Hoppa till innehåll

Våra medlemmar gör sitt bästa för att det inte ska få allvarliga konsekvenser för patienterna. Resultaten av vår undersökning är en varningssignal som vårdens beslutsfattare behöver ta på allvar. Vården är just nu i en ohållbar situation där den som behöver vård allt för ofta skickas hem för att någon med större behov måste få gå före. Det skapar en etisk stress och ohållbar arbetsmiljö för vårdens personal, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet. 

Enkäten visar bland annat att: 

  • 1 av 7 tvingas skicka hem patienter som borde lagts in, varje vecka 
  • 1 av 5 tvingas skriva ut patienter för tidigt, varje vecka 
  • 2 av 5 tvingas varje vecka lägga in patienter på en annan avdelning än den där patienten medicinskt hör hemma 
  • 2 av 5 tvingas varje vecka låta patienter vårdas utan vårdplats, detta är en rejäl försämring jämfört med mätningen 2019 

BakgrundEnkäten skickades våren 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma hälsooch sjukvården, 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens  42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma alla lokalföreningar regioner. Frågorna om vårplatsbrist har besvarats av sjukhusläkare som har en tjänst där vårdplats frågan är aktuell. 

Rapporten ”Vårdplatsbristen har förvärrats”, bifogas.