Hoppa till innehåll

Ändringar i Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125)

Stockholm, 5 oktober 2017
Till: Transportstyrelsen
Gem 2017/0295

Sveriges Läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig om delbetänkandet Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter.

I Transportstyrelsen förslag på Ändringar står under 5.3. Staten, regioner eller landsting och kommuner: ”Den administrativa kostnaden för läkare uppskattas enligt följande. Tid för utfärdande av läkarintyg beräknas till 30 minuter. Lönekostnaden beräknas till 447 kr/tim för privatläkare och 317 kr/tim för offentligt anställda läkare. Den beräknade tiden för utfärdande av läkarintyg för hjärt- och kärlsjukdomar kan möjligen kortas ner, om läkarintygen skulle utfärdas på förtryckta blanketter istället för att läkaren skriver intygen för hand. Några sådana blanketter finns dock inte i dagsläget.”

Vi invänder emot denna uppskattning av tidsåtgång och lönekostnad. Båda behöver skattas högre för att motsvara den verkliga tidsåtgången och lönekostnaden.

Föreskriften stipulerar undersökning av specialist. Det är en högnivågrupp av kardiologer som gör bedömningen och det är mycket specifika åkommor som kräver bedömning och intyg av specialist – exempelvis kardiolog eller thoraxkirurg.

Enligt vår lönestatistik är månadslönen för en offentligt anställd kardiolog omkring 66 000 – 67 000 kronor. Lönekostnaden per timme inklusive sociala avgifter ligger mellan 600 – 650 kronor. Lönekostnaden för en kardiolog är således inte 317 – 447 kr/tim, som det står i utredningen.

Även om förtryckta blanketter skulle finnas är tidsåtgången förmodligen underskattad eftersom det i en del av fallen med stor sannolikhet kommer att behövas en kompletterande bedömning av annan specialist, vilket självfallet också påverkar tidsåtgången.

Sammanfattningsvis anser Läkarförbundet att beräkningsgrunden för tidsåtgång och ersättning bör ändras enligt våra synpunkter.

Med vänlig hälsning
Heidi Stensmyren, ordförande
Ulf Öfverberg, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare