Hoppa till innehåll

Nu uppmanar Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet regeringen att i enlighet med praxis agera på tillkännagivandet.

– Vi i Svenska Läkaresällskapet har utrett regleringsfrågan och landat i slutsatsen att det behövs ett förtydligande av gällande rätt kring vårdgivarens ansvar. Därför uppmanar vi nu regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i nuvarande ledningsföreskrifter. Vi vill dessutom att regeringen ger IVO i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

– Sedan 2004 har antalet externa fortbildningsdagar för våra medlemmar närapå halverats. I vissa regioner och inom vissa specialiteter är fortbildningen som läkarna får nere på oacceptabelt låga nivåer. Regeringen menar att arbetsgivarna har ett ansvar, men när ansvaret inte är tydligt reglerat är det enkelt för arbetsgivarna att smita undan, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Både Tobias Alvén och Sofia Rydgren Stale betonar att frågan om läkares fortbildning i slutänden är en fråga om patientsäkerhet.

Läs mer här:

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbunds brev till socialminister Lena Hallengren (Bifogas)

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. Socialutskottets betänkande 2021/22: SoU14 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kompetensforsorjning-inom-halso–och-sjukvarden-m_H901SoU14

Reglering som stöd för läkares fortbildning. Svenska Läkaresällskapet 2022
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/sls-rapport-reglering-som-stod-for-lakares-fortbildning-2022_rattesle_sid11_p3_4_2022-02-18.pdf

Fortbildningsenkät 2020, Sveriges Läkarförbund
https://slf.se/app/uploads/2021/03/fortbildningsenkat-2020-1.pdf