Hoppa till innehåll

Arbete med miljö och hållbarhet

Läkarförbundet arbetar aktivt med internationellt påverkansarbete i samverkan och bevakar frågor om miljö och hållbarhet.

Miljö och hållbarhet

Läkarförbundets internationella miljö- och hållbarhetsarbete

WHO har slagit fast att den globala uppvärmningen får konsekvenser för folkhälsan och medför allvarliga hälsorisker. Som exempel ökar dödsfall på grund av värmeböljor och extremväder, liksom förändrad förekomst av olika infektionssjukdomar.

I Läkarförbundets externa arbete med miljö- och hållbarhet ligger fokus framför allt på de miljöaspekter som läkarna kan styra över i sin profession; exempelvis de globala målen för hållbar utveckling om god hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och allas rätt till utbildning. Ett annat exempel på detta är en ansvarsfull läkemedelsförskrivning för att minska läkemedelspåverkan på miljön.

Läkarförbundet arbetar internationellt med dessa frågor då klimatets hälsoeffekter är globala. Arbetet sker främst i samverkan med klimatarbetsgrupperna inom WMA och CPME. Därutöver bevakar förbundet även klimatfrågor som behandlas på WHO och ECDC.

Världen över jobbar fackförbunden för en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor. Världsfacket ITUC, där förbundet verkar via Saco, slår vakt om fackens avgörande roll för en skarpare klimatpolitik. Läkarförbundet är representerad i samverkansrådet Saco Global där internationella fackliga utvecklingsfrågor, däribland klimatutmaningar, diskuteras inom Sacos medlemsförbund.

Läkarförbundets aktuella aktiviteter inom miljö och hållbarhet

CPME:s arbetsgrupp for Climate Change den 25 mars 2022

EU har vidtagit ytterligare steg för att agera på klimatförändringarnas hälsoeffekter genom bland annat EU4Health-programmet och inrättandet av European Climate and Health Observatory, samordnat av Europeiska miljöbyrån (EEA). I ett vidare europeiskt sammanhang främjar WHO:s europeiska regions arbetsgrupp för miljö- och hälsofrågor integrationen av klimatfrågor på hälsoagendor.
Rapporten Lancet Countdown i Europa övervakar klimatförändringar inom olika domäner. CPME har bidragit till fyra Lancet Countdown policyöversikter. De har fokuserat på olika hälsorelaterade ämnen som värme och värmeböljor, urbana grönområden, energisystem, kolavveckling, luftföroreningar, infektionssjukdomar, klimatförändringar på stadsnivå, hälsorelaterade ekonomiska kostnader, klimatberoende myggburen sjukdomsöverföring och mediabevakningen av klimatförändringar och hälsa.
I november 2021 beslutade CPME att inrätta en ny arbetsgrupp för att revidera CPME:s klimatpolicy då den tidigare CPME-policyn är från 2009. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i samband med CPME:s vårmöte i mars 2022 och policyn planeras vara färdig våren 2023. Läkarförbundet deltar aktivt i denna arbetsgrupp.

Internationellt webinarium om läkemedlens påverkan på miljön 31 mars 2022

Sofia Rydgren Stale var inbjuden som talare i ett internationellt webinarium om läkemedlens påverkan på miljön som arrangerades av FEAM, Federation of European Academies of Medicine. Ett av huvudmålen för Europeiska kommissionens läkemedelsstrategi 2020 syftar till att garantera att framtida innovationer, vetenskap och teknik inom läkemedelsområdet tillgodoser patienters behov samtidigt som de minskar miljöavtrycket. Därför hade FEAM bjudit in sakkunniga, beslutsfattare, företrädare för industrin och det civila samhället för att utbyta åsikter och öka medvetenheten om läkemedlens påverkan på miljön, ge praktiska rekommendationer om hur man bättre kan hantera och minska slöseriet med läkemedel i miljön.
Sofia Rydgren Stale representerade den europeiska läkarorganisationen CPME och hon talade bl a om att läkare bör informera patienter om att utgångna eller oanvända läkemedel ska återlämnas för lämplig kassering. Hälso- och sjukvårdspersonal måste också få fortbildning om den senaste utvecklingen inom läkemedelsområdet och god praxis för att minimera läkemedels negativa påverkan på miljön. De bör förses med tydliga, evidensbaserade riktlinjer för förskrivning av läkemedel som utgör risk för miljön.
Webinariet kan ses i sin helhet på Youtube.

WMA Environment Caucus 6 april 2022

Läkarförbundet deltog i april i WMAs s.k. Environment Caucus, ett forum för diskussion av klimat- och miljöfrågor.

Under mötet diskuterades WMAs arbete under klimatkonferensen COP26 i Glasgow hösten 2021 och det konstaterades att det under konferensen fanns ett större intresse än tidigare av att diskutera klimatförändringarnas hälsoeffekter. Förhoppningsvis förstärks detta intresse ytterligare under nästa klimatkonferens, COP27, i november 2022. WMA hoppas kunna skicka en delegation även till den konferensen.

Vidare diskuterades uppropet Healthy Climate Prescription, som uppmanar länder och regeringar att vidta åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och att bygga in hälso- och jämlikhetsaspekter i sina klimatåtgärder. Uppropet, som stöds av WHO, har undertecknats av WMA, liksom av bl.a. norska och danska läkarförbunden. Läkarförbundet undertecknade uppropet den 20 april 2022.

Därutöver lyftes intiativet My Green Doctor, som syftar till att hjälpa vårdgivare att göra en grön omställning av sin verksamhet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar