Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Vägledning för skyddsombud

Här finns vägledning till dig som utsetts till skyddsombud.

Vilka rättigheter och skyldigheter har skyddsombudet?

Skyddsombudet ska vara arbetstagarnas representant på arbetsplatsen. Syftet är att arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombudet ska vaka över arbetsförhållandena för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet samt att arbetsgivaren uppfyller kraven om systematiskt arbetsmiljöarbete.

En viktig uppgift är att delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler, arbetsmetoder, arbetsorganisation med mera. Att bevaka frågor om arbetstider ingår också i uppdraget, liksom psykiska och sociala frågor, till exempel stress.

Skyddsombudet ska delta vid skyddsronderna (arbetsmiljöronderna) och vid eventuella arbetsskadeutredningar. Den kan också företräda arbetstagarna vid arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Ett skyddsombud kan begära att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. Som exempel kan nämnas undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och mätningar av anestesigaser och kan också påkalla Arbetsmiljöinspektionens ingripande.

Skyddsombudet har rätt att få utbildning och rätt till den ledighet med bibehållna anställningsförmåner som fordras för uppdraget. De har rätt att få handlingar och de upplysningar som behövs för sitt uppdrag. Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombudet om betydelsefulla ändringar i arbetsmiljön.

Skyddsombudet utses av den lokala läkarföreningen eller – där det finns ett SACO-samarbete – av SACO-föreningen.

Regler: I kapitel 6 i arbetsmiljölagen finns reglerna om skyddsombudets rättigheter och skyldigheter.

Att vara skyddsombud

Övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om skyddsronder – arbetsmiljöronder

Ett sätt att kontrollera arbetsmiljön är att genomföra skyddsronder – i dagligt tal ofta benämnda arbetsmiljöronder.

Skyddsrond innebär att arbetsledning och skyddsombud tillsammans går igenom skyddsområdet för att upptäcka brister i arbetsmiljön. Innan skyddsronden påbörjas bör skyddsombudet ha gjort en egen bedömning av arbetsmiljön.

Syftet med denna är att ta reda på eventuella problem eller brister men också att ge arbetskamraterna tillfälle att diskutera sin arbetsmiljö med sitt eget skyddsombud. Det är ofta en viktig uppgift för skyddsombudet att bevaka att beslutade åtgärder om att undanröja arbetsmiljöbrister verkligen genomförs.

Skyddsronder bör genomföras regelbundet. Skyddsronden ska dokumenteras, gärna i form av ett protokoll.

Företagshälsovården brukar också ha förslag till enkäter och kan också ofta genomföra kontrollen i samverkan med arbetsgivare och skyddsombud.

När arbetsgivaren har undersökt riskerna eller när skyddsronden är genomförd, går det lättare att prioritera insatser och utse ansvariga för eventuella åtgärder.

Hur kan skyddsombudet driva ett arbetsmiljöärende?

Nedan visas överskådligt en arbetsmiljöfrågas väg. Skyddsombudet har möjlighet att påtala arbetsmiljöbrister av vilken typ som helst och kan i sista hand påkalla ingripande med föreläggande eller förbud av Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljöinspektionen. Det är viktigt att formalia följs och att de är konkreta i sina krav. Något som också är viktigt är att de lämnar förslag till tänkbara åtgärder, när så är möjligt.

I många fall kan det vara osäkert eller oklart vilka åtgärder som rimligen kan begäras. Tveka inte att ta underhandskontakt med andra skyddsombud, företagshälsovården, handläggare på Arbetsmiljöinspektionen, din lokala läkarförening och Läkarförbundet. Det gäller speciellt om skyddsombudet avser att formellt påkalla ingripande av Arbetsmiljöinspektionen enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen.

I bilaga 1 och 2 på sid 26 (i arbetsmiljölagen) finns en ”mall” för hur en framställan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen kan se ut.

Om inte skyddsombudet och den närmaste arbetsledningen kan enas hur en arbetsmiljöfråga ska lösas, kan skyddsombudet påkalla att den behandlas i skyddskommittén eller samverkansgruppen. Kan inte kommittén eller samverkansgruppen enas om beslut, skall frågan på begäran av ledamot överlämnas till Arbetsmiljöverket.

Observera att Arbetsmiljöverket normalt bara lämnar råd och synpunkter när ärendet är överlämnas till dem från ledamot i skyddskommittén/samverkansgruppen.

Regler: Kapitel 6, paragraf 6 a i arbetsmiljölagen. Se även paragraf 7, som reglerar skyddsombudets rätt att avbryta farligt arbete. Om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare se kap 3, § 1 a arbetsmiljölagen samt paragraf 4 i (AFS 2001:1). Se även § 9 arbetsmiljöförordningen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som har till uppgift att se till att arbetsmiljölagen följs. Arbetsmiljöverket har möjlighet att kan ge arbetsgivare förbud eller förelägganden om det krävs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Inspektioner för att kontrollera arbetsmiljön Arbetsmiljöinspektionen sköter den regionala tillsynen. De gör inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera arbetsmiljön och ingripa om så behövs. De besöker de arbetsgivare där de bedömer att riskerna för ohälsa och olycksfall är störst. Ofta fokuserar de på något aktuellt arbetsmiljöproblem.

Kontaktuppgifter till arbetsmiljöinspektionen

Tips till skyddsombudet

  • Ta kontakt med de arbetsmiljöinspektörer som har tillsyn över hälso- och sjukvården lokalt. De är kunniga och kan ge praktiska tips på problemlösning. De kan också informera om hur du formellt driver ett arbetsmiljöärende.
  • Delta vid Arbetsmiljöinspektionens tillsyn. Berätta för dem vilka brister som finns. De brukar också ställa upp på enskilda samtal.
  • Medverka aktivt till att Arbetsmiljöinspektionens krav uppfylls.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare