Hoppa till innehåll

Läkarförbundet i Almedalen 2024

Läkarförbundet är på plats i Almedalen och bjuder på ett fullspäckat program i tältet på Slottsterassen 6.

Tillsammans med våra delföreningar bjuder vi på seminarier om primärvården, bristen på utbildningstjänster för läkare på väg mot specialistbevis, hur Sveriges inträde i Nato påverkan sjukvården samt hur den vetenskapliga grunden till rekommendationerna kring små barns skärmtid ser ut, samt mycket mer.

Hitta till Läkarförbundet i Almedalen

Sofia Rydgren Stale
Överläkare i psykiatri och Läkarförbundets ordförande. Sofia är förbundets huvudtalesperson och kan prata inom alla områden, både professionsfrågor, sjukvårdspolitik och villkorsfrågor.
Lars Rocksén
Specialistläkare i anestesi och intensivvård på Örnsköldsviks sjukhus i Region Västernorrland, första vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande för förbundets Råd för läkemedel och medicinteknik. Lars pratar gärna om läkemedelspolitik, sjukvårdsorganisation och beredskapsfrågor.
Marina Tuutma
Specialistläkare i allmänmedicin, andre vice ordförande i Läkarförbundet, ordförande digitaliseringsrådet. Tidigare statlig utredare Rätt förutsättningar för sjukskrivning. Marina pratar gärna om primärvården, äldrevården, vårdens digitalisering samt sjukskrivningsfrågor.
Tina Crafoord
Överläkare i anestesi- och intensivvård i Värmland, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande för Sveriges läkarförbunds Chefsförening och Head of Delegation för Sverige i CPME, Comité Permanent des Médecins Européens. Tina pratar gärna om ledning och framtidsutveckling och om chef- och ledarskap.
Emelie Hultberg
Överläkare obstetrik och gynekologi. Ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd. Emelie pratar gärna om utbildnings-, fortbildnings- och forskningsfrågor.
Elin Karlsson
Överläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus, ledamot i förbundsstyrelse och Läkarförbundets förhandlingsdelegation samt ordförande Sjukhusläkarna. Elin pratar gärna om sjukhusvård, vårdplatsbrist, köer till vård och behandling och jämlik vård.
Christofer Lindholm
Specialistläkare Anestesi och intensivvård. Ordförande för Etik- och ansvarsrådet i Läkarförbundet. Christofer pratar gärna om etiska frågor kopplat till läkaryrket.
Martin Macek
Läkarstudent och adjungerad till förbundsstyrelsen samt ordförande Läkarförbundet student. Martin pratar gärna om läkarstudenters utbildnings-,arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor.
slf_logo

Boka in Läkarförbundet i Almedalen

Vill du boka en representant från Läkarförbundet till ditt seminarium eller på annat sätt komma i kontakt med oss? Mejla din förfrågan till Hediye Güsel, kommunikationschef.

Våra seminarier i Almedalen

Här listar vi de seminarier som arrangeras av Läkarförbundet eller någon av våra delföreningar. Alla seminarier livesänds på Läkarförbundets Facebooksida.


Vad innebär Natos krav på svensk sjukvård?

När: onsdag 26 juni kl. 8:40 – 9:30 

Arrangör: Läkarförbundet

Vad innebär det svenska Nato-medlemskapet för svensk sjukvård? Vilka krav ställs och är vi beredda på att leva upp till dem? 

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale samtalar med Generalläkare Claes Ivgren, Socialstyrelsens beredskapschef Taha Alexandersson och cybersäkerhetsexperten Hanna Linderståhl samt en arbetsgivarrepresentant. Ett baskrav på Nato-länderna är att hälso- och sjukvården ska kunna hantera »massolycksfall« på ett rimligt sätt. Med det menas att sjukvården ska kunna hantera stora mängder skadade samtidigt under långa perioder och i en omfattning som överstiger den kapacitet som idag finns på sjukhus och vårdcentraler. Natos regelverk är inte valbart. Hur möter svensk vård de nya kraven? Vilket ansvar har staten och regionerna? Och var ska alla läkare som Försvarsmakten behöver anställa framöver komma från? 

Medverkande: 

 • Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Läkarförbundet 
 • Taha Alexandersson, Beredskapschef, Socialstyrelsen 
 • Claes Ivgren, Generalläkare, Försvarsmakten 
 • Hanna Linderståhl, Cybersäkerhetsexpert, Earhart Business Protection Agency 

God och nära vård – vad är det som inte funkar?

När: torsdag 27 juni kl. 13:00 – 13:50 

Arrangör: Läkarförbundet

Hur kommer det sig att omställningen till en god och nära vård går så långsamt? Saknas det pengar eller är det den politiska viljan som saknas? Eller beror den tröga omställningen på något annat? 

Sjukhusen har historiskt sett utgjort navet i Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Men systemet ansågs vara ineffektivt. 2018 beslutades därför att sjukvården skulle ställa om med primärvården som det centrala navet. Patientströmmarna skulle i första hand styras till primärvården och sjukhusens resurser i stället koncentreras till de riktigt svåra sjukdomsfallen. Satsningen – god och nära vård – har inneburit att landets kommuner och regioner fått ekonomiska tillskott för att kunna ställa om verksamheten. Men enligt Vård- och omsorgsanalys har endast en liten del av pengarna hamnat hos primärvården. I en majoritet av regionerna har primärvårdens resursandel stått stilla eller till och med minskat. I regionernas handlingsplaner för omställningen är det också otydligt om regionerna avser att förstärka primärvårdens resurser framöver, och i så fall hur. Information om panellister kommer.  


Hur kan reglering av specialisttitlar i hälso- och sjukvården och tandvården bidra till bättre vård?

När: torsdag 27 juni kl. 08:40 – 09:30 

Arrangör: Nätverket Saco Hälso- och sjukvård

En alltmer avancerad hälso- och sjukvård och tandvård behöver hög, kvalitetssäkrad kompetens. Idag är både specialistutbildningen och specialisttiteln för många viktiga professioner oreglerad. Det är negativt för såväl professionerna, för verksamheterna och – inte minst – för patienterna. 

Regeringen tillsatte hösten 2023 en utredning för att se över behovet av reglerad specialistkompetens eller utbildning för fler yrkesgrupper. Utredningen ska också se över eventuella krav på kontinuerlig fortbildning. Nu har utredningen kommit ungefär halvvägs. Välkommen till ett samtal om vad problemet egentligen är, och hur något så tekniskt som reglering av titlar och utbildning kan bidra till en tydligare, mer tillgänglig och jämlik vård för patienterna. 

Medverkande:

 • Harriet Wallberg, utredare för Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • Johan Hultberg (M), ledamot i socialutskottet
 • Moderator: Cecilia Winberg, ordförande Fysioterapeuterna
 • Fler panellister tillkommer.

Nära vård - hur klär vi en naken kejsare?

När: onsdag 26 juni kl. 11:30 – 12:20 

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen 

Redan innan rådande ekonomiska kris var ett faktum i Sveriges regioner var frågan kring sunt användande av skattemedel högst aktuell. Trots starkt stöd i forskningen och sedan flera år fattade beslut kring nära vård saknas tecken till överföring av medel till den kostnadseffektiva primärvården. 

Under vårt panelsamtal söker vi svaren på varför överföringen av medlen från slutenvård till primärvård dröjer, trots att koncensus verkar råda om att det är vägen framåt för såväl ökad hälsa som minskade kostnader. Hur länge har vi råd att vänta med omställningen, och hur kan det komma sig att så många pratar om att omställningen redan sker, när inget märkbart faktiskt händer? 


Har vi råd att inte prioritera kärnverksamheten i svensk sjukvård?

När: onsdag 26 juni kl. 14:10 – 15:00 

Arrangör: Sjukhusläkarna 

Prioriteringar är vardagen inom sjukvården. Men i tider av röda siffror och tuffa neddragningar ställs medicinska prioriteringar och etiska avvägningar på sin spets. 

Givetvis ska den medicinska professionen stå för dessa bedömningar i vardagen, men det är också viktigt att politiken erkänner behoven av att hårdare bedömningar krävs. Men prioriteringar handlar även om utbildning, forskning och kompetensutveckling. 


Jämlik vård är inte samma sak som rättvis vård

När: onsdag 26 juni kl. 16:30 – 17:20 

Arrangör: Sjukhusläkarna 

Det finns stora vita fläckar i Sverige där medborgare inte har tillgång till akutsjukvård inom rimliga geografiska ramar. 

Det finns många exempel på när regioner har lagt ner akutsjukvård utifrån ekonomiska skäl, snarare än medicinska behov. Vad krävs för att slå vakt om en jämlik vård i hela landet och säkra en adekvat kompetensförsörjning även i glesbygd? Hur få akutmottagningar kan Sverige ha? 


Medicinskt ledarskap - bara när det är riktig kris får professionen leda

När: onsdag 26 juni kl. 13:00 – 13:50 

Arrangör: Sjukhusläkarna, Sveriges industriläkarförening, Sveriges läkarförbunds chefsförening 

Under pandemin fick den medicinska professionen ta taktpinnen med korta besluts- och kommunikationsvägar. Hur maximerar vi lärdomarna för att bli bättre inför framtiden och hur har förändringskraften från pandemin tagits vidare? 

Sjukvården befinner sig sedan många år i ett kontinuerligt kristillstånd, ett läge som har ställts på sin spets i besparingstider. För att råda bot på de problem som sjukvården står inför är det avgörande att läkare har en central roll i styrningen, från övergripande nivå till verksamhetsnivå. Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara på läkares kompetens och bygga en sjukvård som på lång sikt är bra för patienterna. 

Medverkande:

 • Thomas Lindén, Avdelningschef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • Björn Eriksson, Generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Veronica Snoder, Beredskapsöverläkare, Region Gotland
 • Håkan Kalzén, Verksamhetschef, Södertälje Sjukhus 

Från regionalt misslyckande till nationellt ansvar

När: onsdag 26 juni kl. 09:50 – 10:40 

Arrangör: SYLF - Sveriges yngre läkares förening 

Sveriges specialistläkarbrist går att åtgärda. I dag styrs kompetensförsörjningen av 21 regioner som ser till sina egna intressen snarare än vilka behov som finns i vårt land som helhet. Ska vi fortsätta ha det så här eller är det dags att flytta ansvaret från regionerna? 

För att uppnå målet om en god och jämlik hälso- och sjukvård över hela landet är det avgörande att vi löser problemet med framtida kompetensförsörjning av specialistläkare. Under en lång tid har svensk hälso- och sjukvård kämpat med en påtaglig brist på specialistläkare, vilket har lett till en ökad arbetsbelastning och en pressad arbetsmiljö som drabbar läkare tidigt i karriären hårdast. För att tackla denna utmaning har riksdagen beslutat att öka antalet utbildningsplatser på läkarprogrammen, ett viktigt steg mot att få fram fler läkare. Dock möts detta initiativ av bristande ansvar från regionernas sida, de erbjuder inte ett tillräckligt antal utbildningstjänster för att matcha den ökade tillströmningen av nya läkare. Detta misslyckande från regionerna har skapat stora flaskhalsar som omöjliggör för unga läkare från att komma vidare i karriären och bidrar till att specialistläkarbristen i Sverige ökar. 


Startskottet går för en nationell kapplöpning mot 1 allmänläkare per 1100 invånare

När: torsdag 27 juni kl. 09:50 – 10:50 

Arrangör: Svensk förening för allmänmedicin 

En trygg och ekonomiskt hållbar sjukvård kräver en välbemannad primärvård. Alla verkar vara överens. Knappast någon är emot. Så, hur når vi målet - fast läkare för alla invånare? Vem ska ta ansvaret för att något alla är överens om verkligen blir verklighet? Vilka beslut har saknats? 

Medverkande:

 • Emmy Ahlstedt, regionråd (C), Region Kalmar
 • Sara Banegas, chefläkare Praktikertjänst och allmänläkare i Region Stockholm
 • Jonas Lindberg, oppositionsregionråd (V), Region Stockholm
 • Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M), Region Västerbotten
 • Magnus Isacson, ordförande i SFAM och allmänläkare i Region Stockholm, SFAM
 • Åke Åkesson, moderator, ledamot i SFAM och allmänläkare i Region Kalmar, SFAM 

Klimatet och barns hälsa

När: Onsdag 26 juni kl. 15:20 – 16:10 

Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen, Astma och allergiförbundet 

Klimatförändringarna påverkar redan idag barn och ungas hälsa negativt och riskerar påverka än mer i framtiden. Sveriges barn- och ungdomsläkare känner därför en stor oro inför framtiden. WHO beskriver klimatförändringarna som det största hälsohotet för mänskligheten. 

En större insikt om kopplingen mellan klimatet och våra barns hälsa, både globalt och i Sverige, kan utgöra en drivkraft för klimatomställningen. Vetenskapen visar att åtgärder som är positiva för klimatet ofta även får tydligt positiva hälsoeffekter. Minskade luftförorenande utsläpp har visat samband med förbättrad lunghälsa och lägre förekomst av astma hos barn, dessa effekter märks även lokalt. Vi uppfattar att hälsoriskerna av klimatkrisen är underrapporterade i media och det saknas tydlig information från våra myndigheter. Barn och unga är extra utsatta för hälsorisker till följd av klimatkrisen. Klimatförändringarna har tydlig negativ hälsopåverkan globalt, men även i Sverige finns exempel på medicinska konsekvenser av klimatförändringarna som påverkar folkhälsan redan i dag och som riskerar påverka oss ännu mer i framtiden. Svenska Barnläkarföreningen anordnar i samarbete med Astma och allergiförbundet ett seminarium med tema hur klimatförändringar påverkar barn och ungas hälsa 

Medverkande:

 • Tobias Alfvén, professor i global barnhälsa, barnläkare, ordförande, Svenska läkaresällskapet
 • Ulrika Ådén, professor i barnmedicin (neonatologi), ordförande, Svenska Barnläkarföreningen (BLF)
 • Karin Neuhaus, generalsekreterare, Astma och allergiförbundet 

Vad är en rimlig skärmtid för barn?

När: torsdag 27 juni kl. 15:20 – 16:10 

Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen 

Skärmarnas intåg i samhället har påtagligt förändrat barns levnadsvanor senaste decenniet. Barn har själva ofta svårt att begränsa användandet av skärmar. Skärmtid tar tid från annat som barn behöver för att utvecklas, exempelvis att samspela och utforska. 

Vad kan små barn lära sig från skärmar? Vilka effekter har skärmanvändning på hjärnans utveckling hos små barn? På deras fysiska hälsa? Spelar det någon roll Och hur ska småbarnsfamiljer kunna efterleva rekommendationerna om skärmtid? Barnläkarföreningen rekommenderar att barn under två år inte alls använder skärm och endast begränsat från 2 till 5 år. Barnläkarföreningen bjuder in till ett seminarium där den vetenskapliga bakgrunden till de nya rekommendationerna presenteras och vägen framåt diskuteras. 

Medverkande:

 • Jakob Forssmed, Socialminister, Kristdemokraterna.
 • Fler panellister tillkommer.  

slf_logo

Har du frågor om seminarierna?

Kontakta Tove Hägg, kommunikationsstrateg.
190701 Vy över Parken Almedalen den 1 juli 2019 i Visby. Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN / Cop 102

Träffa oss i Almedalen!

Läkarförbundet finns på plats under Almedalsveckan på Slottsterassen 6 i Visby. Förbundet och delföreningarna anordnar en rad seminarier om aktuella sjukvårdsfrågor.

Se våra seminarier live på Läkarförbundets Facebooksida

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Läkarförbundet i Almedalen 2024