd av din lokalförening. Medlemsrådgivningen på kansliet ger också råd. Skicka ett mejl till medlemsradgivningen@slf.se eller ring det särskilda numret för förtroendevalda 08-790 35 20.

Skyddsområde är de lokaler eller den verksamhet där du som skyddsombud har att ”vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §”.

Förenklat förklarat delas till exempel:
Ett sjukhus, arbetsstället enligt arbetsmiljölagen in i skyddsområden. Varje skyddsområde ska ha ett skyddsombud och helst också en ersättare.

Skyddsområdesindelningen kommer arbetsgivare och fack lämpligen överens om i skyddskommittén. Om man inte kan ensas är det facket/-en som ytterst bestämmer hur indelningen ska se ut. Detta eftersom det är facken som ska bemanna skyddsområdena med skyddsombud.

Om du är osäker på vilket som är ditt skyddsområde ska du prata med lokalföreningen.

På ett arbetsställe (till exempel sjukhuset) där det finns fler än ett skyddsombud ska det utses ett huvudskyddsombud. Det är ofta huvudskyddsombudet som representerar skyddsombuden i skyddskommitté/samverkansgrupp. Huvudskyddsombudet har inte givits några andra mandat, i förhållande till ett lokalt skyddsombud, än att första hand överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Därutöver har huvudskyddsombudet i uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Huvudskyddsombudet är därmed inte ett ”överskyddsombud”. I dessa tider är nog huvudskyddsombudets samordningsuppgift viktigare än någonsin.

Observera dock att vare sig huvudskyddsombud, arbetsgivare eller fack inte kan lägga en hämsko över ett skyddsombuds vakande över arbetsmiljön inom sitt skyddsområde. Det anses nämligen som att skyddsombud hindras, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen.

Verktyg för löpande arbetsmiljöarbete

Stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt i tuffa pandemivården.

Skyddsombud och covid-19

Det finns flera kommunikationskanaler med skyddsombuden för erfarenhetsutbyte och att skyddsombuden ska kunna ställa frågor, denna sida är en av dem.

För att det här ska vara möjligt krävs ett antal åtgärder från skyddsombuden:

  • Gå med i Läkarförbundets Facebookgrupp för skyddsombud. Där ställer du frågor och delar med dig av erfarenheter kring hur ni exempelvis arbetar med omfördelning av skyddsutrustning på din arbetsplats.
  • Ta del av informationen om covid-19 på vår webbplats.
  • Se till att lokalföreningen har rätt kontaktuppgifter till dig.
  • Var beredd att framöver delta på digitalt nätverksmöte för skyddsombud.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare